Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Blodtrykksmåling
Foto: Shutterstock

Fastlegens rolle

Fastlegen har en sentral rolle i oppfølgingen av slagrammede. Ifølge Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag har fastlegen et tydelig ansvar.

Det starter allerede fra symptomene oppstår, dersom det er fastlegen som først kommer i kontakt med pasienten. Da er hovedregelen at fastlegen skal varsle AMK 113 direkte uten forutgående undersøkelser for å spare tid.

Etter at den slagrammede er utskrevet fra sykehuset er det fastlegen som har hovedansvaret i oppfølgingen av sekundærforebygging for å hindre nye slag, tilpasninger av medisinlister og i koordinering av eventuell rehabilitering. Der geografiske eller andre særlige forhold gjør tremånederskontrollen i spesialisthelsetjenesten vanskelig, kan etterkontrollen skje hos fastlegen i samarbeid med spesialisthelsetjenesten via et ambulerende team eller telemedisinsk nettverk.

Ved rehabilitering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten har fastlegen det medisinskfaglige koordineringsansvaret. Fastlegene bør delta i tverrfaglig samarbeid sammen med andre relevante aktører, både i tverrfaglige team, ansvarsgrupper, møter rundt individuell plan og nettverksmøter med pasient og pårørende. Det er fastlegen – i tillegg til sykehuslegen – som kan henvise til rehabiliteringsinstitusjoner. Og det er fastlegen som følger opp om helsekravene til førerkort er innfridd.

Fastlegen rolle i pakkeforløp

Som en sentral tverrfaglig samarbeidspartner i oppfølging av pasienter med slag, har fastlegen en sentral rolle i pakkeforløp hjerneslag. Fastlegens oppgaver er nærmere beskrevet i pakkeforløpet.

Artikkel: pakkeforløp hjerneslag

De færreste fastleger har systemer for å kalle inn pasienter til oppfølgingstime. Pasienten skal få informasjon om å bestille kontroll hos fastlegen. Dersom pasienten ikke er i stand til å bestille time selv, kan pårørende eller annet helsepersonell hjelpe pasienten med dette.

Samarbeid med sykehuslegen

Fordi fastlegen er en helt sentral aktør i et godt forløp etter slag, er det viktig at legen involveres så tidlig som mulig også fra sykehuset pasienten er på. Epikrisen, som oppsummerer hva som er gjort og aktuelle funn under innleggelsen på sykehuset, skal sendes til fastlegen med beskjed om hva sykehuset ønsker skal følges opp. For eksempel er oppfølging av blodtrykk viktig etter et hjerneslag. Når fastlegen overtar ansvaret er det denne legen som kan plukke opp eventuelle "skjulte utfall" og henvise deg videre til riktig sted.

Det er viktig at fastlegen som kjenner deg gir informasjon tilpasset deg og din sykdom. Du som pasient skal være med på å ta de riktige beslutningene for deg, ut fra dine preferanser og verdier, og med nok kunnskap til å ta de riktige valgene.

Fastlegebytte

Om man ikke er fornøyd med egen fastlege, er det mulig å bytte lege. Men der ikke alltid det er praktisk mulig. Etter pasient- og brukerrettighetsloven har en pasient rett til en ny vurdering av en annen fastlege, som kan være en løsning for noen.

Slik bytter du fastlege