Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Barneflokk

Tanzania

Tanzania er blant de fattigste landene i Afrika og er hardt rammet av både tuberkulose og hiv. Derfor er det viktig å iverksette tiltak for å diagnostisere, behandle og gi omsorg til personer som er rammet av begge sykdommene.

Mangel på godt kvalifisert helsepersonell i Tanzania, og et helsevesen med få ressurser, gjør imidlertid organiseringen av arbeidet mot tuberkulose utfordrende.

Selv om landet hvert år de siste årene siden 2013 har bedret tilgangen til diagnose og behandling, anslår Verdens helseorganisasjon at det fortsatt bare er litt over halvparten (59 prosent) av de syke som blir oppdaget og satt på behandling.

Tanzania var det første landet i verden som tok i bruk det som nå er standard strategi for behandling av tuberkulose: direkte observert behandling (DOTS-strategi). Strategien skal sikre bedre oppfølging av den enkelte pasient. Dette er et godt fundament å bygge videre på i bekjempelsen av tuberkulose i landet.

Samarbeidspartnere i Tanzania

I Tanzania har vi tre samarbeidspartnere, to innenfor det offentlige helsesystemet og en frivillig pasientorganisasjon:

Partnere i Tanzania

Kibong'oto infeksjonssykehus, Tanzania

Kibong'oto Infectious Disease Hospital (KIDH) er et offentlig spesialisert referansesykehus for behandling av infeksjonssykdommer.

Pasientorganisasjonen Mukikute, Tanzania

MUKIKUTE ble etablert i Temeke kommune i Dar es Salaam i 2002, en kommune preget av fattigdom, arbeidsledighet og høy forekomst av tuberkulose.

Temeke kommunale tuberkuloseprogram, Tanzania

Det regionale tuberkulose- og lepraprogrammet i Temeke ble etablert som del av det nasjonale, offentlige TB-programmet i Tanzania i 1977. I dag omfatter dette totalt 26 regioner.

Medlemmer i et av MUKIKUTEs mange lokallag

Medlemmer i et av MUKIKUTEs mange lokallag

Arbeidet vårt

Hjemmebasert tuberkulosebehandling

Ett av virkemidlene for å bedre resultatene i kampen mot tuberkulose i Tanzania er å tilby hjemmebasert tuberkulosebehandling med bistand fra familie og tidligere tuberkulosepasienter (medlemmer av pasientorganisasjonen Mukikute)

Opplysningsarbeid

Folkeopplysning om tuberkulose i lokalsamfunnet via sang og drama er et viktig supplement for å redusere stigmatisering av de som rammes av sykdommen.

Pasientrettigheter

Gjennom samarbeidet med Mukikute skal vi styrke pasientorganisasjonens videre vekst for å jobbe med rettighetsspørsmål for personer med tuberkulose og hiv eller aids.

Sårbare grupper

Foreldreløse barn, personer som lever med hiv, gruvearbeidere, fiskersamfunn, rusavhengige, husdyrnomader (masaier), innsatte i fengsel, sexarbeidere og migranter er grupper definert som svært utsatt for tuberkulose i Tanzania. Målsettingen er at disse skal få mer kunnskap om sykdommen, og at diagnostisering og behandling blir bedre tilrettelagt.

Se også: Tuberkulose blant masaiene i Tanzania

Tidligere tuberkulosepasienter og rusavhengige har fått opplæring som behandlingshjelpere og gjør en formidabel innsats med bistå andre rusavhengige gjennom tuberkulosebehandlingen.

Tidligere tuberkulosepasienter og rusavhengige har fått opplæring som behandlingshjelpere og gjør en formidabel innsats med bistå andre rusavhengige gjennom tuberkulosebehandlingen.

Pasienter med multiresistent tuberkulose (MDR-TB)

Vi skal bidra til å bedre vilkårene for pasienter som er innlagt på sykehus med multiresistent tuberkulose. Disse pasientene er til behandling over lang tid (ofte opp til to år), de befinner seg langt hjemmefra og får en smertefull behandling som kan gi farlige bivirkninger. 

Resistent tuberkulose

Målsetting og resultater

Tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) viser at Tanzania er blant de landene som er hardest rammet av tuberkulose. Samtidig er landet sterkt preget av hiv-epidemien. LHL Internasjonal bistår i å samkjøre tiltak for å diagnostisere, behandle og gi omsorg for personer som er rammet av begge infeksjonene på én gang.

Ko-infeksjon med hiv og tuberkulose

Samarbeidet med Temeke kommune resulterte i 2011 i en ny nasjonal standard om at alle pasienter (med unntak av de som har smitteførende multiresistent tuberkulose) kan velge om de vil komme til klinikken og ta sin daglige medisin, eller om de vil følges opp av en frivillig behandlingshjelper og ta medisinen hjemme. De aller fleste velger hjemmebasert behandling. Det bidrar til bedre behandlingsresultat og fører til billigere behandling for pasientene.

Les mer om Likepersonsarbeidet vårt

Samarbeidet har også resultert i pasientvennlige brosjyrer om tuberkulose og hiv, utviklet i samarbeid med pasienter og helsepersonell. Brosjyrene er en viktig del av informasjonsarbeidet og distribueres til alle helseregioner i landet.

Vi arbeider med effektiv helsekommunikasjon og brukermedvirkning i tett samarbeid med det offentlige helsevesenet.

Dette har resultert i blant annet

  • at alle ny-diagnostiserte pasienter kan behandles lokalt, og at antall pasienter som fullfører behandling uten avbrudd er økende.
  • iverksetting av flere tiltak for å øke tidlig-diagnostiseringen av pasienter, for eksempel ved å undersøke de sykes familiemedlemmer og å trene helsepersonell i andre deler av helsevesenet til å gjenkjenne symptomene. Spesielt gjelder dette personell som jobber i svangerskapsomsorg eller med pasienter som er hiv-positive.
  • at helsearbeidere opplever økt arbeidsglede og bedre kommunikasjon med pasienter etter opplæring i effektiv helsekommunikasjon og bruk av pasientvennlige brosjyrer.

Les mer om hvor viktig god helsekommunikasjon er for tuberkulosesyke.

Kart over Tanzania i Afrika.

Les mer om

Støtt vår kamp Gi en gave til tuberkulosesyke

Vipps logo

Vipps til 49236

Vipps 250 kroner for å støtte en tuberkulosesyk gjennom behandlingen.

Konto

Bank

Kontonummer: 1503 33 09462

Konto

Gi et månedlig beløp

Bli fast giver