Hopp direkte til innhold
Fra Hjertebroen til England

Bedre folkehelse – et bedre liv. Vår historie.

I 1978 etablerte LHL "Hjertebroen" til England for å redusere hjertekøen. I løpet av vel 11 år fikk over 2 000 mennesker hjelp fra LHLs hjertebro. Dette er ett av mange viktige høydepunkter i LHLs historie.

 

Oppstarten: tuberkulose var svært skambelagt

20. juli 1943 skrev Ragnar Strøm et leserbrev med tittelen "De vanføre barna og de tuberkuløses rekonvalenssenter" om tuberkulosesykes levekår i Morgenposten. Dette utløste en strøm av reaksjoner. 14. oktober 1943 dannet han, sammen med fire andre tuberkuloserammede, Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon (THO) på Lilleborg Menighetshus i Oslo.

Formålet var å «arbeide for de tuberkuløses ettertrygd», for å hjelpe tuberkulosesmittede inn i en vanlig arbeidssituasjon. De fem grunnleggerne var selv tuberkuløse, og det vitner om stort mot og engasjement at de torde å stå fram som tuberkuløse og i tillegg føre kamp for rettighetene sine.

Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon, THO sitt mål var å samle alle tuberkuløse i én organisasjon, og den hadde to store målsetninger: Å opprette ettertrygd for tuberkuløse mellom sykdom og vanlig arbeidssituasjon, og å opprette en egen yrkesskole for tuberkuløse.

Les også: Historie i veggene - om Krokeide videregående skole

Bilder: Det første året fikk THO 160 medlemmer. Medlemskortet til Ragnar Strøm. Sagveien 28 var THO sitt første faste møtelokale. Ragnar Strøm, grunnlegger av THO / LHL.

Utover 1950-tallet ble det en stor aktivitet blant tidligere tuberkuløse som ville ut i arbeidslivet, og THO bidro med å skape et stort antall arbeidsplasser over hele landet. Det aller første tiltaket var Haugesund Lampeskjermfabrikk (startet i 1949) der tidligere tuberkuløse både var andelshavere og arbeidere. i 1953 besluttet Kommunal- og arbeidsdepartementet at det skulle være en arbeidskonsulent i alle landets fylker, som skulle jobbe med formidling og arbeidsplassering av yrkesvalghemmede.

Bilder: Kong Olav viste stor interesse for THO og LHLs arbeid. Her er han på omvisning i montasjeavdelingen ved Åstvedt Industribygg utenfor Bergen i 1967.
Fra en av LHLs utstillinger i 1950-årene. Knut Willoch (LHL) er guide for helsedirektør Karl Evang.
Bilde fra snekkerverkstedet på Krokeide yrkesskole.

Politisk kamp

Det politiske arbeidet har siden starten vært en grunnstein i organisasjonen. Det har vært en politisk kamp for å oppnå rettigheter. Det startet med arbeidet for rett til trygd og arbeid, etter hvert ble kampen for lovfestede pasientrettigheter hovedsaken.

Det begynte med at jeg ble syk av tuberkulose og lagt inn på Glittre sanatorium i 1944. Der traff jeg en som var medlem i en helt nystartet "Tuberkuløses hjelpeorganisasjon". Så tegnet jeg mitt medlemskap og betalte to kroner.

Margith Bakke fra Halden, en veteran i LHL, understreket med dette at nettopp slik var begynnelsen, en organisasjon skapt av de syke selv. Det som kom til å forme dens liv og utvikling var syke menneskers egne erfaringer. Angsten og hjelpesløsheten ble gjennom arbeidet i organisasjonen grundig bearbeidet og satte mektige krefter i gang.

Fra THO til LHL

LHL har endret seg i takt med såvel samfunnsutviklingen som den medisinske utviklingen.

THO sin logo fra 1943, LHL sine logo fra 1961
THO sin første logo, fra 1943, og et utvalg av LHL sine logoer frem til i dag.

Nye medisiner, massevaksinasjon og bedre levekår førte til at færre fikk tuberkulose etter krigen. Samtidig oppdaget man at andre sykdomsgrupper, som hjerte-, kar og lungesykdom også medførte blant annet uførhet. Dette resulterte i at THO skiftet navn til Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). På landsmøtet i 2022 ble navnet endret til kun LHL.

LHLU

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyk Ungdom ble stiftet i 1981 og holdt blant annet veiledningskurs for ungdom.

Foreldreforeningen for hjertesyke barn (FFHB)

LHL tok initiativet til at Foreldreforeningen for hjertesyke barn ble stiftet i 1976. En var nesten uten behandlingsmuligheter for pasienter med medfødt hjertefeil på denne tiden. I dag er dette Foreningen for hjertesyke barn.

LHLs Boligselskap

Boligsaken er et stolt kapittel i vår historie. Bolignøden hadde vært stor i førkrigstiden, men den økte skremmende under og etter krigen, og de funksjonshemmede var hardt rammet.

Bilder: Befolkningen i Finmark ble særlig hardt rammet under krigen.
Boligforholdene i Oslo var elendige til langt opp i 1950-årene, og skapte grobunn for smittsomme sykdommer som tuberkulose.

Det ble en sosialpolitisk oppgave å arbeide for akseptable boligforhold. Husbanken var et godt sosialt foretak, men kravene til egeninnsats var umulig å oppfylle for sterkt funksjonshemmede. I 1967 ble LHLs Boligselskap opprettet, etter avtale med Den Norske Stats Husbank og Kommunal- og arbeidsdepartementet. Det ble bygget boliger over hele landet, i tilknytning til attføringsinstitusjonene. Det ble etablert Dag- og velferdssentre over hele landet, det første i Trondheim i 1971, og på det meste var det over 40 slike sentre over hele landet.

Bilder: Myrskogen borettslag i Åsane utenfor Bergen. Helsepost i Dakar, Senegal. Dag- og servicesenter i Trondheim og Storsteinnes Borettslag utenfor Tromsø.

Tilpassede serviceboliger for funksjonshemmede ble også bygget. LHLs Boligselskap deltok i ombyggingen av Glittreklinikken (1993), de tegnet Hjerteklinikken på Feiring, de tegnet tilbygg på Krokeide yrkesskole, de jobbet internasjonalt, blant annet en helsepost i Dakar, Senegal.

Eget tidsskrift og magasin for medlemmer

I 1946 utkom første utgave av tidsskriftet "Trygd og arbeid: helse- og sosialpolitisk tidsskrift". Det tok opp viktige saker og satte også dagsorden, også i det politiske Norge. Både helseministre og andre kom på banen, og måtte svare for seg i debattene som her fulgte.

Tidsskriftet Trygd og arbeid
Foto: Ulike forsider av tidsskriftet Trygd og arbeid, fra 1946 til 1985.

I 1978 kom det første nummeret av medlemsmagasinet "Det nytter". Magasinet forteller om stor aktivitet i lagene, om alle de frivillige og engasjerte menneskene i lokallag over hele landet. I dag er navnet "Et bedre liv". LHL Hjerneslag og Afasi lanserte "SlagNytt" i 2019 og LHL Astma og allergi var medredaktør i et magasin. Disse sendes til medlemmer i LHL. 

LHL startet som THO og kampen for de tuberkuløse. Nå er det LHL Internasjonal som viderefører arbeidet mot tuberkulose. THO opprettet Krokeide videregående skole i 1946. Denne eies nå av Stiftelsen Krokeide, som også driver Feiring videregående skole (lokalisert på tidligere Feiringklinikken). Begge skolene er godkjent etter friskoleloven §2-1 f og er landsdekkende.

Bidra til vårt arbeid

Slik kan du støtte oss

Ingen skal stå alene når sykdom rammer! Derfor jobber vi for at de som er berørt av sykdom, pasient eller pårørende, skal kunne ha en plass å henvende seg for støtte, råd og fellesskap.

Bli fast giver: LHL-venn

Som fast giver støtter du oss fast med et fritt beløp. Støtten din går til vårt arbeid med å bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende.

Støtt oss: Gi en pengegave

Din gave går til arbeidet med å drive og videreutvikle gode tilbud for pasienter og pårørende.

Bedre folkehelse – siden 1943

14. oktober 1943 ble Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon (THO) stiftet, av initiativtaker Ragnar Strøm. Det var tre kvinner og to menn på møtet, og de bestemte at de skulle jobbe med tre saker: medlemsorganisering, krav om ettertrygd og bygging av yrkesskole. De ville bygge en medlemsorganisasjon for å få pasientmakt, de ville jobbe med politikk for å få en rettferdig og nødvendig trygd, og de ville bygge et tjenestetilbud til mennesker som trengte det.

Slik har det altså vært helt fra stiftelsesmøtet til LHL. Dette er en arv vi er stolte av å videreføre.

LHL 80 år for bedre folkehelse