Hopp direkte til innhold
Foto: Brendan Howard / Shutterstock

Malawi

Helsevesenet i Malawi er preget av mangel på kvalifisert og utdannet arbeidskraft. Til tross for stor satsning på dette område, også fra norsk side, er det fortsatt mangel på sykepleiere.

Over halvparten av befolkningen i Malawi lever under fattigdomsgrensen, og landet er rangert som et av de 25 fattigste i verden. Koinfeksjon med tuberkulose og hiv er ekstremt høy i det sørlige Afrika generelt, og i Malawi har over halvparten av tuberkulosepasientene også hiv.

Å sikre pasientene god tilgang til behandling for begge sykdommene er krevende. Det er også en utfordring å tilrettelegge tuberkulosebehandlingen slik at pasientene lettere kan fullføre.

Samarbeidspartnere i Malawi

For å lykkes med arbeidet vårt er det viktig å ha gode lokale samarbeidspartnere. I Malawi samarbeider vi med forskningssenteret REACH Trust og Paradiso. Arbeidet støttes i hovedsak med midler fra Norad.

REACH Trust er et malawisk forskningssenter som arbeider med å sikre pasienter med tuberkulose og hiv rask diagnostisering og behandling. REACH Trust arbeider også med andre folkehelseproblemer og samfunnsutfordringer, som ikke-smittsomme lungesykdommer og funksjonshemmedes rettigheter. REACH Trust fungerer som et bindeledd mellom det offentlige helsevesenet og lokalsamfunnet.

Les mer om REACH Trust

Paradiso er en pasientorganisasjon som involverer frivillige fra lokalsamfunnet til å hjelpe pasienter med å fullføre behandlingen. De aller fleste medlemmene av Paradiso er enten hiv-positive eller tidligere tuberkulosepasienter. Mangelen på helsepersonell er stor og behandlingstiden for tuberkulose er lang. Derfor har behandlingsmedhjelperne fra Paradiso en svært viktig rolle i arbeidet med å behandle folk slik at de blir friske.

Les mer om Paradiso

Arbeidet vårt i Malawi

Helsesystemer og funksjonshemmedes situasjon

Gjennom samarbeidet med Reach Trust utvikler og prøver vi ut systemer for hvordan helsevesenet kan fungere bedre for pasientene. Blant annet ser vi på fordelene ved at personer med hoste blir undersøkt for både tuberkulose og andre lungesykdommer ved samme behandlingssted. I dag må disse personene oppsøke forskjellige klinikker for å få stilt diagnosene.

Vi ser også på i hvilken grad sivilsamfunnet kan bidra til å bedre behandlingsresultatene og hvordan funksjonshemmedes livssituasjon påvirkes av lungesykdommer som tuberkulose, astma, bronkitt og kols.

Dette gjøres som en del av forskningsprosjektet Triage-plus phase 2 som har fire partnere:

I tillegg støtter vi utdanningen til kvinnelige forskere i Malawi.

Helsekommunikasjon i Malawi

REACH Trust samarbeider med Paradiso, det nasjonale tuberkuloseprogrammet i Malawi og LHL Internasjonal om å involvere “informal health providers” (ufaglærte, frivillige behandlingsmedhjelpere) i behandlingen av tuberkulose og hiv i Malawis hovedstad, Lilongwe.

De frivillige får opplæring i hvordan de skal følge opp pasienter, og i å drive folkeopplysning om de to sykdommene. Målet er økt tilgang og tilgjengelighet til diagnostisering av tuberkulose og hiv, og å gi et bedre behandlingstilbud.

Her kan du lese mer om viktigheten av god helsekommunikasjon.

Likepersonsarbeid i Malawi

Likepersonsarbeid er svært viktig for å sikre at tuberkulosepasienter klarer å fullføre behandlingen. Gjennom Paradiso hjelpes rundt 1000 pasienter hvert år.

Paradiso driver små kafeer som gir inntekter til organisasjonen. Kvinner får mulighet til å lære å sy klær og de selger melk fra kyr som Paradiso eier. Dette gir viktige inntekter til organisasjonen. Paradiso betaler også skolekostnadene for barn som er blitt foreldreløse på grunn av tuberkulose og hiv-epidemiene.

Les mer om likepersonsarbeid her.

Målsetting og resultater i Malawi

Samarbeidet med partnerne i Malawi har eksistert siden 2001. Målsetningen er å støtte opp om utviklingen av lokal forskningskompetanse. I tillegg ønsker vi å få mer kunnskap om funksjonshemmede tilgang til helsetjenester, kunnskapsnivå og behov når det gjelder tuberkulose og hiv. Samtidig vil vi støtte opp om, og gi faglige innspill til oppbyggingen av en pasientorganisasjon som kan gi tuberkulosepasientene en sterk stemme i fremtiden.

Resultatene av forskningsprosjektet så langt viser at det er mulig å øke antall nye diagnostiserte tilfeller av tuberkulose og hiv-positive, og å få behandlet flere. Bruk av frivillige behandlingsmedhjelpere og lokale organisasjoner bidrar til at flere får mulighet til å starte på hiv-behandling (ARV).

Forskning har vist at funksjonshemmede har dårlig tilgang på informasjon om tuberkulose og hiv. Det jobbes nå med en studie som vil ha fokus på tilgjengeligheten av informasjon for funksjonshemmede, og som samtidig ser på mulighetene for å bedre tilgangen til helsetjenester for disse.

Det er viktig at pasientene har en sterk stemme, både på lokalt og nasjonalt plan. At lederen av Paradiso har vært med i styret til National AIDS Commission i Malawi er et tegn på at pasientenes stemme er meget synlig og at de blir hørt. Samtidig er det med på å bygge ned stigma som er relatert til sykdommen.

Slik kan du støtte kampen vår mot tuberkulose

 

Vipps til 49236.

 

 

Kontonummer: 1503 33 09462

 

Gi et månedlig beløp

Bli fast giver