Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Shutterstock

Barn plasseres på sykehjem mot sin vilje

Stortinget har tidligere vedtatt at barn ikke skal bosettes på sykehjem i strid med familienes ønske og barnets beste. En fersk oversikt LHL Hjerneslag har hentet inn fra Helsedirektoratet, som ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet denne måneden, viser at ni personer i aldersgruppen 0-17 år er plassert på sykehjem.

– Vi forventer at både politisk ledelse i departementet og politikerne på i Stortingets helse- og omsorgskomité vurderer om det er behov for ytterligere tiltak for å gi 0–17-åringer et annet tilbud enn det som er beregnet på helt andre grupper enn barn, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag og Afasi, som også er svært kritisk til at unge i aldersgruppen 18–49 på sykehjem mot sin vilje øker, og krever også her tiltak.

Oversikten fra Helsedirektoratet – som for første gang også omhandler barn – bygger på innsendte tall per 31.12.2019 fra Fylkesmennene. Fylkesmennene rapporterer i alt ni personer i alderen 0–17 år innskrevet for langtidsopphold i institusjonen, som her betyr sykehjem.

Fylkesmennene rapporterer at tre av de ni ønsker en annen bolig. For alle de tre med flytteønsker er det utarbeidet konkrete flytteplaner, ifølge oversikten. Det er bare Innlandet, Vestfold og Telemark, Trøndelag og Nordland som har rapportert å ha personer i gruppen 0–17 år.

Når det er tre i aldersgruppen 0–17 år som har flytteønsker, så betyr det at de har hatt en lengre opphold i institusjonen og at deres kommunene har brutt Stortingets vedtak. Og for de øvrige seks er det grunn til å stille spørsmål ved om sykehjem er rette bomiljø for personer i denne alderen, sier Skar.

Da stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad (KrF) og Nicholas Wilkinson (SV) fremmet representantforslaget 67 S (2017-2018) skrev de:

"Unger skal ikke bo på sykehjem. Det er ikke en boform som er egnet for barn" og "Barn har rett til familieliv og trygghet. De har rett til å få leve sammen med foreldrene sine. Ved å plassere barn i institusjoner som sykehjem, i strid med foreldrenes ønske, tar man fra unger med alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser retten til å bli behandlet med den verdighet og selvstendighet de har krav på", samt at "Tjenestene skal tilpasses brukeren, ikke omvendt".

På bakgrunn av representantforslaget og Innst. 125 S (2017-2018) fattet Stortinget følgende enstemmige vedtak:

  • Vedtak 507: Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige forslag til lov- og/eller forskriftsendring for å sikre at kommuner ikke kan bosette barn i sykehjem i strid med familienes ønske og barnets beste
  • Vedtak 508: Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak med orientering om bruk av institusjonsplasser for barn i strid med barnets beste og familienes ønsker
  • Vedtak 509: Stortinget ber regjeringen umiddelbart klargjøre for kommunene at praksisen med barn som bosettes på sykehjem mot familiens ønske og barnets beste, er i strid med Stortingets intensjon og skal opphøre

Det er grunn til å spørre: Hvordan har Stortingets vedtak blitt fulgt opp at Helse- og omsorgsdepartementet, av kommunene og av Stortinget selv, sier Skar.

Økning i aldersgruppen 18-49 år

Ifølge rapporten fra Helsedirektoratet øker antallet 18-49 åringer som er plassert på sykehjem mot sin vilje (definert også her som antall som har flytteønsker) for tredje år på rad.

Dette er ekstra ille når vi vet at Stortinget siden siste halvdel av 1990-tallet har gitt en rekke pålegg om at unge funksjonshemmede skal ut av eldreinstitusjoner, og dette var en målsetting som skulle nås innen 2005, sier Skar.

Til tross for politiske løfter gjennom mer enn 20 år plasseres altså fortsatt unge for langtidsopphold på sykehjem mot sin vilje i Norge. Helsedirektoratets ferske oversikt til Helse- og omsorgsdepartementet viser at for 2019 var det av Fylkesmennene registrert 94 personer (disse har ulike diagnoser og bakgrunn). 24 av disse ønsker annen bolig. Tallet for 2018 var 15 med flytteønsker og i 2017 var det 11 med flytteønske. Totalt var det i disse årene følgende antall totalt i aldersgruppen 18-49 år på sykehjem:

  • Ifølge Fylkesmennene: 2017: 92 - 2018: 91 - 2019: 94
  • Ifølge individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPOS): 2017: 108 - 2018: 100 - 2019: 94

– Det er bra at tallet på antall personer totalt reduseres år for år, men bekymringsfull at antallet som kan sies å være plassert på sykehjem mot sin vilje, øker, sier Skar. Han understreker at for noen kan sykehjem være riktig bosted fordi det er der oppfølgingsmulighetene er best, og for noen også god, men at det må være opp til den det gjelder å ta stilling til det sammen med sine nærmeste.

For 10 av de 24 i aldersgruppen 18-49 år med flytteønske er det konkrete flytteplaner.

– Også her går det nå feil vei; andelen som er plassert mot sine vilje på sykehjem som kommunene har hatt konkrete flytteplaner for, har vært høyrere tidligere, sier Skar.

LHL Hjerneslag og Skar krever at Stortinget nå fatter et lignende vedtak for aldersgruppen 18-49 år som de gjorde for aldersgruppen 0-17 år, og oppfordrer samtidig Riksrevisjonen om å se på hvorfor Stortingets intensjoner tilsynelatende ikke gir praktiske resultater.

For ytterligere kommentar, kontakt generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

Løfter og løftebrudd

Ved behandlingen av St. meld. nr. 34 (1996 – 97) "Resultater og erfaringer fra Regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede og veien videre", henstilte Stortingets sosialkomite til Regjeringen å fremme forslag til tiltak slik at alle unge funksjonshemmede som ønsket å flytte ut fikk det innen 2005, og at ikke nye ufrivillige unge skulle komme til (Innst. S. nr. 114 (1997-1998).

Siden da har politikerne lovet og lovet…

"Kommunene har et ansvar for å sørge for at unge ikke plasseres på sykehjem, og det ansvaret forventer jeg at de tar på alvor. Unge har ikke noe på et sykehjem å gjøre, og jeg forventer at kommunene det gjelder tar grep for å hindre at unge må bo på sykehjem"

Anne Bramo, Frp, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet, 7.8.2019 (e-post til Handikapnytt)
https://www.handikapnytt.no/statistikk-fra-helsedirektoratet-100-unge-bosatt-pa-sykehjem-i-2018-15-mot-sin-vilje/

"En 30-åring har ingenting på sykehjem å gjøre"
Sylvi Listhaug, Frp, stortingsrepresentant, 3.5.2018 (Innlegg på sin Facebookside)
https://www.facebook.com/listhaugfrp/posts/864822540355973

"Unge personer skal ikke bo på institusjoner beregnet for eldre, mot sin vilje"
Kari Kjønaas Kjos, Frp, leder av Stortingets helse- og omsorgskomite, 1.8.2016 (Innlegg på itromso.no)

"Det er et klart mål for regjeringen at ingen unge personer med nedsatt funksjonsevne mot sin vilje, bør bo i institusjoner beregnet for eldre"
Bent Høie, Høyre, helse- og omsorgsminister, 19.9.2014 (skriftlig svar på stortinget.no)
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=60491

"Ingen unge personer med nedsatt funksjonsevne bør mot sin vilje bo i institusjoner beregnet på eldre"
Anne-Grete Strøm-Erichsen, Ap, helseminister, 25.4.2012 (intervju på dagbladet.no)
https://www.dagbladet.no/nyheter/slar-alarm-om-nye-tall-pa-unge-funksjonshemmede-pa-aldershjem/63318820

"Jeg er opptatt av at unge personer med nedsatt funksjonsevne ikke skal bo i institusjoner, beregnet for eldre, mot sin vilje"
Sylvi Brustad, Arbeiderpartiet, helse- og omsorgsminister, 14.6.2007 (skriftlig svar på stortinget.no)
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=37603

"Vi må hele tiden ha i bakhodet at Stortingets intensjon er å flytte alle unge ut av institusjon"
Gunvald Ludvigsen, Venstre, storingsrepresentant, 29.11.2006 (sak på venstre.no)
https://www.venstre.no/artikkel/2006/11/29/frykter-flere-unge-pa-sykehjem/

"Jeg mener et midlertidig opphold maksimum er et år. Men etter tre måneder skal det foreligge en plan for utflytting"
Ansgar Gabrielsen, Høyre, helseminister 13.8.2005 (NTB-intervju på kommunalrapport.no)
https://kommunal-rapport.no/artikkel/vil_ha_fortgang_i_utflytting_fra_sykehjem

"Vi setter inn et betydelig trykk på kommuner slik at det blir laget et opplegg for utflytting av unge funksjonshemmede fra alders- og sykehjem"
Ansgar Gabrielsen, Høyre, helseminister, 13.8.2005 (intervju på aftenbladet.no)

"Jeg vil vite hva som er grunnen til at utflytting ikke har skjedd. Undersøkelsen vil danne bakgrunn for videre tiltak"
Magnhild Meltveit Kleppa, Sp, sosialminister 1998 (pressemelding)

"Det er ikke det norske velferdssamfunnet verdig når vi sender unge trafikkskadde på alders- og sykehjem for resten av deres liv"
Hill-Marta Solberg, Arbeiderpartiet, sosialminister 1995 (pressemelding)

Tommy Skar

Tommy Skar

Spesialrådgiver politikk
90 50 64 49