Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Uten politisk handlekraft, kollaps i helsetjenesten

I dag kom rapporten mange har ventet på: Helsepersonellkommisjonens forslag til hvordan Norge skal løse den nåværende og fremtidige bemanningskrisen i helsesektoren.

Rapporten tegner et akutt og dramatisk bilde av innholdet i fremtidens helsetjeneste dersom det ikke tas store grep for å sørge for en omlegging av helse- og omsorgstjenesten.

Den 17. desember 2021 satte regjeringen ned et offentlig utvalg som skulle utrede et kunnskapsgrunnlag og foreslå tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helsetjenesten i årene fremover. Bakgrunnen for nedsettelsen var at både kommuner og spesialisthelsetjenesten allerede nå merker utfordringer med å rekruttere helsepersonell og at demografiendringene fremover vil gjøre situasjon mer krevende.  

I rapporten slår utvalget fast at:

  • Det i dag jobber over 400 000 personer i helse- og omsorgstjenestene.  
  • Ingen andre større næringer har økt sysselsettingen mer de seneste tiårene. Andelen av alle sysselsatte i Norge som jobber i helse- og omsorgstjenesten er tredoblet fra tidlig på 1970-tallet, til over 15 prosent i 2021. Siden samlet antall sysselsatte i samme periode har økt kraftig, er veksten i antallet sysselsatte i helse- og omsorgstjenesten mer enn tredoblet. 
  • Norge ligger på toppen i Europa i ressursbruk til helse- og omsorgstjenestene. Vi har høyest andel sysselsatte, og er blant landene som bruker mest av fellesskapets penger på disse tjenestene, relativt sett.  

LHL har over lengre tid vært bekymret for bemanningssituasjonen i helsetjenesten og det store problemene man står ovenfor.

Det har vært klart i mange tiår at Norge vil få kritisk mangel på helsepersonell hvis det ikke iverksettes særskilte tiltak og LHL mener at det er en unnlatelsessynd fra det samlede politiske miljøet at dette ikke har utløst politisk handling tidligere.

Rapporten beskriver en dramatisk utvikling i antall personer med behov for helse- og omsorgstjenester:  

  • Selv om antallet eldre over 80 år har økt jevnt og trutt siden andre verdenskrig, vil veksttakten fremover føre til utfordringer uten sidestykke for de kommunale omsorgstjenestene.
  • Aldersgruppen 80 år og eldre økte med 40 000 personer mellom 2000 til 2020, da var det rundt 230 000 personer over 80 år i Norge. Mellom 2020 til 2040 vil denne gruppen øke med over 250 000 personer.  

For første gang i moderne tid, fra midten av 2030-tallet, vil antallet personer i yrkesaktiv alder falle i absolutte tall. Denne utviklingen vil forsterke seg ytterligere etter 2040.

Demografiutviklingen betyr altså både en økning i antallet eldre og en reduksjon i antallet i arbeidsfør alder – samtidig. 

LHL forventer nå at det politiske Norge følger opp innholdet i rapporten og at det gjennomføres omfattende grep for å sikre bærekraften i helsetjenestene.  

Vi deler kommisjonens beskrivelse av alvoret i situasjonen og behovet for kraftfulle tiltak. LHL støtter kommisjonens tiltak og ber om at tiltakene omsettes til handling umiddelbart. Situasjonen blir mer alvorlig for hver dag som går. På vegne av norske pasienter er LHL dypt bekymret og utålmodig.  

Helsepersonellkommisjonene har i sin rapport foreslått en omfattende rekke med tiltak innen flere områder for å sørge for at det utdannes nok helsepersonell, at andre yrkesgrupper avlaster tjenestene og at man legger om spesialisthelsetjenesten på en sånn måte at man prioriterer hvilken behandling man gir og på hvilket sted. Innholdet i rapporten er nå overlevert helse- og omsorgsministeren som skal foreslå hvilke tiltak som hun vil oppfordre Stortinget til å slutte seg til.  

LHL ber samtlige politiske partier samle seg om å gjennomføre kraftfulle tiltak. Populisme og politisk spill vil ramme pasientene og brukerne som trenger trygghet og omsorg.  

I rapporten til utvalget trekkes det også frem hvordan brukerorganisasjoner kan bidra til å avlaste helsetjenesten ved å tilby rådgivnings-, informasjons- og veiledningstjenester.  

Vi i LHL driver i dag et omfattende arbeid for å gi pasienter bedre informasjon og kunnskap og bedre helse gjennom lokale aktivitetstilbud. Vi er glade for at dette blir anerkjent av utvalget og at de foreslår at dette bør styrkes i årene fremover. LHL skal bidra så godt vi kan til å løse de utfordringene Norge står ovenfor.  

Hele rapporten kan leses her: 
NOU 2023: 4. Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste