Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Olav Kåre Refvem, kolsrådet

Kolspasienter forsømmes i kommunene

En kartlegging av rehabiliteringstilbudet til kolspasienter i Norge viser, med noen få hederlige unntak, at rehabilitering for kolspasienter i landets kommuner er en forsømt oppgave.

– Ikke minst mangler kommunene kompetente fagpersoner og økonomi for å sikre kolspasienter et rehabiliteringstilbud, sier Olav Kåre Refvem, overlege ved LHL-sykehuset Gardermoen, og spesialist i lungesykdommer.

Undersøkelsen er den første av sitt slag når det gjelder et viktig tilbud for denne store pasientgruppen som kolspasienter i Norge utgjør.

Både nasjonale politikere og lokalpolitikere må ta dette manglende tilbudet innover seg slik at vi kan få til en dreining når det gjelder organisering, finansiering og prioritering av nødvendige helseressurser til landets kolspasienter, sier Olav Kåre Refvem.

For dårlig tilbud

Vi trenger et større tilbud om lungerehabilitering for personer med kols. Rehabilitering er den beste og mest effektive behandlingen, som bedrer og styrker fysisk og psykisk helse, og kan gi store samfunnsøkonomiske gevinster med redusert bruk av helsetjenester og færre sykehusinnleggelser.

Tilbudet om lungerehabilitering i Norge er lavt, og i 2015 deltok kun ca. 2 500 personer med kols på lungerehabilitering, hvorav 75 prosent av behandlingen var ved et offentlig finansiert sykehus. I Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje for kols var det en sterk anbefaling om at rehabiliteringstilbudet for personer med kols måtte bygges opp i kommunene.

– Det mangler en strategi for hvordan man skal bygge opp dette tilbudet i primærhelsetjenesten, sier Bente Frisk, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet og medlem i Nasjonalt kolsråd.

Resultatene ble publisert tidsskriftet BMJ Open i februar.

– På verdensbasis er det under ti prosent av pasienter som kan ha nytte av lungerehabilitering, som får det. Det er også et fåtall i Norge, sier Bente Frisk, medlem i Nasjonalt kolsråd. Foto: Privat / Getty Images

Kartlegging: Få kommuner tilbyr lungerehabilitering

– Det mangler en strategi for hvordan man skal bygge opp dette tilbudet i primærhelsetjenesten, sier Bente Frisk, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet og medlem i Nasjonalt kolsråd.

Les hele saken på dagensmedisin.no

Lite tverrfaglig lungerehabilitering

Et av hovedfunnene var at behandlingsintervensjoner som inngår i et lungerehabiliteringsprogram ble rapportert som et tilbud i 21 prosent av kommunene, mens bare 5 prosent rapporterte at de hadde tverrfaglig lungerehabilitering over flere uker. Kommunene rapporterte imidlertid å ha flere tilbud som kan tolkes som enkelttiltak ved rehabilitering. Men disse er for det meste generiske og ikke tilpasset personer med kols.

– Flere kommuner rapporterer å ha tilbud om trening og undervisning. Det er elementer i lungerehabilitering, men ikke tverrfaglig lungerehabilitering, sier Frisk.

Ifølge Frisk rapporteres det at 25 prosent av pasientpopulasjonen tilbys hverdagsrehabilitering.  

– Hverdagsrehabilitering er et generelt tiltak for ulike sykdommer og har ikke spesifikk forbedring av treningskapasitet og muskelstyrke som mål slik det er tydeliggjort i definisjonen av lungerehabilitering. Hverdagsrehabilitering bør ikke være den viktigste rehabiliteringstilnærmingen ovenfor personer med kols, sier hun til Dagens Medisin.

Ifølge Frisk har pasienter med kols behov for en tilrettelagt trening med en intensitet som gjør at den fysiske formen kan bedres. 

– Man må prioritere behandling som er vist å være effektiv, sier hun.

Lungerehabilitering

Lungerehabilitering er en tverrfaglig, individuelt tilpasset behandling hvor hensikten er å bedre den fysiske og psykiske tilstanden til personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, fysisk trening, undervisning, pasientopplæring og råd om livsstil.

Målet er å bedre etterlevelse av helsefremmende adferd. Nasjonale og internasjonale retningslinjer anbefaler lungerehabilitering som det viktigste behandlingstilbudet for pasienter med kols. Ved innføring av Samhandlingsreformen i 2012, ble det besluttet at rehabilitering skulle være en del av det kommunale helsetjenestetilbudet. Det er i dag uklart i hvilken grad norske kommuner har etablert tilbud om lungerehabilitering, hvor tilgjengelig dette er og hva tilbudet omfatter.

Denne undersøkelsen viser at rehabilitering for kolspasienter i kommunene er en forsømt oppgave.

Nasjonalt kolsråd anbefaler på bakgrunn av kartleggingen:

  1. Helse- og omsorgsdepartementet bør sammen med kommunene og helseforetakene lage en plan som sikrer kompetanseoverføring om lungerehabilitering fra spesialist- til primærhelsetjenesten.
  2. Departementet bør nedsette en komite som utarbeider ulike lungerehabiliteringsmodeller som kan implementeres både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Det bør utvikles ulike modeller i forhold til geografi og alvorlighetsgrad av sykdom.
  3. Det må avsettes forskningsmidler hvor det kan utvikles og testes ut ulike lungerehabiliteringsintervensjoner som sikrer at pasienten får riktig behandling på rett sted til riktig tid.

Lungerehabilitering er den viktigste og mest kostnadseffektive behandling ved kols.

Resultatene fra denne kartleggingsstudien viser at behandlingen kun er tilgjengelig i et fåtall av norske kommuner.

Det er stort behov for å utarbeide nasjonale strategier som sikrer at pasienter med kols får tilgang til den beste og mest effektive behandlingen, lungerehabilitering, som bedrer og styrker fysisk og psykisk helse. Dette kan gi store samfunnsøkonomiske gevinster med redusert bruk av helsetjenester og færre sykehusinnleggelser.

Sluttrapport: Rehabilitering for kols i kommunene (pdf)

Lungerehabiliteringstilbud i norske kommuner for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom – Kartleggingsstudie

Last ned

 

Støttet av Stiftelsen Dam

Støttet av Stiftelsen DAM