LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold
Foto: Merete Taksdal

Sudan er et stort føderalt land med 18 stater hvor fattigdom, stigma og lange avstander gjør det vanskelig å drive et effektivt tuberkuloseprogram. De siste 25 årene har landet vært rammet av mer eller mindre kontinuerlig borgerkrig. Det gjør utfordringene ekstra store.

WHO antar at kun rundt halvparten av tuberkulosetilfellene i Sudan blir diagnostisert. Kvaliteten i primærhelsetjenesten, som har ansvaret for tuberkulosebehandling, varierer fra stat til stat. Mange kommer seint til behandling og er underernærte i utgangspunktet og blir dermed veldig syke.

Den lange reiseveien til behandlingsstedene er en stor utfordring, og mange er tvunget tilbake til jobb altfor tidlig for å unngå at resten av familien sulter.

Informasjonen fra helsepersonalet er ofte mangelfull eller uforståelig for pasientene. Mange pasienter makter derfor ikke å fullføre behandlingen og er ofte heller ikke klar over viktigheten av dette. Derfor er samarbeidet med STPA om riktig og pasientvennlig informasjon en viktig del av arbeidet vårt i Sudan.

Samarbeidspartnere i Sudan

LHL Internasjonal samarbeider med helsemyndighetene i Sudan i tillegg til en pasientorganisasjon og en forskningsinstitusjon. Arbeidet vårt i Sudan støttes med midler fra Norad, samt innsamlede midler.

Det Nasjonale Tuberkuloseprogrammet (NTP) i Sudan finansieres i stor grad av Det globale fondet til bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM).

LHL Internasjonal bidrar hovedsakelig med faglig ekspertise for å styrke sentrale elementer i programmet, slik at det kan øke registreringen av tuberkulosetilfeller og sikre pasientene god behandling.

Den uavhengige pasientorganisasjon Support TB Preventive Action (STPA) bekjemper tuberkulose, jobber med folkeopplysning og bidrar til å gjøre livet lettere for pasientene. Organisasjonen har lokalavdelinger i alle de 18 statene og drives av frivillige.

Epi-Lab er en frittstående forskningsinstitusjon som tester forskjellige helsesystem-modeller for å bedre tilgangen til og kvaliteten på helsevesenet.

Forskningen er spesielt relatert til tuberkulose og hiv, men også ikke-smittsomme sykdommer, som diabetes og astma. De forsker også på folkehelsespørsmål, blant annet retten til helse for alle.

Arbeidet vårt i Sudan

Pasientrettigheter

Gjennom samarbeidet med STPA bidrar LHL Internasjonal til organisasjonens arbeid for å bedre tuberkulosepasientenes situasjon og rettigheter i Sudan. Dette fører også til at flere av de som er syke blir oppdaget og får behandling.

Opplysningsarbeid

Det jobbes med aktivt folkeopplysningsarbeid, bekjempelse av stigma og diskriminering, samt støtte til enkeltpasienter gjennom behandlingsperioden slik at flest mulig fullfører medisinering uten avbrudd. Utvikling av pasientvennlig brosjyremateriell og formidling av budskap gjennom skuespill, musikk og dans er blant virkemidlene. Mange tuberkulosepasienter er fattige og STPA tilbyr startkapital for inntektsgivende aktiviteter.

Helsesystemer

Gjennom samarbeidet med Epi-Lab prøver vi ut nye helsesystemmodeller hvor personer med hoste får mulighet til å bli undersøkt for både tuberkulose og andre lungesykdommer ved samme behandlingssted.

I tillegg ser vi på i hvilken grad sivilsamfunnet kan bidra til å bedre behandlingsresultatene og hvordan funksjonshemmedes livssituasjon påvirkes av lungesykdommer som tuberkulose, astma, bronkitt og kols.

Dette gjøres som en del av forskningsprosjektet Triage-plus phase 2, som har fire partnere:

I tillegg støtter vi utdanningen til kvinnelige forskere i Sudan.

Faglig bistand og helsekommunikasjon

Som et ledd i støtten til Det Nasjonale Tuberkuloseprogrammet (NTP) yter vi faglig bistand i form av oppfølgning av offentlige sykehus og tuberkulosebehandlingsklinikker i samarbeid med Den internasjonale unionen mot tuberkulose og lungesykdommer (The Union). Vi arbeider også med å sikre pasientvennlig behandling. Dette gjør vi blant annet gjennom fokus på helsekommunikasjon og pasientvennlig informasjonsmateriell.

Her kan du lese mer om stigma og tuberkulose.

Våre mål og resultater i Sudan

Fra 1994 og frem til i dag har den årlige registreringen av tuberkulosetilfeller økt fra 500 til over 20 000. En rask og god diagnostisering, samt en standardisert behandling med daglig oppfølging, har stor betydning for at pasienten faktisk klarer å gjennomføre behandlingen og bli frisk – samtidig som det sikrer at det ikke utvikles resistens mot tuberkulosemedikamentene.

I følge beregninger fra WHO blir imidlertid fortsatt under halvparten av de som har tuberkulose i Sudan diagnostisert. Behovet for å sikre at flere personer får tilgang på riktig diagnose og korrekt behandling, og faktisk makter å gjennomføre den lange behandlingen, er med andre ord stort.

Faglig oppfølging av det nasjonale tuberkuloseprogrammet gjøres sammen med den internasjonale tuberkuloseunionen og Liverpool School of Tropical Medicine gjennom årlige reiser rundt i landet.

Kvaliteten på laboratorier og behandling vurderes og gjennomgås sammen med helsepersonell på klinikkene.

Pasientorganisasjonen driver folkeopplysning samt informasjon til pasientene, mens forskningsinstitusjonen undersøker hvordan behandlingstilbudet kan bli bedre og mer inkluderende.

Målet er at alle som er syke av tuberkulose i Sudan skal få riktig diagnose, korrekt behandling og klare å gjennomføre behandlingen.

Les historien om tuberkulosesyke Hawa Hamdo som fikk hjelp av STPA.