Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Isolasjon ved smitte
Foto: Shutterstock

Helsehjelp og rettigheter - for pasienter og pårørende

​Alle som bor i Norge har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester. Alle som oppholder seg i Norge får helsehjelp hvis det haster.

Rådgivningstjeneste

Trenger du juridiske råd, veiledning eller konkret bistand i en sak som har sammenheng med hjerte- eller lungesykdom eller hjerneslag? Da kan du ta kontakt med LHL sitt pasientombud. Tips og råd fra pasientombudet

Video: Se 30 minutters foredrag fra LHLs pasientombud Atle Larsen. Temaet er rettigheter, spesielt om egenandeler, pensjon og yrkesskadeerstatning.

Rettigheter som pasient

Rett til helsehjelp

Oversikt over hvordan helsetjenestene er organisert, hvem som har ansvar for å yte nødvendig helsehjelp og hvordan reglene om egenbetaling er.

Egenandeler

Det finnes en rekke ulike typer egenandeler. I denne artikkelen skal vi se på noen av dem og gjøre rede for hvordan de beregnes.

Pasientskadeerstatning

Hvis du er påført en skade i helsevesenet kan du ha rett på erstatning. I denne artikkelen skal vi se nærmere på din rett til erstatning etter de gjeldende regler som følger av pasientskadeloven.

Rettigheter som pårørende

Omsorgspenger ved sykdom og kronisk sykdom hos barn

Er du yrkesaktiv og har barn under tolv år? Da har du rett til omsorgspenger hvis du må være borte fra arbeid på grunn av sykdom hos barnet eller barnepasser.

Avlastning for pårørende

Avlastning er et tilbud til pårørende eller andre som har stor omsorgsbelastning.

Barns rettigheter når mor eller far blir syk

Barn og unge påvirkes på ulike måter når noen i familien er syke.

Arbeid og attføring

Hvordan få godkjent yrkessykdom?

Hvis du blir syk på grunn av påvirkning fra arbeidsplassen kan du få godkjent sykdommen som yrkessykdom. Vi ser nærmere på reglene og kriteriene for å få godkjent en yrkessykdom.

Yrkesskadeerstatning

For å få yrkesskadeerstatning må du være påført en skade eller sykdom, og det må ha skjedd mens du som arbeidstaker utfører arbeid hos en arbeidsgiver.

Rettigheter etter hjerneslag

Rett til helsehjelp etter hjerneslag

Etter et hjerneslag har du rett til nødvendig helsehjelp og omsorgstjenester som blant annet fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, hjemmehjelp, hjelpemidler og hjemmesykepleie. Som pårørende kan du ha rett til avlastning.

Individuell plan og hjerneslag

Dersom det er behov for oppfølging av helse- og omsorgstjenester over tid, og det er to eller flere tjenester involvert har man rett på en individuell plan.

Rehabilitering etter hjerneslag

Målet er at du får hjelp til å lære deg ferdigheter som du har mistet på grunn av hjerneslaget. Dette vil gi deg bedre livskvalitet og større uavhengighet i hverdagen.

Brukerstyrt personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en ordning hvor det ansettes en assistent, og hvor bruker eller pårørende er arbeidsleder.

Sykehjem etter hjerneslag

Hvis man ikke kan fortsette å bo i egen bolig etter slaget, skal kommunen tilby korttidsopphold eller permanent plass, basert på behovet.

Trygderett

Grunnstønad

Grunnstønad er en skattefri trygdeytelse som skal bidra til at du får dekket noen av de ekstrautgifter du måtte ha på grunn av sykdom eller skade.

Hvem kan få uføretrygd?

Dersom din inntektsevne eller arbeidsevne blir varig nedsatt med minst halvparten, kan det være at du har krav på uføretrygd. Men hvem kan få uføretrygd? Finn ut om du har krav på uføretrygd.

Sykepenger

Når du blir syk kan du ha rett til sykepenger. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva som kreves for å få sykepenger. Reglene om sykepenger er svært omfattende, men her finner du hovedtrekkene.

Transport

Grunnstønad til transport er en skattefri trygdeytelse som kan gis til personer som på grunn av kronisk sykdom eller funksjonshemming har ekstrautgifter til transport.

Trygdebil

Kan du på grunn av sykdom, skade eller lyte ikke bruke offentlige kommunikasjonsmidler så er det mulig at du har rett til å få stønad til kjøp av bil.

Attføring på Krokeide vgs og Feiring vgs

Stiftelsen Krokeide ble opprettet av LHL 1. januar 2015. Stiftelsen driver Krokeide videregående skole og Feiring videregående skole.

Tilbudet er gratis og landsdekkende med internatrom på skoleområdet. Begge skolene tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring for mennesker med lærevansker eller psykiske eller fysiske utfordringer.

Pasientombud

Bistanden er gratis, og omfatter områder som trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv.

Atle Larsen

Atle Larsen

Pasientombud
22 79 90 10

Kan bistå med blant annet trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem i LHL.

Pasientombudet holder også kurs om rettigheter.

I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter og medlem av Pasientskadenemnda.