Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Mangfoldsplakaten

LHL har signert Frivillighet Norge sin Mangfoldsplakat.

LHLs vedtekter § 2 Formål:

LHL er en medlemsstyrt interesseorganisasjon for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi og deres pårørende.

Foreningen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral og oppfordrer til mangfold.

Derfor har LHL signert Mangfoldsplakaten.

Vi har signert Mangfoldsplakaten

https://inkluderingskoden.no/mangfoldsplakaten

Mangfoldsplakaten

Frivillig sektor skapes av dem som deltar. Større etnisk og kulturelt mangfold  i befolkningen gir oss nye muligheter for utvikling av organisasjonen. En mangfoldig organisasjon har  bredere oppslutning og flere ressurser å spille på. Mangfold gir mulighet for gjensidig læring, forståelse og respekt i møtet mellom menneskene. En mangfoldig organisasjon anerkjenner at vi er forskjellige og erkjenner at noen møter flere ulike barrierer for å delta. Ledelsen i  vår  organisasjon vil jobbe aktivt for å øke mangfoldet og oppfordrer samtidig medlemmene i  Frivillighet Norge til  å ta Mangfoldsplakaten i bruk i sine organisasjoner.

Ville

Vi oppmuntrer alle ledd i organisasjonen til å øke mangfoldet.
Vi er villige til å  endre oss for å nå inkluderingsmålene  våre.

Dette får vi til ved å:

  • sette av nødvendige ressurser til å jobbe for å øke mangfoldet.
  • sette oss  konkrete mål for å øke mangfoldet på alle nivå i vår organisasjon.
  • spørre oss om noe ved organisasjonskulturen vår hemmer mangfoldet.

Gjøre

Vi har aktiviteter og møteplasser som inkluderer etniske og kulturelle minoriteter.
Nye aktiviteter og møteplasser utvikles sammen med dem vi vil nå.
Vi identifiserer og senker barrierer for deltakelse i organisasjonen.

Dette får vi til ved å:

  • legge inn mål og tiltak for økt mangfold i organisasjonens planer.
  • øke kunnskapen vår om mangfold og jevnlig vurdere hvem vi ikke når.
  • øke mangfoldet når vi velger nytt styre eller ansetter medarbeidere.

Sjekke

Vi sjekker om arbeidet med mangfold gir resultater.
Vi sjekker om vi ivaretar mangfold når vi kommuniserer og tar beslutninger.
Vi sjekker om vi tar i bruk kompetansen hos mangfoldet av dem som er i organisasjonen.

Dette får vi til ved å:

  • bestemme hvordan vi måler mangfoldet vårt og hva vi bruker målingen til.
  • kartlegge ressurser og kunnskap om mangfold i egen organisasjon.
  • sjekke om  språk og  bilder  vi bruker viser at  vi  vil  inkludere  og være  mangfoldige.