Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Colourbox

Apotek kan finne uoppdaget økt risiko for hjerte- og karsykdom

Fire av ti voksne hadde ikke målt kolesterol eller blodtrykk tidligere

Måling av risikofaktorer i norske apotek kan bidra til å fange opp udiagnostisert høyt kolesterol, høyt blodsukker og høyt blodtrykk blant ellers friske voksne. Dette viser nye studier og en fersk doktoravhandling av Karianne Svendsen ved avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Tilbøyeligheten til å rammes av hjerte- og karsykdom avgjøres i stor grad av nivåene av ulike risikofaktorer, hvorav høyt kolesterol i blodet, høyt blodtrykk og høyt blodsukker er blant de mest etablerte.

Ofte oppdages de tilfeldig, ettersom hverken høyt kolesterol, høyt blodtrykk eller høyt blodsukker vanligvis ikke gir symptomer man kan føle eller se. Vi kan både forebygge og behandle høye risikoverdier effektivt, men det krever at man vet om dem. Man antar for eksempel at halvparten av de som faktisk har diabetes type 2, og mer enn to av tre med arvelig høyt kolesterol, er udiagnostiserte.

Populær kolesterolsjekk

Karianne Svendsen og medarbeidere ville derfor undersøke om et gratis, lavterskeltilbud om måling av risikofaktorer i apotek kunne være en ny arena for å få flere til å sjekke og ta kontroll over sine verdier. Apoteket kan tenkes å være et praktisk sted, ettersom det er helsepersonell til stede der, og det har lengre åpningstider enn legekontorer.

Nesten 40 000 personer fikk sjekket kolesterolet sitt i apotekene, og av dem ble mer enn 21 000 friske som ikke gikk på medisiner inkludert i studien. De var stort sett representative for den generelle voksne befolkningen, men hadde en høyere andel middelaldrende kvinner. Dette tyder på at tilbud om kolesterolmåling i apotek når ut til «vanlige» mennesker, noe som også er ønskelig.

Mange vet ikke at kolesterolet er for høyt

Det var lite kjennskap til sitt eget kolesterolnivå og blodsukker, og hele 40 prosent oppga at de ikke hadde målt dette tidligere. Dette samsvarer med en landsdekkende undersøkelse LHL gjorde i 2017, som viste at

  • 41 prosent av befolkningen ikke visste sine kolesterol-, blodtrykks- og blodsukkerverdier
  • 78 prosent i aldersgruppen 18 – 29 ikke kjente til disse verdiene
  • eldre var mer bevisste enn yngre
  • kvinner kjente sine verdier bedre enn menn 

Nesten én av fem var ikke klar over at de hadde et kolesterolnivå som defineres som høyt (6,2 mmol/l eller mer). 

Mer urovekkende var det at mer enn 2000 personer hadde et kolesterolnivå over 7 mmol/l uten å vite om det. I henhold til dagens retningslinjer bør et så høyt kolesterolnivå blant personer under 75 år behandles. Apotek-målingene identifiserte også mer enn 300 personer som muligens hadde arvelig høyt kolesterol, familiær hyperkolesterolemi.

Kan motivere til endring

En undergruppe av de som målte kolesterolet sitt ble fulgt nærmere opp for å undersøke hvorvidt måling av risikofaktorer som kolesterol, blodtrykk og blodsukker, fører til atferdsendringer.

Etter bare åtte uker fant Svendsen og medarbeidere at de som fikk målt risikofaktorer på apoteket hadde redusert sine risikofaktorer.

Endringene var likevel små, trolig fordi mange hadde en risikoprofil som de forventet. Men, uavhengig om de hadde fått vite om de hadde høy eller lav risiko, eller fått bestemte livsstilsråd, hadde de redusert sin samlete risiko for hjerte- og karsykdom. Etter ett år hadde også 14 prosent begynt på medisiner mot høyt kolesterol, høyt blodtrykk, diabetes eller blodfortynnende medisiner. 

Studien, som er kalt VISA (Vascular lifestyle-Intervention and Screening in phArmacies), ble utført ved Boots’ apoteker mellom 2012 og 2015.

Kilde

Svendsen, K. Screening and alerting to Cardiovascular disease risk in Norwegian pharmacies. Doktoravhandling. Universitetet i Oslo, Institutt for medisinske basalfag, avdeling for ernæring, 2018.

Svendsen, K. m.fl. Community pharmacies offer a potential high-yield and convenient arena for total cholesterol and CVD risk screening. European Journal of Public Health, 18. september 2018.

Svendsen, K. m.fl. A randomized controlled trial in Norwegian pharmacies on effects of risk alert and advice in people with elevated cardiovascular risk. Preventive Medicine Reports, 9. august 2018.