LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock
En gruppe med barn som står sammen foran et hus.

Hvert år får over 40 000 mennesker i Zambia tuberkulose, og over 60 prosent av disse har også hiv. Dette er svært høye tall, og områdene med størst forekomst av hiv har også flest tilfeller av tuberkulose.

Zambia er et mellominntektsland, men har også mye fattigdom. Helsesystemet har lite ressurser og få utdannede helsearbeidere. Store avstander gjør det vanskelig å nå ut til alle med helsetjenester. Zambia har derfor lange tradisjoner med å involvere frivillige organisasjoner, spesielt i arbeid rettet mot tuberkulose og hiv-syke.

Mange i Copperbelt provinsen i Zambia jobber eller har jobbet i de store kobbergruvene. Gruvearbeidere har større risiko for å få tuberkulose på grunn av inhalering av silicastøv samt trange og uventilerte arbeids- og boforhold.

Bilde av en mor i Zambia og holder et barn på ca 1 år.

Samarbeidspartnere i Zambia

I Zambia har vi et langtidssamarbeid med CHEP, og i 2015 starter vi opp et nytt samarbeid med In But Free. NORAD støtter LHL Internasjonals arbeid i Zambia. I tillegg har vi fått midler fra LHL's lokallag.

Copperbelt Health Education Project (CHEP) har jobbet med forebygging av hiv/aids og involvering av lokalsamfunnet i Copperbelt-provinsen siden 1988. I 2004 inngikk LHL Internasjonal en kontrakt med CHEP for å bidra til å styrke lokalsamfunnets deltakelse i kampen mot tuberkulose. 

In But Free (IBF) er en liten frivillighetsbasert organisasjon som har jobbet med forebygging av hiv i zambiske fengsler siden 1995. LHL Internasjonal har samarbeidet med IBF gjennom CHEP siden 2012. 

Arbeidet vårt i Zambia

I lokalsamfunnet: Involvering av tidligere tuberkulosepasienter, likemenn, og andre frivillige som støtte for pasienter under behandling er en viktig del av CHEPs arbeid. Gjennom CHEP støtter LHL Internasjonal over 40 lokale frivillige organisasjoner i Copperbelt-provinsen. Organisasjonene består av behandlingshjelpere som besøker tuberkulosepasienter hjemme og hjelper dem med å ta medisiner og diskuterer sykdommen med pasienten og familien. I tillegg driver de folkeopplysning om tuberkulose gjennom sang og drama, og bidrar på den måten til å redusere stigmatisering av sykdommen.

Les mer om tuberkulose og stigmatisering her.

På landsbygda oppsøker de som blir syke gjerne tradisjonelle behandlere først. Så CHEP kurser derfor også disse til å bli behandlingshjelpere.

Sårbare grupper: CHEP har definert hvilke grupper i Copperbelt som er mest utsatt for tuberkulose og derfor har størst behov for støtte under behandlingen. I tiden fremover vil målsettingen derfor være at gruvearbeidere, migranter, innsatte i fengsel og handelsreisende får mer kunnskap om tuberkulose og vet hvor de kan henvende seg for å få hjelp hvis de får sykdomssymptomer. CHEP ønsker også å støtte pasienter som blir behandlet for multiresistent tuberkulose

Fengsler: De som sitter i zambiske fengsler er spesielt utsatt for tuberkulosesmitte. In But Free (IBF) og LHL Internasjonal mener det ikke er akseptabelt at innsatte utsettes for tuberkulosesmitte ved opphold i fengsel. Derfor jobber vi med kursing av ansatte og lobbyvirksomhet mot fengselsmyndighetene i totalt syv fengsler i Copperbelt-provinsen, samt opplæring av innsatte relatert til tuberkulose og hiv.

 Bilde av en dame som snakker på verdens tuberkulosedag i et fengels.Verdens tuberkulosedag markeres på Kamfinsa State Prison i Kitwe, Zambia.

Innsatte likemennene sprer informasjonen gjennom rollespill, sang og samtaler på cellene. I tillegg gir de hjelp og støtte til innsatte som er under behandling. 

Les mer om likemannsarbeid her. 

LHL Internasjonal og IBF jobber nå for obligatorisk screening av nyinnsatte, samt oppfølging av de som er under behandling når de blir løslatt.

Målsetting og resultater i Zambia

Målsettingen med arbeidet har i stor grad vært å utvikle sterke lokalorganisasjoner som støtter opp under helsetjenestene i området og sprer informasjon om tuberkulose. I 2015 jobbet over 40 organisasjoner, med totalt 700 behandlingshjelpere, aktivt for tuberkulosesyke. Etter opplæring og støtte til eget inntektsbringende arbeid er flere av organisasjonene nå klare til å stå på egne ben.

CHEP og LHL Internasjonal har utviklet pasientvennlige brosjyrer om tuberkulose. Målet er at disse brosjyrene kan brukes av alle tuberkulosepasienter i Zambia, samt helsearbeidere og frivillige involvert i tuberkulosearbeid.

En studie fra 2012 viste at pasienter som hadde en behandlingshjelper og tilgang på brosjyren hadde mye bedre kunnskap om tuberkulose enn andre. CHEP har også kurset mange i helsekommunikasjon, og helsedepartementet i Zambia ønsker nå å inkludere dette i pensum for sykepleiestudenter.

Les mer om hvorfor god helsekommunikasjon er viktig for tuberkulosepasienter.

I tiden fremover vil LHL Internasjonal jobbe for å nå ut til flere sårbare grupper i Zambia med både informasjon og støtte. Dette kan oppnås gjennom et sterkere samarbeid med In But Free og CHEPs initiativ for bedre inkludering av blant annet gruvearbeidere og migranter i opplysningsarbeidet, samt støtte til pasienter med multiresistent tuberkulose.