Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
God responstid gir lokal trygghet
Foto: Nina Vold Dørum

Viktig, nødvendig og gledelig ambulansevedtak i Stortinget

Stortinget har vedtatt å be regjeringen forskriftsfeste responstider for ambulansetjenesten og sette en standard for kompetanse og akuttmedisinsk utstyr i ambulansebilene og på ambulansebasene.

Dette er et viktig, nødvendig og gledelig vedtak, som både styrker ambulansetjenesten og pasientsikkerheten, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

Vedtaket ble gjort torsdag kveld 11. mars under behandling av innstilling fra justiskomiteen om Samfunnssikkerhet i en usikker verden (Innst. 275 S (2020-2021)).

Sammen med Ambulanseforbundet i Delta og dets leder Ola Yttre, har LHL Hjerneslag og Skar jobbet i flere år for å få Stortinget til å styrke ambulansetjenesten og pasientsikkerheten gjennom et slik vedtak.

Takk til flertallspartiene Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti for at de tar ansvar. Og også takk til ambulansepersonell med Yttre i spissen for deres innsats, sier Skar.

For Skar, som leder landets største brukerorganisasjon for slagrammede, er det viktig at ambulansen kommer raskets mulig til pasientene. Han viser til at man mister to millioner hjerneceller hvert minutt ved et hjerneslag, og at viktig behandling og utfallet avhenger av at man kommer tidsnok.

Kun hatt veiledende responstider

Norge har ikke hatt forskriftsfestede responstider for ambulanser, kun veiledende. Ifølge nasjonal kvalitetsindikator for responstid for ambulanser skal ambulansene i byer og tettsteder være fremme på hendelsesstedet innen 12 minutter i 90 prosent av de akutte hendelsene, og i grisgrendte strøk innen 25 minutter. Denne kvalitetsindikatoren har ikke vært oppdatert siden 2017. I flere områder er ikke målene for veiledende responstid nådd. Begge deler har fått sterk kritikk.

Det var til slutt justiskomitéens flertall som tok ansvar og fremmet forslaget, og fikk det vedtatt.

Her ble ikke bare disse partienes, mens også politikkens anseelse “reddet av gongongen”. Stortinget kunne ikke gått fra hverandre før valget i høst uten å ha fått dette på plass, så lenge det har vært et stortingsflertall som lenge har ment det, sier Skar.

Revisjon av kvalitetsindikatoren

Samtidig som Stortinget har vedtatt forskriftsfesting av responstid, er Helsedirektoratet i gang med å revidere nasjonal kvalitetsindikator for responstid for ambulanser. LHL Hjerneslag har sendt brev til Helsedirektoratet om revisjonsarbeidet som pågår. I brevet heter det:

"Vi har forståelse for at man ønsker å revidere eksisterende indikator, og understreke at formålet må være å bidra til en sikker, trygg og effektiv ambulansetjeneste for alle innbyggere over hele landet. Nasjonale standarder, kompetanse hos ambulansepersonell og ressurser, for eksempel antall biler og stasjonering av disse, er avgjørende. Vi vil derfor advare mot å legge en ensidig økonomisk tilnærming til grunn for revisjonen, eller svekke målene fordi man ikke så langt har hatt tilfredsstillende oppnåelse".

For å ha et riktig bilde hvordan responstiden er, krever LHL Hjerneslag og Skar at det er det også i framtida som utgangspunkt blir publisert data for hver enkelt kommune, både med tall for tettbygde strøk og for grisgrendte strøk i kommunen.

For at indikatoren skal kunne brukes til å planlegge ressursbruk og identifiserer tiltak som kan bidra til å redusere responstiden, er det viktig med årlig oppdatering, påpeker Skar.

 

For ytterligere kommentarer:

Tommy Skar

Tommy Skar

Spesialrådgiver politikk
90 50 64 49