Hopp direkte til innhold

LHLs landsmøte 2021

LHLs 26. ordinære landsmøte holdes fredag 29. og lørdag 30. oktober 2021.

Praktisk info

LHLs landsmøte 2021 blir gjennomført digitalt, deltakelse er gratis.

Dato: fredag 29. oktober og lørdag 30. oktober 2021.

Påmeldingsfrist: 20. september.

Påmelding

 1. Meld deg på via vårt påmeldingsskjema
 2. Husk å velge rett type billett når du melder deg på:
  - Landsmøterepresentant fra lokallag
  - Landsmøterepresentant fra interessegruppe
  - Medlem av landsstyret (inkl. Sentralstyret)
  - Medlem av kontrollkomiteen
  - Medlem av valgkomiteen

Gå til påmelding

Vi bruker checkin.no som påmeldingsløsning. Det står "Velg billett" - du skal her velge type deltager du er.

Observatør?
Årets landsmøte strømmes over internett, og de som ønsker kan følge direktesendingen her. Derfor er det ingen påmelding for observatører.

Opplæring i forkant

Det blir opplæring og mulig å delta på testmøter i god tid før landsmøtet. Mer informasjon kommer når vi har fått oversikt over alle påmeldte delegater.

Forberedelser

For å forberede opplæringen blir du i slutten av påmeldingsskjemaet stilt noen spørsmål knyttet til tilretteleggingen for det digitale landsmøtet.

Vi trenger å vite om du har smart-telefon, med eller uten internett.

Vi trenger også å vite hvilken nettleser du har på din PC / MAC. Se navn og ikon under hvis du lurer:

nettlesere-ikon-navn.png

Spørsmål om landsmøtet kan stilles til Mari Larsen:

Mari Larsen

Mari Larsen

Assisterende generalsekretær
97 73 03 02

Kan bistå med spørsmål om interessepolitikk, vedtekter, drift av fylkesutvalg og lokallag.

Om landsmøtet

Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet og holdes hvert tredje år. Landsmøtets oppgaver er å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere resultatene og foreta valg.

Les mer om LHLs styrende organer

Hvem kan møte på landsmøtet?

I henhold til § 11 består landsmøtet av en utsending fra hvert lokallag samt landsstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen. Lagenes utsendinger har tale-, forslags- og stemmerett. Landsstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen har tale- og forslagsrett. For hver av representantene fra lagene skal det velges 2 vararepresentanter.

I henhold til § 14 kan tilsluttede organisasjoner møte med en representant hver og har tale-, forslag- og stemmerett. Interessegruppene kan stille med en representant hver med tale- og forslagsrett.

Det er mulig å delta som observatør på landsmøtet. Landsmøtet til strømmes over internett, og alle som ønsker kan følge dette direkte.

Utsendelse av saker

 • Alle saker som skal behandles på landsmøtet vil bli sendt ut til landsmøtedeltakerne etter behandling i sentralstyret.
 • Alle saker skal være landsmøtedelegatene i hende senest 1 måned før landsmøtet.
 • Det er viktig at lagene tar sikte på å avholde et møte i løpet av høsten der landsmøtesakene blir diskutert.

Dersom situasjonen knyttet til Covid-19 tilsier at det ikke kan avholdes lagsamlinger høsten 2021 vil administrasjonen legge til rette for digitale møteplasser der lagene kan diskutere årsmøtesakene.

Valgkomiteen

Valgkomiteen vil i løpet av våren sende en henvendelse til alle lag med oppfordring om å komme med forslag til kandidater til verv som skal velges på landsmøtet.

Se også: Den landsmøtevalgte valgkomiteen har startet sitt arbeid

Saker som skal behandles på landsmøtet

Oversikt over hvilke saker som skal behandles på landsmøtet og hvordan lagene vil bli involvert i dette.

Styringsstruktur og organisasjonsmodell i LHL

Sentralstyret har utarbeidet et høringsnotat med forslag til ny styringsstruktur og organisasjonsmodell. Forslaget ble sendt på høring per e-post til alle lokallag, fylkesutvalg, interessegrupper og LHLs landsstyre den 17.2.2021.

Alle ledd i organisasjonen oppfordres til å bidra med synspunkter slik at man på landsmøtet høsten 2021 kan fatte vedtak om en god og fremtidsrettet organisasjonsmodell for LHL. Alle tillitsvalgte i LHL var invitert til digitalt møte den 9. mars med generalsekretær Frode Jahren der temaet for møtet var det utsendte høringsnotatet. Flere fylkesutvalg har etter dette tatt initiativ til digitale møter med lokallag i det aktuelle fylket.

Basert på spørsmål som stilles i løpet av høringsprosessen er det opprettet et «spørsmål-og-svar» dokument som vil bli regelmessig oppdatert underveis i høringsprosessen:

LHLs strategi

Sentralstyret har utarbeidet forslag til LHLs strategi.

Forslaget ble sendt på høring per e-post til alle lokallag, fylkesutvalg, interessegrupper og LHLs landsstyre den 12.4.2021.

LHLs interessepolitiske program

Sentralstyret nedsatte på sitt møte 19.–20. juni 2019 en arbeidsgruppe for LHLs interessepolitiske program frem mot landsmøtet. Alle lag ble våren 2020 invitert til å komme med innspill til programmet innen 1. april 2020. Arbeidsgruppen mottok 8 svar innen fristen.

Den nedsatte arbeidsgruppen har i løpet av våren 2021 utarbeidet et forslag til LHLs interessepolitiske program. Forslaget ble sendt på høring per e-post til alle lokallag, fylkesutvalg, interessegrupper og LHLs landsstyre den 12.4.2021.

LHLs vedtekter

Sentralstyret nedsatte på sitt møte 19.–20. juni 2019 en arbeidsgruppe for LHLs vedtekter frem mot landsmøtet. Alle lag ble våren 2020 invitert til å komme med eventuelle forslag til endringer i vedtektene innen 21. mai 2020. Arbeidsgruppen mottok 11 svar innen fristen.

Innspill som ble sendt inn våren 2020 vil bli tatt med i det videre arbeidet og trenger ikke å sendes inn på nytt. Som følge av utsettelsen av landsmøtet er lagene på nytt gitt anledning til å komme med ytterligere innspill til vedtektene.

 • Frist for innsending av innspill er 1. juni 2021.

Arbeidsgruppen vil i sitt arbeid med vedtektene ta hensyn til de forslag som fremkommer i høringen knyttet til styringsstruktur og organisasjonsmodell som har betydning for vedtektene.