Hopp direkte til innhold

Nedsatt funksjonsevne etter tuberkulose

I verden i dag lever 155 millioner mennesker som har overlevd tuberkulose. Men dessverre betyr det ikke at alle er helt friske. Rundt 60% har fortsatt helseproblemer knyttet til lunger og luftveier, eller har andre problemer, for eksempel dårlig psykisk helse, som følge av å ha hatt tuberkulose. Irreversibel tap av hørsel har vært en bivirkning av behandlingen mot resistent tuberkulose.

Det er nå på høy tid å fokusere på de langsiktige og kroniske konsekvensene av tuberkulose- noe som burde ha vært gjort for lenge siden. Tuberkulose er bakenforliggende årsak til en stor andel av mennesker som har varig nedsatt funksjonsevne i lavinntektsland. I tillegg har mennesker med funksjonsnedsettelser større risiko for å få tuberkulose og de har dårligere tilgang til helsetjenester.

Redusert lungefunksjon

Vi vet lite om hvorfor noen får alvorlig nedsatt lungefunksjon som en konsekvens av tuberkulose, men for sen, eller ingen, behandling av infeksjonen, er en medvirkende årsak. Sykdommer som kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), bronkiektasier (skadete luftveisvegger hvor det hoper seg opp slim), lungefibrose og økt risiko for lungekreft, er noe mange lever med etter å ha blitt erklært friske av tuberkulose. En studie som nylig er gjennomført i Malawi, viser at over 80% av tidligere tuberkulosepasienter fortsatt hadde unormal lungerøntgen, og 60 % hadde symptomer på nedsatt lungefunksjon.

I kampen mot tuberkulose har alt fokus vært på å stoppe spredning av infeksjonen, og det har vært lite eller ingen oppfølging av pasienter etter at siste antibiotikatablett er tatt, og tuberkulosesykdommen bekjempet. Dette er nå i ferd med å endres, men vi trenger mer kunnskap om hvordan vi kan forebygge, behandle og rehabilitere personer som lever med disse alvorlige ettervirkningene av tuberkulose.

Les mer om vårt nye prosjekt for personer med nedsatt funksjonsevne i Malawi her

"They just look at me, I feel like my time has gone, that I am nobody. My family is lacking so many things because of my health, like food"

 -  en tidligere tuberkulosepasient i Malawi, ett år etter å ha blitt erklært frisk.

Paradisos frivillige i Malawi er alle tidligere tuberkulosepasienter, mange med nedsatt funksjonsevne som følge av sykdommen. De kler seg likt, de skaper samhold, de deler erfaringer og de hjelper andre i samme situasjon. Hver dag.

Psykisk helse 

Sammenhengen mellom tuberkulose og dårlig psykisk helse er godt kjent: Å ha tuberkulose er en risikofaktor for å utvikle psykisk uhelse som blant annet angst og depresjon,  og psykisk uhelse er en risikofaktor for å få tuberkulose. Faktisk ser man at det er de samme gruppene som er mest sårbare for både tuberkulose og dårlig psykisk helse, dette gjelder for eksempel hjemløse, rusavhengige og migranter.

Det er mange årsaker til at tuberkulose kan føre til dårligere psykisk helse; redusert selvfølelse, frykt for avvisning fra sine nærmeste og redsel for å smitte sin familie er vanlig.  Studier har vist at nærmere 50% av personer med tuberkulose utvikler depresjon. Depresjon og andre psykiske lidelser er igjen assosiert med forsinket eller avbrutt behandling av tuberkulose, og dermed dårligere behandlingsresultat og livskvalitet. Dette ser man hyppigere blant kvinner, enn blant menn.

Personer med resistent tuberkulose går gjennom en alvorlig og toksisk behandling over lang tid, tidligere var dette så lenge som 20 måneder. Behandlingen i seg selv kan bidra til alvorlig psykisk sykdom; en stor metaanalyse har vist at 4% av de med resistent tuberkulose hadde psykotiske episoder før behandling, og 9% etter oppstart av tuberkulosebehandlingen.

Tap av hørsel

En annen alvorlig bivirkning av behandlingen som har blitt gitt for resistent tuberkulose, er irreversibel tap av hørsel. Store doser aminoglykosider som inntil nylig har vært en del av behandlingen gir ototoksisitet, eller øreforgiftning, som kan føre til nerveskade i øret.

I mange land har de hatt liten eller ingen mulighet til å regelmessig sjekke hørselen til de som får behandling for resistent tuberkulose, og dermed blir det ikke oppdaget før pasienten har betydelig hørseltap. For eksempel på et sykehus i Ndola, Zambia, endte 65% av pasienter med resistent tuberkulose opp med alvorlig hørseltap.

Tilgang til høreapparater og andre tilrettelagte hjelpemidler er mange steder svært begrenset. Tap av hørsel kan dermed ha alvorlig psykososiale konsekvenser, med isolasjon og tap av jobb og inntektsmuligheter.

Over 10 millioner mennesker utvikler tuberkulose hvert år. Sykdommen rammer de fattigste, og den rammer hyppigst unge arbeidsføre mennesker. Ved å ikke stoppe tuberkuloseepidemien, og sikre tidlig diagnose, god behandling og rehabilitering, bidrar man både til at familier opplever ytterligere fattigdom, samt at det hindrer utvikling og økonomisk vekst i landene som er hardest rammet.

 

Slik kan du støtte kampen vår mot tuberkulose

 

Vipps til 49236.

 

 

Kontonummer: 1503 33 09462

 

Gi et månedlig beløp

Bli fast giver