Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Bilde av hjerne
Foto: Shutterstock

Uakseptable geografiske forskjeller i slagbehandlingen

Norsk Hjerneslagregister har lagt fram sin årsrapport for 2019, som forteller om hvordan slagrammede behandles og ivaretas ved norske sykehus. – Årsrapporten bekrefter at norsk hjerneslagbehandling generelt er god, men at det fortsatt er uakseptabelt store geografiske forskjeller i tilbudet som gis og i hvordan slagrammede følges opp. Sykehusene må gjøre en bedre jobb og helsepolitikerne må ta dette på større alvor enn hva de har gjort fram til nå, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

Hvert rammes om lag 12 000 av hjerneslag. Rapporten til Norsk Hjerneslagregister (NHR) gis ut hver høst og inneholder en oppsummering av hva ulike sykehus i landet har meldt inn til registeret om situasjonen året før. Rapporten for 2019 omfatter 9 022 pasienter ved 50 sykehus. I årsrapporten omtales ulike kvalitetsindikatorer som skal si noe om hvordan behandling og oppfølging av slagrammede foregår, og hvor god eller dårlig den er.

Her finner dere årsrapporten og resultater for hvert enkelt sykehus: https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/1_arsrapport_2019_norsk_hjerneslagregister.pdf

Som brukerorganisasjonen for slagrammede har LHL Hjerneslag i 2019-rapporten merket seg følgende i tillegg til det som er positive og svært gode resultater (blant annet at 94 prosent av pasientene ble behandlet i slagenhet under hele eller deler av oppholdet og at 22 prosent av pasientene med akutt hjerneinfarkt ble behandlet med trombolyse).

Får ikke trening

75 prosent hadde fått dekket sitt behov for trening, eller hadde ikke behov, tre måneder etter hjerneslaget. Resultat for 2018 var 76 prosent.

Dette betyr at hver fjerde slagrammede ikke får dekket sitt behov. Med tanke på hvor viktig trening er i rehabilitering, er dette bekymringsfullt.

Tilbudet for slagrammede må bli bedre, sier Ove Hellvik, som er leder i LHL Hjerneslag Oslo og som også representerer de slagrammede i fagrådet til Norsk Hjerneslagregister.

Faller ut av arbeidslivet

Årsrapport bekrefter det som andre funn har dokumentert gjennom flere år; de slagrammede faller ut av arbeidslivet. For 2019 viser tallene dette: 12 prosent (13 prosent i 2018) var yrkesaktive tre måneder etter hjerneslaget, mot 21 prosent før slaget. Av de yrkesaktive før hjerneslaget var 54 prosent fortsatt yrkesaktive etter slaget (resultat i 2018 var 57 prosent).

Yrkesdeltakelse etter hjerneslag er en todelt utfordring. Flere som åpenbart ikke kan komme tilbake i jobb, må gjennom omfattende prosesser for å bli uføretrygdet. Andre, som har et ønske og en mulighet for å komme tilbake i jobb, men som må ha tilrettelegging, får ikke det, forteller Hellvik.

For sent til sykehus

Det har i flere år vært en utvikling i retning av raskere innleggelse av pasienter med akutt hjerneslag. Denne utviklingen har nå, ifølge årsrapporten til Norsk Hjerneslagregister, stagnert, og andelen som innlegges < 4 timer ligger nå (2019) på 44,8 prosent, mot 45,9 prosent i 2018.

Ved hjerneslag er det avgjørende å komme raskt til diagnostisering og behandling da tiden er avgjørende for utfallet. Over 55 prosent blir innlagt senere enn hva som er anbefalingen for å kunne vurderes for trombolyse (blodproppløsende medisiner) ved hjerneinfarkt, som utgjør 85 prosent av slagtilfellene, sier Hellvik.

Hellvik mener at ett av tiltakene for å øke andelen med innleggelse innen fire timer er å gjenta Helsedirektoratets symptomkampanje PRATE - SMILE - LØFTE. I rapporten står det at hvis nye kampanjer kommer vil NHR kunne følge utviklingen for tid fra symptomdebut til innleggelse nøye.

Svikt i etterkontroll og oppfølging

Kvalitetsindikator K i årsrapporten er andel med innrapportert status tre måneder etter hjerneslaget, som for 2019 er 78 prosent. Her er det geografiske forskjeller fra 98 prosent til 15.

Årets slagenheter

Registersekretariatet i Norsk Hjerneslagregister har utnevnt slagenhetene til Hamar sykehus og Ålesund sjukehus som årets slagenheter for god slagbehandling. Kriteriene for en slik utnevnelse er: Utøvelse av god slagbehandling, god dekningsgrad og bedring av måloppnåelse på registerets kvalitetsindikatorer, bruk av registeret i lokal kvalitetsforbedring, etterlevelse av god innregistreringspraksis, og god oppfølgingsgrad etter tre måneder.

LHL Hjerneslag gratulerer Hamar sykehus og Ålesund sjukehus, og disse utmerkelsene bør inspirere andre sykehus og slagenheter til økt innsats på de områder hvor de har forbedringspotensial, sier Skar.

 

For ytterligere kommentarer:

  • Generalsekretær Tommy Skar, mobil 905 06 449.
  • Brukerrepresentant Ove Hellvik