LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Bilkjøring etter hjerneslag

Hvilke konsekvenser kan et hjerneslag ha for dine evner og muligheter til å kjøre bil?

Et hjerneslag betyr ikke nødvendigvis at du blir fratatt førerkortet ditt, men et slag kan forårsake ulike følgetilstander som påvirker evnen til å kjøre bil. Gjeldene førerkortveileder fra 1. oktober 2016 presiserer ulike tilstander og hvordan man forholder seg til bilkjøring etter gjennomgått sykdom og skade.

Høy alder, kognitive utfall, svekket syn, epilepsi som følge av hjerneslag, og stor grad av lammelser er med på å sannsynliggjøre tap av førerkort.

Etter et mindre hjerneslag hvor symptomene går raskt tilbake, er det generelle rådet å vente minst en måned med å kjøre bil. Men det er ikke uvanlig at legen gir lengre kjøreforbud. Etter et drypp er det anbefalt å vente fire uker før du setter deg bak rattet igjen.

Midlertidig kjøreforbud

I Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag finnes anbefalinger for hvordan helsepersonell skal forholde seg til bilkjøring hos slagrammede. Alle som gjennomgår hjerneslag skal spørres om de har førerkort og om de fortsatt ønsker å kjøre. Dette bør gjøres i løpet av oppholdet på sykehuset hvor en blir behandlet for hjerneslag.

Som hovedregel skal personer rammet av TIA (drypp) ha et midlertidig kjøreforbud i en måned etter hjerneslaget. Årsaken til det er at faren for å få et nytt TIA eller hjerneslag er størst i den perioden. Etter denne perioden anses det som tryggere å kjøre, fordi den forebyggende behandlingen reduserer risikoen for ny sykdom. Det skal også være gjennomført en utredning av årsaken til TIA eller hjerneslaget. Aktuelle risikofaktorer som atrieflimmer, diabetes, høyt blodtrykk, plakk på halspulsårer (carotisstenose) og eventuell hjertesykdom skal være vurdert og ved behov behandlet. Den samme tidsperioden gjelder også for de som gjennomgår hjerneslag, men som raskt blir helt symptomfrie.

Typiske vansker eller utfall som gjør at en ikke kan kjøre bil er:

  • Store lammelser
  • Synsfeltutfall (hemianopsi)
  • Nedsatt oppmerksomhet (neglekt) mot en av sidene
  • Rom og retningsforstyrrelser (vansker med å orientere seg i omverdenen)
  • Epilepsi
  • Bedømmelsesevne
  • Fysisk funksjonsnivå

Alle disse symptomene kan komme i større eller mindre grad og være vanskelig å identifisere. Det er ofte slik at den slagrammede selv ikke er klar over dem før de blir påvist av helsepersonell. Dersom slike symptomer avdekkes skal en informeres om at man ikke skal kjøre bil før det er gjort en ny vurdering av helsepersonell. Denne vurderingen gjøres ofte hos fastlege eller på sykehusets poliklinikk.

Les mer: Konsekvenser av hjerneslag.

Vanlig praksis er at man får et midlertidig kjøreforbud. Avhengig av type utfall og varighet av disse, så kan det bli gitt kjøreforbud i inntil seks måneder til en ny vurdering er gjort. Slike kjøreforbud meldes ikke inn til Fylkesmannen, kun dersom det er grunn til å anta at vanskene kommer til å vare i over seks måneder. Ved epilepsi gis det som hovedregel kjøreforbud i ett år.

Hvem har ansvar for hva?

Enhver som har førerkort er pliktig til å melde fra dersom de ikke lenger oppfyller helsekravene til å kjøre bil. Det kan som nevnt være vanskelig for den enkelte å vurdere, derfor skal helsepersonell ha som rutine å vurdere førerkort hos alle som rammes av hjerneslag.

Enkelte sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner har egne tilbud for førerkortvurderinger som fastlegen kan henvise til hvis det er tvil om den slagrammede kan gjenoppta bilkjøringen. Her blir det gjennomført ulike undersøkelser og tester, i tillegg til en praktisk kjøreprøve enten med bil eller i simulator.

Fastlegen har hovedansvaret for å vurdere om helsekravene til førerkort er innfridd. Ved usikkerhet kan fastlegen søke råd hos Fylkesmannen eller henvise til en praktisk kjøreprøve. Om fastlegen vurderer at helsekravene for førerkort ikke er innfridd sendes varsel til Fylkesmannen. De vil igjen varsle politiet som inndrar førerkortet. 

Les mer på Helsedirektoratets nettsider om helsekrav for førerkort i førerkortveilederen.

Førerkort inndras ikke for "sikkerhets skyld"

Å kunne kjøre bil kan ha stor betydning for å være aktiv og deltakende i ulike aktiviteter. Sikkerhet i trafikken er viktig, men samtidig er det avgjørende at den slagrammede ikke får inndratt førerkortet for sikkerhets skyld, uten en god vurdering. Om du mister førerkortet bør du få hjelp og støtte til å tilpasse deg en ny hverdag.

Dersom du har spørsmål om bilkjøring og hjerneslag kan du ta kontakt med LHLs rådgivningstelefon: