Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

E-post for tillitsvalgte

Tillitsvalgte med verv "Leder" og "It-kontakt / Medlemsansvarlig" får e-postkonto av LHL, med tilgang til lagets e-post. Slik får du tilgang til epost

Interne regler for kursgjennomføring i Studieforbundet Funkis

For at LHL skal få støtte for gjennomføring av kurs må registrering gjøres korrekt. Her følger en oppsummering av hvilke regler som gjelder

Funkis administrasjon har laget en del interne regler, ofte i samarbeid med sine medlemsorganisasjoner. Med interne regler mener vi regler som går utenpå eller som ikke er utdypet i Voksenopplæringsloven. Bakgrunnen for slike interne regler er behovet for å fordele tilskudd solidarisk, vektlegge god pedagogisk gjennomføring og ta hensyn til praktisk erfaring og sedvaner i medlemsorganisasjonene. Tilskuddssystemet i Funkis er basert på tillit og at den enkelte kursarrangør selv setter seg inn i regelverket.

Regler dere må ta hensyn til:

Funkis godtar bare ett kurs per lokallag/gruppe per semester. Dette gjelder kurs i kategorien «Trimkurs» og «Varmtvannstrening». Et semester er i denne sammenheng vinter/vår og sommer/høst.

Unntakene er der det kommer til ekstra deltakere på kurset eller at kurset overskrider studieplanens ytre rammetall: Da kan det opprettes ekstra kurs. I noen tilfeller kan også den pedagogiske tilretteleggingen kreve flere mindre grupper.

I tilfeller der en arrangør har flere like kurs på samme sted til samme tid må dette markeres i kurstittel med enten nummer på gruppa, eller lærer/instruktør på de forskjellige gruppene.

Felles studieplaner tema "Organisasjon og ledelse":

Kurs i denne kategorien skal alltid starte med kurstittelen «Opplæring i …».

Der det brukes en felles studieplan som begynner med «Opplæring i …» er dette kurs for nye tillitsvalgte, og skal i utgangspunktet brukes en gang pr. gruppe deltakere.

Trenger noen flere opplæringskurs, er det en skjønnsmessig vurdering av arrangør. Dette er også forklart i selve studieplanene.

Organisasjonsspesifikke organisasjonskurs (utarbeidet av den enkelte organisasjon):

Disse bør i utgangspunktet holdes en gang i halvåret. Her må det imidlertid også brukes skjønn i forhold til deltakere som er med.

 • Maks antall kurstimer per dag er 9 timer.
 • Funkis bruker ikke desimaltall i rapporteringen av timer, eller i angivelsen av kroner. Der dette forekommer opphøyer vi til nærmeste hele time og hele krone.
 • Et kurs skal være rapportert seinest tre måneder etter siste kursdag. Unntaket er ved årsskifte, da vi setter en fast definert dato i januar.
 • Når det ikke er ført utgifter i regnskapsoversikten til et kurs, vil det få utbetalt minstesats.
 • Når kursets regnskap viser at kurset har høyere inntekter enn utgifter, avkortes tilskuddet tilsvarende, slik at kurset balanserer mellom utgifter og inntekter. Med inntekter mener vi inntektene til ett kurs pluss tilskuddet. Vi avkorter først i opplæringstilskuddet (OT).
 • Funkis gir ikke tilskudd til avholdelse av møter/årsmøter, da dette regnes som ordinær organisasjonsdrift.
 • En kurstittel skal kort beskrive hva du lærer på kurset og eventuelt gi andre nyttige beskrivelser (også omtalt i punkt 2). Det må være samsvar mellom kurstittel og studieplanens innhold.
 • Trening, forarbeid og etterarbeid regnes ikke som kurs og er derfor ikke tilskuddsberettiget. Der disse emnene inngår i et systematisk pedagogisk opplæringsarbeid beskrevet i en studieplan, kan vi imidlertid gi tilskudd til slik aktivitet.
 • Tilskudd utbetales når rapport er sendt inn og godkjent av Funkis administrasjon. Vanligvis utbetales det fortløpende og innen ca. 14 dager etter at godkjent rapport er behandlet.
 • Funkis godtar bare søknader om tilskudd gjennom det elektroniske kurssystemet FunkisKurs. Vi behandler ikke lenger papirsøknader.
 • Funkis kan endre satser for opplæringstilskudd (OT) på kort varsel og gjennom hele året. Satsene bestemmes av Funkis administrasjon ved styret og er avhengige av studieforbundets økonomiske situasjon eller særskilte satsingsområder. Det informeres på hjemmeside, i FunkisKurs og på sosiale medier når endringer skjer. Satsene endres bare for kurs som fremdeles ikke er utbetalt.

Funkis kan vurdere hvor mye de utbetaler til tilretteleggingstiltak ut fra gjeldende prinsipp:

 • Der det eksisterer detaljert bilag for hva tilretteleggingen (merkostnaden) utgjør, kan det søkes om det eksakte beløpet.

Les mer om tilretteleggingstilskudd (funkis.no)

Beløpet som er oppført i Vedtaksbrevet dere mottar, er et tilsagn eller en foreløpig beregning av hva kurset får utbetalt. Den endelige utbetalingen (til kurset) kan derfor avvike fra dette beløpet, ut fra hvordan den endelige saksbehandlingen vurderer regnskapet og eventuell tilrettelegging.

Tine Iselin Løvhøiden

Tine Iselin Løvhøiden

Organisasjonsrådgiver / Studiearbeid
46 66 45 00

Kan bistå med studiearbeid og spørsmål angående Hjertekampen.

 

Frøydis Myrhaug Danielsen

Frøydis Myrhaug Danielsen

Organisasjonsrådgiver / Studiearbeid
98 84 65 52

Kan bistå med studiearbeid og opplæring av studieledere.