Hopp direkte til innhold
Foto: Ole Morten Melgård

Russland

Siden 1997 har vi samarbeidet med Arkhangelsk fylke om et tuberkuloseprogram. En viktig målsetting for arbeidet i Arkhangelsk er å få tuberkulosesmitten under kontroll og etablere et samarbeid mellom helsevesenet i sivil sektor og fengselshelsevesenet.

Bilde av en sykepleier med munnbind som deler ut medisiner til tuberkulosesmitedet i Arkhangelsk. På tuberkulosesykehuset i Arkhangelsk administreres medisinen til MDR-syke under DOTS-opplegget. Det betyr at helsepersonell alltid skal se at den tuberkulosesyke tar tablettene sine.

Ved årtusenskiftet var det over 100 tuberkulosesmittede per 100 000 innbygger i Arkhangelsk fylke, nord-vest i Russland. I 2012 var tallet redusert til 42,8 per 100 000. Tilsvarende for hele Russland var 68,1 i 2012. Det viser at samarbeidet mellom Arkhangelsk fylke og LHL Internasjonal gir gode resultater, men fortsatt gjenstår mye arbeid.

En av de største utfordringene i Russland skyldes fremveksten av multiresistent tuberkulose, ofte kalt MDR-TB. Behandlingen av denne typen tuberkulose er dyrere og tar opptil fire ganger lenger tid å behandle enn vanlig tuberkulose. Det er ikke uvanlig at en MDR-TB pasient er under behandling i opptil to år. Av alle nye tilfeller av tuberkulose i Russland er 19 prosent av typen MDR (kilde 1). I Arkhangelsk er prosentandelen nærmere 30. Sannsynligvis er mørketallene også store. 

Les mer om resistent tuberkulose

På grunn av manglende kunnskap er mange redd for å omgås personer som har eller har hatt tuberkulose, noe som fører til isolering og store sosiale og økonomiske utfordringer for de det gjelder.

Les mer om tuberkulose og stigmatisering

Samarbeidspartnere i Russland

I Russland samarbeider vi med flere ulike aktører, både private og statlige. Arbeidet vårt støttes hovedsakelig av Utenriksdepartementet via Helse og omsorgsdepartementet.

Vi får også midler fra ulike lokallag i LHL, i tillegg til noe fra vår egen stiftelse. Fra 2003 til 2012 fikk vi støtte fra TV-aksjonen til NRK gjennom Atlas-alliansen.

Vårt arbeid i Arkhangelsk 

Siden 1997 har vi samarbeidet med Arkhangelsk fylke om et tuberkuloseprogram. Samarbeidet skal sikre bedre tuberkulosekontroll ved å sørge for god informasjon, kvalitetsmessig god behandling og bedre oppfølging av pasienter. Programmet består i helsesystemutvikling kombinert med tiltak for å sikre bedre informasjon om tuberkulose og bedre sosial støtte til de som rammes.

LHL Internasjonal har en hovedsamarbeidsavtale med Easy Breathing Charity Fund (EB Fund), en sivil samfunnsaktør som er spesialisert innenfor tuberkulosearbeid. Via EB Fund har vi avtaler om samarbeid også med det offentlige helsevesenet og fengselshelsetjenesten.  

Dette arbeider vi med i Russland

Helsesystemutvikling

I samarbeid med lokale aktører i Arkhangelsk, jobber LHL Internasjonal med å bekjempe tuberkulose og sørge for at pasienter får god behandling og oppfølging. Samarbeidsprogrammet med Arkhangelsk fylke vektlegger både den medisinske siden av sykdommen, så vel som den psykososiale.

På den medisinske siden har vi den senere tid fokusert mest på kunnskapsoverføring og teknisk veiledning. Smittevernstiltak er et viktig element også i dette arbeidet. Medisiner og laboratorieutstyr er for øvrig sikret gjennom russiske helsemyndigheter og Det globale fondet for bekjempelse av tuberkulose, malaria og hiv

Bilde av mennesker kledd i smittevernutstyr inne i et hus. Rasmus Malmborg og Berthe Stenberg i LHL Internasjonal på omvisning på tuberkulosesykehuset i Arkhangelsk.

Helsekommunikasjon og pasientvennlig informasjon

Det er fremdeles mye skam og stigma knyttet til tuberkulose. Det er en stor utfordring at det er mangel på kunnskap og informasjon i samfunnet. Vi jobber derfor også med informasjonsspredning, kampanjer, kunnskapsoverføring og helsekommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter.

For å forebygge stigmatisering vil vi fortsette å gi helsepersonell opplæring i å kommunisere bedre med pasientene. 

Vi gir også informasjon om hvordan de kan ta vare på seg selv i møte med pasienter med store utfordringer. I tiden fremover vil vi konsentrere oss om opplæring av helsepersonell også andre steder i regionen, og vi vil arbeide med utvikling av informasjonsmateriell om tuberkulose og hiv som er tilpasset pasientenes behov.  

Les hvorfor god helsekommunikasjon er viktig for tuberkulosesyke

Folkeopplysning

Store deler av befolkningen mangler kunnskap om symptomer, behandling og smittefare. Informasjonsspredning er derfor et område vi vektlegger i arbeidet vårt, og det gjennomføres informasjonskampanjer i samarbeid med frivillige i ulike distrikt.

Kampanjene kan bidra til å få mennesker med symptomer til å oppsøke lege tidligere, redusere stigma knyttet til sykdommen og bevisstgjøre folk om smittefare. Og det aller viktigste budskapet både i helsekommunikasjon og i kampanjer er: Du blir frisk av tuberkulose!

Last ned brosjyren “Du blir frisk av tuberkulose” på russisk og engelsk:

Pasientstøtte

Vi støtter tiltak som gjør sykehus- og sanatorieoppholdene bedre for voksne og barn. Lekeapparater, klær, sportsutstyr, hobbyaktiviteter, utflukter, arrangementer, matrasjoner og opplæring i bruk av data er eksempler på slike tiltak.

Det er utfordrende å gjennomgå tuberkulosebehandling fordi behandlingstiden er lang, og pasienter opplever å miste både inntekt og sosialt nettverk. Mange pasienter må oppholde seg i månedsvis på sykehus eller på sanatorier, isolert fra familie og venner. 

Bilde av en liten jente som holder hånden til en sykepleier.Lille Sasha bor sammen med 73 andre barn på sanatoriet i Arkhangelsk. De har enten tuberkulose selv, eller har foreldre som er syke.

Tuberkulosetiltak i fengsler

I Arkhangelsk er det over 20 fengselskolonier som tar imot fanger fra andre steder i Russland. Siden mange av de innsatte har resistent tuberkulose, og mange i tillegg er hiv-positive, er det viktig å inkludere fengselssektoren i tuberkulosearbeidet.

LHL Internasjonal jobber blant annet med å sikre forebyggende tuberkulosebehandling for å hindre sykdom og ytterligere smittespredning. Vi har også bidratt til å ruste opp flere bygninger i tilknytning til fengselssykehus.  

Les mer om hiv og tuberkulose

Våre mål og resultater

En viktig målsetting for arbeidet i Arkhangelsk er å få tuberkulosesmitten under kontroll og etablere et samarbeid mellom helsevesenet i sivil sektor og fengselshelsevesenet. De to sektorene har i utgangspunktet autonome systemer og ulik håndtering av sykdommen. Når det gjelder bekjempelse av tuberkulose er det imidlertid viktig at de to ulike sektorene samarbeider og enes om den beste typen behandling. 

Arkhangelsk har nå fått godkjent at fengselsvesenets tuberkulosekontroll følger samme system og standard som det øvrige helsevesenet. Det vil gi bedre koordinering og kvalitetssikring av diagnostisering, oppfølgning og behandling av pasientene. Det er et mål å kunne veilede andre fylker i tilsvarende sammenslåing og koordinering.

Etter over 15 års samarbeid med Arkhangelsk kan programmet vise til solide resultater.

Arkhangelsk fylke har oppnådd blant annet:

  • kraftig nedgang av tuberkulosesyke
  • tidligere diagnostisering av pasienter grunnet hurtigtester
  • et elektronisk datasystem som sørger for god rapportering og analysemuligheter av innrapporterte tall
  • god informasjonsspredning
  • god helsekommunikasjon knyttet til hiv og MDR
  • koordinering av tuberkulosekontrollen mellom fengselssektoren og sivil sektor 

Færre mennesker dør av tuberkulose i dag enn da samarbeidet startet, men en dødelighetsrate på 15 prosent er fortsatt høy. Dette skyldes sannsynligvis en kombinasjon av ulike faktorer, som fremveksten av resistent tuberkulose, mangel på informasjon om behandlingsforløp og smittefare, og for sen diagnostisering og behandling.

Den overordnede målsetting for samarbeidet de neste fire årene er å eliminere tuberkulose i nord-vest Russland. 

Forekomsten av tuberkulose er halvert siden millenniumskiftet. Dette er en indikasjon på at programmet har hatt en meget positiv effekt. Hovedutfordringene fremover er relatert til fremveksten av MDR-TB og økningen av tilfeller med koinfeksjon av tuberkulose og hiv. 

Les mer om tuberkulose