Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Jente / Ung kvinne, hjerneslag
Foto: Shutterstock

Barn og unge voksne plasseres fortsatt på sykehjem mot sin vilje

Ved utgangen av 2020 var to personer i alderen 0-17 år og 15 personer i alderen 18-49 år langtidsplassert på norske sykehjem mot sin vilje, viser en fersk oversikt LHL Hjerneslag har hentet inn fra Helsedirektoratet, som ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet i forrige uke.

Det er to måter å se disse tallene på. Det ene er at en uverdig praksis som etter tidligere politiske intensjoner tilbake til 1990-tallet skulle vært opphørt i 2005, fortsetter. Den andre er at det er gledelig at antallet i begge aldersgrupper nå går ned etter den kraftige økningen for 18–49 åringer fra 2018 til 2019, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

Skar håper at nedgangen fra 2019 til 2020 kommer som følge av at kommunene nå tar sitt ansvar på større alvor enn tidligere. Samtidig tror han at også økt oppmerksomhet fra sentrale politikere gjennom noen år, medier og LHL Hjerneslag har bidratt til å presse fram løsninger for flere.

Tallene for 2020 og 2019 er følgende (tallene sier ikke noe om årsak til langtidsoppholdet, som kan skyldes alt fra sykdom til ulykker):

Barn og unge på sykehjem (langtidsplassert, mot sin vilje)
Antall totalt 2020 2019
0–17 år 4 9
0–17 år med flytteønsker 2 3
18–49 år 76 94
1–49 år med flytteønsker 15 24

Alle tall over er rapportert inn til Helsedirektoratet fra Statsforvalterne. For gruppen 18–49 år avviker totalantallet betydelig om man går til IPLOS-oversikten (lovbestemt helseregister med data som beskriver ressurser og bistandsbehov til dem som søker om eller mottar nærmere definerte kommunale helse- og omsorgstjenester), hvor det her er 90 istedenfor 76.

Når det gjelder hvordan kommunene har fulgt opp de som har flytteønsker – altså de som er plassert på sykehjem mot sin vilje – viser oversikten for gruppen 0–17 år at ingen av disse har flytteønske som ikke er eller blir fulgt opp av kommunene. For gruppen 18–49 år er det kun konkrete flytteplaner for fem av 15.

Dette viser at vi fortsatt har mye igjen for å nå målet, sier Skar, men som håper at vedtaket Stortinget har fattet i inneværende periode om at ingen kommuner kan plassere mennesker mellom 0 og 50 år på sykehjem mot deres egen vilje, gjør at man snart kommer i mål.

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges Handikapforbund, KS og LHL Hjerneslag skal møtes i september for å drøfte situasjonen.

For ytterligere kommentarer:

Tommy Skar

Tommy Skar

Spesialrådgiver politikk
90 50 64 49