Hopp direkte til innhold

Anti-korrupsjon

Korrupsjon er et tema som står høyt på agendaen både hos norske myndigheter og bistandsaktører.

LHL Internasjonal definerer korrupsjon som “misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst”. Dette betyr at korrupsjon favner bredt og omfatter mer enn rene finansielle misligheter.

Konsekvensene av korrupsjon er at økonomisk vekst hemmes samtidig som tilliten til demokratiske prosesser og politiske systemer undergraves. Ressurser når ikke frem dit de skal og bidrar derfor ikke til å forbedre livsvilkårene for de målgruppene de var tiltenkt.

Nulltoleranse for korrupsjon

LHL Internasjonal har nulltoleranse mot alle former for korrupsjon. Vi vet samtidig at vi opererer i land som rangeres høyt på korrupsjonsskalaen. Dette er en realitet vi må forholde oss til, og vi ser derfor viktigheten av å arbeide systematisk

  • på policy-nivå
  • med forebygging og kontroll
  • med god håndtering av mistanker og faktiske mislighetssaker

Det er essensielt at alle involverte parter har en felles forståelse av hva korrupsjon er, og at vi både formelt og uformelt formidler hvilke krav som ligger bak nulltoleranseprinsippet i form av adferd og plikt til å varsle ved mistanke. Bevisstgjøring omkring tematikken internt i egen organisasjon og ute hos våre partnere skjer gjennom dilemmatrening og diskusjoner.

Gode systemer er vesentlig

En viktig del av antikorrupsjonsarbeidet er å sørge for at partnerne våre har gode systemer og internrutiner. Vi er tett på partnerne gjennom oppfølgingsarbeid vårt slik at vi kan følge framdriften i prosjektene og den administrative håndteringen av midler.

Antikorrupsjonsarbeidet vårt er en mulighet til å styrke både vår egen organisasjon og våre partnerorganisasjoner, og vi ser på arbeidet mot korrupsjon som et kontinuerlig, helhetlig arbeid for å fremme en god organisasjonskultur, god økonomistyring, godt lederskap og god utvikling.

Anonymt og konfidensielt

LHL Internasjonal har nulltoleranse for korrupsjon. Det er viktig at slike forhold avdekkes raskt, og vi oppfordrer derfor alle som har mistanke om korrupsjon om å varsle oss.

Alle forhold som blir varslet vil bli behandlet konfidensielt. Den som varsler har rett til å være anonym, men det vil gjøre undersøkelse og utredning av forholdene enklere hvis vedkommende oppgir navn og kontaktinformasjon. Identiteten til varsleren vil bli holdt konfidensielt.

Har du mistanke om korrupsjon?

kontakt oss