Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Christopher Olssøn

Norge

Tuberkulosetallene er på vei nedover i Norge, med rundt 160 tilfeller i 2019 og 2020. Opp mot 90 prosent av de som blir syke kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose. Derfor er det viktig for oss å bekjempe sykdommen både innenlands og i resten av verden.

I Norge jobber LHL Internasjonal med å spre informasjon til risikoutsatte grupper og å bedre situasjonen for tuberkulosepasientene.

Samarbeidspartnere i Norge

I Norge samarbeider vi tett med flere organisasjoner og aktuelle fagmiljøer. Støtte til aktivitetene kommer hovedsakelig fra Helbings legat og Oslo kommune.

 • Folkehelseinstituttet (FHI) har det øverste ansvaret for tuberkulosekontrollen i Norge. 
 • Kaalmo helseorganisasjon er en somalisk organisasjon som jobber mot tuberkulose i Norge og i Somalia.
 • Tuberkulosekoordinatorene har ansvaret for å utarbeide en behandlingsplan for pasienten og sørge for koordinering i alle behandlingsledd. De har også ansvaret for å overvåke den regionale forekomsten av tuberkulose.

Andre samarbeidspartnere

Vi samarbeider også vi med Oslo Voksenopplæring, Diabetesforbundet, Oslo kommune, Helsesenteret for papirløse, Vestre Viken HF, Drammen kommune, Forente Somaliske Kvinner og Somali Eagle Eyed Group.

Arbeidet vårt i Norge

Oppsøkende informasjonsarbeid i Oslo

Mange har liten kunnskap om tuberkulose. En av de viktigste oppgavene våre er derfor å spre informasjon som er tilpasset ulike målgrupper og deres behov. I Oslo driver vi oppsøkende informasjonsarbeid blant personer som har en forhøyet risiko for å få tuberkulose. Dette gjør vi blant annet på introduksjonssentre for innvandrere, asylmottak og innvandrerorganisasjonenes møteplasser.

Vi samarbeider også med innvandrerorganisasjoner og helsepersonell i Norge om utvikling av informasjon spesielt tilpasset risikogrupper.

Last ned brosjyren "Du blir frisk av tuberkulose"

Likepersonstjeneste for tuberkulosepasienter

Tuberkulosebehandling er langvarig og krevende. Mange pasienter har det også vanskelig fordi de nylig har kommet til Norge og fordi tuberkulose er en stigmatisert sykdom. Derfor er det et stort behov for tiltak som kan bedre tuberkulosepasientenes situasjon. Likepersonsstjenesten, som LHL Internasjonal driver i samarbeid med helsepersonell, er et eksempel på et slikt tiltak.

Les mer om likepersonstjenesten vår.

LHL Internasjonal samarbeider også med helsepersonell på sykehus og i andre deler av helsevesenet for å tilrettelegge tjenestene for tuberkulosepasienter.

Tuberkuloseprosjektet i Drammen

LHL Internasjonal samarbeider med Vestre Viken Helseforetak, Drammen kommune, Forente Somaliske Kvinner og Somali Eagle Eyed Group om oppsøkende informasjonsarbeid blant risikogrupper i Drammen, Oslo og Akershus.

Formålet med prosjektet er å spre kunnskap om tuberkulose og skape tillit mellom risikogrupper og det norske helsevesenet. Vi gir undervisning om tuberkulose på aktuelle møteplasser for innvandrere og arbeider med å utvikle en informasjonsfilm om tuberkulose på fire språk.

Studie om ankomstscreening for tuberkulose

LHL Internasjonal har fått midler fra Guldahls legat og Blakstad og Maarschalk tuberkulosefond til å gjennomføre en studie om screeningen som er lovpålagt for nyankomne innvandrere fra land med høy forekomst av tuberkulose. 

Formålet med studien er å undersøke hvordan ankomstscreeningen fungerer og oppleves av personer som er omfattet av ordningen, og etter hvert eventuelt også å forbedre ordningen. Studien gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Smittevernoverlegen i Oslo, Kaalmo og Den etiopiske foreningen i Norge.

Målsetting og resultater i Norge

Målet for arbeidet vårt i Norge er at pasienter og befolkningsgrupper som er spesielt utsatt for tuberkulose skal få god og tilpasset informasjon om sykdommen, og at de skal få et pasientvennlig behandlingstilbud. Dette skal vi oppnå blant annet gjennom oppsøkende informasjonsarbeid blant risikoutsatte grupper i Oslo og gjennom likemanntjenesten.

Vi fremmer brukerinnflytelse ved at tidligere pasienter og innvandrerorganisasjoner deltar aktivt i arbeidet vårt. Sammen med disse driver vi opplæring og talsmannsarbeid overfor fagmiljøer og myndigheter.

I tiden fremover vil vi også samarbeide med, og holde undervisning for helsestasjoner og hjemmesykepleien i flere av bydelene i hovedstaden.

 • Hovedstad: Oslo
 • Areal: 385 199 km2
 • Folketall: 5,3 millioner
 • Brutto nasjonalinntekt per innbygger: 68 059
 • % av BNP brukt på helse: 10,5
 • Forventet levealder: Kvinner 82,3 år
 • Barnedødelighet under 5 år:  2,5 per 1 000 levendefødte
 • Nye registrerte tuberkulosetilfeller i 2018: 209
 • Insidensrate tuberkulose 2018: 4/100 000
 • Antall pasienter diagnostisert med antibiotikaresistent tuberkulose i 2018: 4
Kart over Norge

Støtt vår kamp Gi en gave til tuberkulosesyke

Vipps logo

Vipps til 49236

Vipps 250 kroner for å støtte en tuberkulosesyk gjennom behandlingen.

Konto

Bank

Kontonummer: 1503 33 09462

Konto

Gi et månedlig beløp

Bli fast giver