Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding

12 000 rammes av hjerneslag hvert år

Oppdaterte tall fra Helsedirektoratet viser at det hvert år rammes rundt 12 000 av hjerneslag. Fram til nå har det vært brukt ulike tall på forekomsten av slag, men heretter bruker LHL og LHL Hjerneslag tallene fra direktoratet.

Mange spør seg hvordan tallene som har blitt brukt, og fortsatt brukes, spriker fra 16 000 til 12 000. Svaret på det er kort og godt at det foreligger ny oppdatert informasjon fra Norsk Hjerneslagregister og Hjerte- og karregisteret. Tallet 12 000 framkommer av de som er registrert innlagt på sykehus/registrert inn i registrene, men oppjustert på grunn av at alle ikke blir lagt inn/ikke er registrert.

Det gamle tallet på 16 000 har bakgrunn i Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag fra 2010, som nå er til revisjon. Da 2010-retningslinjene ble utgitt benyttet man en insidens på ca. 15 000 slagrammede per år i Norge basert på en beregning gjort i 1997 (1). I 2007 ble det dokumentert at insidensen var like høy, men at prognosene var bedre (2). I tillegg er det presentert et scenario om sykdomsutvikling fra Statens Helsetilsyn i 1999 (3) som også er omtalt i retningslinjene fra 2010. I dette scenarioet er det antatt en økning på 50 prosent frem til 2030, noe som skulle tilsi en høyere insidens i 2016 enn i 2007 og 2010. Derfor har vi – og mange andre - brukt tallet 16 000.

I 2015 ble det i Hjerte og karregisteret registrert totalt 11 002 pasienter med hoveddiagnose hjerneslag (polikliniske konsultasjoner og sykehusopphold), hvorav 9 418 pasienter med ett eller flere sykehusopphold. Sannsynligvis er det ca. 10 prosent av de som får hjerneslag som ikke blir lagt inn i sykehus og dermed registrert. Dette gir oss i overkant av 12 000 slagrammede per år, slik Helsedirektoratet nå kommuniserer.

Hjerneslag er en folkesykdom

Betyr det at hjerneslag representerer en mindre utfordring enn tidligere antatt? Svaret er klart nei. Hjerneslag er fortsatt en folkesykdom. Hjerneslag er den hyppigste årsaken til funksjonshemming som ikke er medfødt og den tredje vanligste dødsårsaken i Norge. For de som rammes er det like alvorlig uansett statistikk. Antallet som dør av hjerneslag endres heller ikke gjennom de nye tallene (dødsfall som følge av hjerneslag var 3 116 i 2012, ifølge Folkehelseinstituttet).

Les mer om hjerneslag.

Kilder

1. Ellekjaer H, Holmen J, Indredavik B, Terent A. Epidemiology of stroke in Innherred, Norway, 1994 to 1996
Incidence and 30-day case-fatality rate. Stroke 1997;28(11):2180-4
2. Ellekjaer H, Selmer R. Hjerneslag - like mange rammes, men prognosen er bedre.
Tidsskr Nor Lægeforen 2007;127(6):740-3
3. Scenario 2030. Sykdomsutvikling for eldre fram til 2030. Oslo: Statens helsetilsyn; 1999
4. Hjerte- og karregisteret. Rapport fra 2015. Folkehelseinstituttet 2016