Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding
Foto: Siv Dolmen

Ny rapport dokumenterer enorme geografiske behandlingsforskjeller

Norsk hjerneslagregisters (NHR) årsrapport for 2020, som ble publisert i dag, konkluderer med at behandlingen av hjerneslag i Norge vurderes som meget god. Men bak hovedkonklusjonen skjuler det seg store forskjeller mellom både helseregioner og sykehus.

Pressemelding fra LHL Hjerneslag 28.6.2021:

NHRs årlige rapporter vurderer norsk hjerneslagbehandling med utgangspunkt i 11 kvalitetsindikatorer. For 2020 er det flere indikatorer som har en liten forbedring fra 2019, mens én har en marginal reduksjon.

Nasjonale gjennomsnittstall er gode, og vi skal være stolt av det som oppnås på hjerneslagområdet i Norge, men når postadressen din fortsetter å styre om du får et veldig godt tilbud eller et mindre bra, og noen steder et mangelfullt tilbud, er det alvorlig og bekymringsfullt. Dette er en imidlertid ikke ukjent, og helsemyndigheter og helsepolitikere har visst det i mange år uten å ta tilstrekkelig tak i det, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

Her finner du rapporten

Følgende indikatorer viste en liten økning i andel fra 2019

«Pasienter behandlet i slagenhet», «Pasienter med hjerneinfarkt utskrevet med antitrombotisk behandling», «Pasienter med hjerneinfarkt og atrieflimmer utskrevet med antikoagulasjon» og «Andel vurdert/ testet svelgefunksjon». Videre har andel med «Rapportert status ved 3 måneder» økt og nådd høy måloppnåelse for første gang. En indikator, «Pasienter behandlet med trombolyse», hadde en marginal reduksjon fra 2019.

Forskjeller

Men det er store forskjeller mellom både helseregioner og sykehus, og LHL Hjerneslag trekker fram følgende eksempler på geografiske forskjeller:

Andel pasienter direkte innlagt i slagenhet:

Landsgjennomsnittet for andelen som blir direkte innlagt i slagenhet er 85 prosent, mens beste sykehus er på 96 prosent og dårligste er på 47.

Andel pasienter behandlet i slagenhet:

Landsgjennomsnittet for andelen som behandles i slagenhet er 95 prosent, mens beste sykehus er på 100 prosent og dårligste er på 57.

LHL Hjerneslag peker på at i årsrapporten gis det en god begrunnelse for hvorfor slagenhet er viktig:

Det er godt dokumentert at behandling av pasienter med hjerneslag i slagenhet reduserer funksjonshemming, dødelighet og behov for sykehjem. Nasjonale retningslinjer anbefaler at alle pasienter med akutt hjerneslag bør behandles i slagenhet, heter det.

Andel pasienter med hjerneinfarkt behandlet med trombolyse:

Landsgjennomsnittet for andelen som blir direkte innlagt i slagenhet er 21 prosent, mens beste sykehus er på 36 prosent og dårligste er på 6.

LHL Hjerneslag peker på at i årsrapporten gis det en god begrunnelse for hvorfor slagenhet er viktig:

Det er dokumentert at trombolysebehandling for pasienter med akutt hjerneinfarkt reduserer funksjonshemming hvis behandlingen starter innen 4,5 timer fra symptomdebut, heter det.

LHL Hjerneslag er ikke bare bekymret for de geografiske forskjellene, men også resultatet for andel pasienter med hjerneinfarkt innlagt innen fire timer etter symptomdebut, som er en forutsetning for trombolysebehandling. Andelen ble redusert fra 44,8 prosent i 2019 til 43,7 prosent i 2020, mens den var på det høyeste i 2018 (45,9 prosent), etter den store informasjonskampanjen «Prate-Smile-Løfte» som ble gjennomført i 2017.

Landsgjennomsnittet for andelen pasienter med hjerneinfarkt innlagt innen fire timer etter symptomdebut er 43,7 prosent, mens beste sykehus er på 58,2 prosent og dårligste er på 27,4.

Trombektomi

LHL Hjerneslag stiller også spørsmål ved hvorfor det er nedgang i andelen som får trombektomi, som er «fisking» av store blodpropper, og hvorfor det er store geografiske forskjeller: 5,4 prosent av pasientene med hjerneinfarkt ble behandlet med trombektomi i 2020, som er en reduksjon fra 2019, da resultatet var 6,3. Helse Vest og Helse Nord hadde høyeste frekvensen med henholdsvis 7,2 prosent og 7,1 prosent av alle akutte hjerneinfarkt, mens for Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge var andelen henholdsvis 4,7 og 3,9 prosent.

Krav

Nå krever LHL Hjerneslag at alle stortingspartier før valget avklarer hva de vil gjøre for å redusere de geografiske forskjellene i norsk hjerneslagbehandling og at sykehusene iverksetter oppfølgingstiltak.

Vi har fått pakkeforløp hjerneslag, som er et viktig og riktig virkemiddel, men ikke tilstrekkelig. Det må til blant annet tydelige nasjonale krav og satsinger. Dessuten må hvert enkelt sykehus gjennomgå egne resultater, prioriteringer og iverksette tiltak for forbedringer, krever Skar på vegne av brukerorganisasjonen for slagrammede.

For ytterligere kommentarer:

Tommy Skar

Tommy Skar

Generalsekretær
LHL Hjerneslag og Afasi
90 50 64 49