Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding

Hvordan bedre pasientforløpene mellom sykehus og kommune?

Et pilotprosjekt ved Nordlandssykehuset og Bodø kommune ville se på nytten av å ta i bruk nyutviklet intervensjon i oppfølgingen av slagrammede i akutt og subakutt fase. Elleve deltakere ble inkludert i prosjektet, og konklusjonen var at den nyutviklede fysioterapi- og tverrfaglige intervensjonen hadde god anvendelighet og effekt på gangfunksjon og balanse hos deltakerne. Ett av verktøyene som ble tatt i bruk var Skype for business til bruk i overføring mellom helsetjenestenivåene.

Prosjektet ble gjennomført fra sommeren 2016 til sommeren 2017, og finansiert av Helse Nord med Britt Normann som prosjektleder og Marianne Sivertsen som prosjektmedarbeider.

Målsetningene med pilotprosjektet var å prøve ut en nyutviklet fysioterapi- og tverrfaglig intervensjon med fokus på kjernestabilitet og balanse i rehabilitering etter et akutt hjerneslag. Vi ønsket å se på om denne typen trening var gjennomførbar og om den kunne gi bedret balanse og gangfunksjon. Intervensjonen har nylig vært brukt i en studie med gruppetrening for personer med MS med gode resultater.

Den andre målsetningen var å teste ut bruk av Skype for business som et verktøy i samhandling mellom helsetjenestenivåer for å se på om dette kan være et tiltak for å bedre pasientforløpene.

Fysioterapeuter, ergoterapeuter, og pleiepersonalet tilknyttet slagenhet i sykehuset, rehabiliteringsavdeling, dag-/oppsøkende virksomhet i kommunen samt tre fysioterapeuter med driftsavtale, fikk opplæring i intervensjonen.

Deltakerne i studien ble rekruttert fra slagenhet. I løpet av inklusjonsperioden på seks måneder fikk vi elleve deltakere som fylte inklusjonskriteriene. Standardiserte tester rettet mot balanse og gange ble foretatt ved inklusjon og deretter fire og tolv uker etterpå. Vi benyttet også et akselerometer for å måle fysisk aktivitet i en uke etter hver testing. Intervensjonen/treningen startet på slagenheten så snart det var medisinsk tilrådelig. Intervensjonen fulgte deltakerne på tvers av helsetjenestenivåene, og før utskrivning fra sykehuset skulle siste behandling overføres via Skype for business til den fysioterapeuten i kommunen som skulle fortsette oppfølgingen. Med dette håpet vi å gjøre det lettere å videreføre og tilpasse treningen samt at deltakerne gjennom «møtet» kunne føle trygghet i overføringen.

Deltakerne i studien ble fulgt i tre måneder med daglig fysioterapi mens de var innlagt sykehus i eller døgnrehabilitering, og fysioterapi tre dager i uken etter hjemreise.

Pilotprosjekt

Hva viste studiet?

Resultatene viser at intervensjonen er anvendelig for pasientgruppen, gjennomførbar og effektiv i forhold til balanse og gange. Fysisk aktivitetsnivå var generelt lavt, og økte relativt lite mellom fire og tolv uker til tross for at alle deltakere hadde gangfunksjon ved tolv uker. Den tverrfaglige delen manglet en del registreringer, og er således usikker. Felles konsultasjoner via Skype vurderes av fysioterapeutene som nyttig, men bør gjennomføres etter overføring til neste helsetjenestenivå grunnet korte frister og høyt tidspress i tiden før utskriving fra slagenhet. Resultatene er publisert i en artikkel i European Journal of Physiotherapy, på Fagkongressen til Norsk Fysioterapeutforbund og World Stroke Congress, Montreal Canada i 2018.

Studien vil bli videreført i større skala med kontrollgruppe som et samarbeidsprosjekt mellom Nordlandssykehuset, Sykehuset Levanger samt deres samarbeidspartnere og omkringliggende kommuner.

Den nye studien er finansiert av Helse Nord med Normann som prosjektleder og Sivertsen som PhD kandidat.