Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding
Kristin Klem fra LHL Hjerneslag Oslo og Akershus
Foto: Thoralf Bergersen

Ber om endringer av Nav-ordning til aktivitetshjelpemidler

Nav-ordningen for støtte til aktivitetshjelpemidler til personer med nedsatt funksjonsevne ble for 2023 tom allerede i februar. Nå krever LHL Hjerneslag og Afasi en ny gjennomgang av og endringer i ordningen. – Vi har bedt om et møte med arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen, opplyser generalsekretær Tommy Skar.

Skar og LHL Hjerneslag og Afasi mener at ordningen slik den fungerer i dag, er problematisk. Som landets største brukerorganisasjon for slagrammede, er det mange medlemmer i LHL som er berørt.

Det er ikke bra at en støtteordning som skal hjelpe mennesker med nedsatt funksjonsevne til å delta i fysisk aktivitet, som er en viktig del av livskvaliteten, er tom etter bare noen få uker, sier Skar.

Avslag både i 2022 og 2023

Kristin Klem fra LHL Hjerneslag Oslo og Akershus er en av dem som har behov for ordningen, men som fikk avslag allerede på en søknad registrert i Nav-systemet 10. januar i år.

Hun har nå behov for en tilpasset sykkel til daglige gjøremål, som handling og til og fra fysioterapi og annen type trening.

Med sykkel er det enklere å bevege seg rundt og ta del i aktiviteter uten å bruke for mye energi på transport, forteller Klem.

En slik sykkel som Klem trenger koster ca. 100 000 kroner.

Da sykkelen hun har måtte repareres i fjor, søkte hun Nav om støtte. Men også da var potten oppbrukt, og hun betalte reparasjonen selv.

Klem mener at det er flere uheldige sider ved ordningen.

Ikke bare medfører en tom pott at mange ikke får aktivitetshjelpemidler som de trenger for å være fysisk aktive, men feil og mangler på utstyr som ikke blir vedlikeholdt eller reparert kan også kan være en sikkerhetsrisiko, sier Klem.

Evaluering

I 2020 evaluerte Oslo Economics ordningen på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Da pekte de på at det årlig deles det ut i underkant av 800 aktivitetshjelpemidler.

Oslo Econmics støtter Klem og LHL Hjerneslag og Afasis oppfatning av hvor viktig ordningen er.

– Ordningen tilfører stor nytteverdi for mange mennesker og har positiv effekt på brukernes livskvalitet og helse. Dette har stor samfunnsverdi, også i et fordelingsperspektiv, skrev rådgivingsselskapet.

Statsråd-brev

Nå har LHL Hjerneslag og Afasi og Skar har sendt brev til statsråd Mjøs Persen.

– Som brukerorganisasjon ber vi om at statsråden og departementet gjennomgår og bidrar til å gjøre endringer i dagens ordning, inkludert å øke bevilgningen, slik at flere med behov for aktivitetshjelpemidler ved nedsatt funksjonsevne kan få det for å delta i fysisk aktivitet. Vi ber samtidig om et møte med statsråden for sammen med berørte brukere å belyse konsekvenser av dagens ordning og for å presentere våre innspill til løsning, som kort oppsummert er å øke potten i ordningen og gå fra rammebevilgning til overslagsbevilgning, skriver Skar.

Over 600 avslag hittil i år

Hjernehelsemagasinet SlagNytt & Afasiposten har kontaktet Nav, hvor Liv Welde Johansen, direktør for Hjelpemidler og tilrettelegging, gjennom en e-post informerer om at i 2022 ble det fattet 354 avslag på aktivitetshjelpemidler til de over 26 år. Så langt i 2023 (per 10. mars) er det fattet 617 avslag.

– NAV erfarer at innsendelse av søknader på aktivitetshjelpemidler stopper opp når det blir kjent at rammebevilgningen er brukt opp. Vi har ikke oversikt over hva slags hjelpemidler som ligger i søknadene som har blitt avslått. For innvilgede søknader utgjør spesialsykler en hovedvekt, opplyser Johansen.

På spørsmål om de søknader som er avslått i 2023 kun er fra inneværende år, eller om det også var etterslep fra 2022, svarer Johansen:

– Vi har ikke hatt noe etterslep av søknader fra 2022. Alle som søkte etter at rammen ble brukt opp i 2022 fikk avslag med beskjed om at de måtte søke på nytt i nytt budsjettår. Av praktiske årsaker som ferieavvikling i kommunene og forsinket postgang i julen, har alle hjelpemiddelsentralene godtatt at søknadene sendes inn i slutten av desember 2022 slik at de ankommer NAV 1. januar 2023. Ut over dette har ingen søknader blitt spart, og ligget på vent fra 2022.

På spørsmål om hva som var den reelle datoen for stopp for å gi støtte i 2023, er svaret følgende:

– Det stemmer at rammen var brukt opp 13. februar, og dermed ble all innvilgelse stoppet opp. Alle søknader som ennå ikke var ferdig saksbehandlet måtte derfor avslås, uavhengig av når de var registrert inn til NAV.

I en e-post til Handikapnytt, omtalt på deres nettside 14. februar i år, opplyser Nav at det er satt av midler til kjøp av reservedeler og tilbehør som er nødvendig for at allerede utlånt aktivitetshjelpemiddel kan tas i bruk. Det er også satt av penger til kjøp av tjenester som for eksempel tilpasning og reparasjon av utlånt utstyr.

Det siste fikk Klem avslag på i 2022-potten da hun søkte om det i fjor.

Behov for 200 millioner kroner

I sin evaluering i 2020 presenterte Oslo Economics fire ulike alternativer til endringer i ordningen. Enten bør rammen økes eller tildelingskriteriene bør strammes inn, eventuelt i kombinasjon med høyere egenbetaling, skrev de, og pekte på at det reelle behovet for midler i ordningen er på om lag 200 millioner kroner årlig.

Kilde

Aktivitetshjelpemidler til personer med fysisk funksjonsnedsettelse (Oslo Economics)