Hopp direkte til innhold

Kolspasienter forsømmes i kommunene

En rykende fersk kartlegging av rehabiliteringstilbudet til kolspasienter i Norge viser, med noen få hederlige unntak, at rehabilitering for kolspasienter i landets kommuner er en forsømt oppgave.

– Ikke minst mangler kommunene kompetente fagpersoner og økonomi for å sikre kolspasienter et rehabiliteringstilbud, sier Olav Kåre Refvem, overlege ved LHL-sykehuset Gardermoen, og Spesialist i lungesykdommer.

Undersøkelsen er den første av sitt slag når det gjelder et viktig tilbud for denne store pasientgruppen som kolspasienter i Norge utgjør.

Både nasjonale politikere og lokalpolitikere må ta dette manglende tilbudet innover seg slik at vi kan få til en dreining når det gjelder organisering, finansiering og prioritering av nødvendige helseressurser til landets kolspasienter, sier Olav Kåre Refvem.

For dårlig tilbud

Vi trenger et større tilbud om lungerehabilitering for personer med kols. Rehabilitering er den beste og mest effektive behandlingen, som bedrer og styrker fysisk og psykisk helse, og kan gi store samfunnsøkonomiske gevinster med redusert bruk av helsetjenester og færre sykehusinnleggelser.

Tilbudet om lungerehabilitering i Norge er lavt, og i 2015 deltok kun ca. 2 500 personer med kols på lungerehabilitering, hvorav 75 prosent av behandlingen var ved et offentlig finansiert sykehus. I Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje for kols var det en sterk anbefaling om at rehabiliteringstilbudet for personer med kols måtte bygges opp i kommunene.

Nasjonalt Kolsråd har gjennomført en kartlegging av lungerehabilitering i kommuner og frisklivssentraler i Norge, hvor innhold, organisering og tilgjengelighet ble undersøkt. Dette er den første nasjonale undersøkelsen som kartlegger rehabiliteringstilbud, innhold og tilgjengelighet av tverrfaglig lungerehabilitering til personer med kols i norske kommuner.

Lite tverrfaglig lungerehabilitering

Et av hovedfunnene var at behandlingsintervensjoner som inngår i et lungerehabiliteringsprogram ble rapportert som et tilbud i 21 prosent av kommunene, mens bare 5 prosent rapporterte at de hadde tverrfaglig lungerehabilitering over flere uker. Kommunene rapporterte imidlertid å ha flere tilbud som kan tolkes som enkelttiltak ved rehabilitering. Men disse er for det meste generiske og ikke tilpasset personer med kols.

Lungerehabilitering

Lungerehabilitering er en tverrfaglig, individuelt tilpasset behandling hvor hensikten er å bedre den fysiske og psykiske tilstanden til personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, fysisk trening, undervisning, pasientopplæring og råd om livsstil.

Målet er å bedre etterlevelse av helsefremmende adferd. Nasjonale og internasjonale retningslinjer anbefaler lungerehabilitering som det viktigste behandlingstilbudet for pasienter med kols. Ved innføring av Samhandlingsreformen i 2012, ble det besluttet at rehabilitering skulle være en del av det kommunale helsetjenestetilbudet. Det er i dag uklart i hvilken grad norske kommuner har etablert tilbud om lungerehabilitering, hvor tilgjengelig dette er og hva tilbudet omfatter.

Denne undersøkelsen viser at rehabilitering for kolspasienter i kommunene er en forsømt oppgave.

Nasjonalt kolsråd anbefaler på bakgrunn av kartleggingen:

  1. Helse- og omsorgsdepartementet bør sammen med kommunene og helseforetakene lage en plan som sikrer kompetanseoverføring om lungerehabilitering fra spesialist- til primærhelsetjenesten.
  2. Departementet bør nedsette en komite som utarbeider ulike lungerehabiliteringsmodeller som kan implementeres både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Det bør utvikles ulike modeller i forhold til geografi og alvorlighetsgrad av sykdom.
  3. Det må avsettes forskningsmidler hvor det kan utvikles og testes ut ulike lungerehabiliteringsintervensjoner som sikrer at pasienten får riktig behandling på rett sted til riktig tid.

Lungerehabilitering er den viktigste og mest kostnadseffektive behandling ved kols.

Resultatene fra denne kartleggingsstudien viser at behandlingen kun er tilgjengelig i et fåtall av norske kommuner.

Det er stort behov for å utarbeide nasjonale strategier som sikrer at pasienter med kols får tilgang til den beste og mest effektive behandlingen, lungerehabilitering, som bedrer og styrker fysisk og psykisk helse. Dette kan gi store samfunnsøkonomiske gevinster med redusert bruk av helsetjenester og færre sykehusinnleggelser.

Sluttrapport: Rehabilitering for kols i kommunene (pdf)

Lungerehabiliteringstilbud i norske kommuner for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom – Kartleggingsstudie

 

Lenke: 

Støttet av Stiftelsen Dam

Støttet av Stiftelsen DAM