Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding
akuttmottaket
Foto: Siv Dolmen

Store geografiske forskjeller i hjerneslagbehandlingen

En fersk rapport fra Norsk hjerneslagregister (NHR) bekrefter at generelt er hjerneslagbehandlingen i Norge god. Likevel avdekker NHR i årsrapporten for 2022 at det er enormt store forskjeller i ulike behandlings- og oppfølgingstilbud. Postadressen avgjør.

Helsevesenets postkodelotteri gjelder ikke minst denne delen av helsevesenet, fra akuttbehandling til rehabilitering og videre oppfølging, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag og Afasi.

Skar og LHL Hjerneslag og Afasi er bekymret for utviklingen av andel pasienter med hjerneinfarkt innlagt innen 4 timer etter symptomdebut.

Innleggelse innen fire timer er avgjørende for å få trombolyse, som er optimal behandling ved hjerneinfarkt. Knapt 44 prosent ble innlagt innen fire timer fra symptomdebut. Andelen innlagt innen fire timer har gradvis blitt redusert, fra 45,9 prosent i 2018, forteller Skar.

Her er resultatet 43,9 for hele landet, 62,7 prosent for Harstad og 25,3 prosent for Hammerfest. – Det er ikke godt nok at nesten 60 prosent ikke kan bli vurdert for trombolyse fordi de kommer for sent. Her må man gjøre mer, blant annet gjennomføre en ny kampanje som opplyser befolkningen om hva som er symptomer på hjerneslag og hva man skal gjøre når de oppstår, som er å ringe 113 umiddelbart. Vi må også få på plass lovfestet responstid for ambulanser, slik Stortinget har vedtatt, krever Skar og LHL Hjerneslag og Afasi.

Andel pasienter med hjerneinfarkt behandlet med trombolyse innen 40 minutt etter innleggelse (Kvalitetsindikator E side 29):

69 prosent for hele landet, 92 prosent for Kongsvinger og 25 prosent for Voss. 60 prosent anses som høy måloppnåelse, mens under 40 prosent anses som lav oppnåelse. – Det er godt dokumentert at intravenøs trombolyse har størst effekt hvis det gis tidlig etter symptomdebut, sier Skar.

Andel pasienter med gjennomført tverrfaglig funksjonsvurdering innen anbefalt tid (Kvalitetsindikator K side 46):

80 prosent for hele landet, 93 prosent for Haraldsplass og 41 prosent for Volda. 80 prosent anses som høy måloppnåelse, mens under 70 prosent anses som lav oppnåelse. – Den tverrfaglige vurderingen er viktig for å gi et godt grunnlag for det videre forløpet. I pakkeforløp hjerneslag er det et mål at 80 prosent av pasientene skal få en slik standardisert tverrfaglig vurdering, kommenterer Skar. 

Andel med innrapportert status 3 måneder etter hjerneslaget (Kvalitetsindikator L side 48):

82 prosent for hele landet, 96 prosent for Haukeland og 42 prosent for Narvik. 80 prosent anses som høy måloppnåelse, mens under 70 prosent anses som lav oppnåelse. – God dekningsgrad av innhentet status etter tre måneder er en forutsetning for å vurdere hvordan det går med pasientene, og for å kunne evaluere behandlingskvalitet og hva som oppnås med behandlingen, sier Skar.

Her er alle resultater for norsk hjerneslagbehandling 2022: www.norskhjerneslagregister.no

 

Når tid er hjerne, er det på flere områder for store variasjoner mellom de beste og de dårligste sykehusene. Vi forventer at alle sykehus bruker den ferske rapporten til å igangsette forbedringstiltak. Og helseministeren og Stortingets helsekomité må se på hvilke bidrag de, som tross alt har det overordnede politiske ansvaret for helsevesenet, må gi for at sykehusene skal lykkes, sier Skar.

Pasientenes opplevelser og tilbakemeldinger

I tillegg til årsrapporten for 2022, som er hovedrapport, har NHR også publisert en rapport som forteller hva selv pasientene svarer på spørsmål om hvordan de opplever sin helse, sitt funksjonsnivå og det behandlingstilbudet de har fått i løpet av de tre første månedene etter oppholdet på sykehuset for sitt hjerneslag.

Her er noen funn:

Andel pasienter som har fått tverrfaglig funksjonsvurdering innen anbefalt tid har gått ned fra 2021 til 2022.

I 2021 var andelen 84 prosent, mens den i 2022 var 80 prosent for vurdering i slagenhet innen en uke (se også kvalitetsindikator K side 46 i hovedrapport).

– Det er viktig å få en vurdering av hvilke behov man har for videre rehabilitering etter sykehusoppholdet. Dette har betydning for et best mulig funksjonsnivå, sier Skar.

Rehabilitering kun for halvparten:

En annen oversikt viser at nær halvparten av pasientene, 43 prosent, ikke har mottatt rehabilitering. 20 prosent har hatt døgnopphold i rehabiliteringsinstitusjon. Få pasienter mottok behandling hos logoped (6 prosent), til tross for at om lag 25 prosent av de slagrammede får afasi, i fysikalsk institutt (8 prosent) og dagrehabilitering (4 prosent).

Færre over 85 år får dekket sine behov:

Pasienter over 85 år får ikke dekket sitt hjelpebehov eller behov for trening i samme grad som andre. Sammenlignet med gjennomsnittet blant alle slagrammede var det i aldersgruppene fra 65 år til 74 år størst andel av pasientene som rapporterte at de hadde fått dekket sitt hjelpebehov. 4 av 5 pasienter med gjennomgått hjerneslag rapporterte at de hadde fått dekket sine behov for hjelp. – Her er det viktig å følge utviklingen videre, og de som planlegger oppfølging og rehabilitering av slagrammede bør merke seg disse opplevelsene fra pasientene i de ulike aldersgruppene for å vurdere om tilbudet bør justeres, sier Skar. 

Tommy Skar

Tommy Skar

Generalsekretær
LHL Hjerneslag og Afasi
90 50 64 49