Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

E-post for tillitsvalgte

Tillitsvalgte med verv "Leder" og "It-kontakt / Medlemsansvarlig" får e-postkonto av LHL, med tilgang til lagets e-post. Slik får du tilgang til epost

Del 1: Om LHL

Organisasjonshåndboken for tillitsvalgte, frivillige og ansatte i LHL.

Vår historie

På stiftelsesmøtet til Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon (THO) som Ragnar Strøm organiserte i oktober 1943, bestemte tre kvinner og to menn seg for at de skulle begynne å jobbe med tre saker: medlemsorganisering, krav om ettertrygd og bygging av en yrkesskole på Krokeide. De ville bygge en medlemsorganisasjon for å få pasientmakt, de ville jobbe med politikk for å få en rettferdig og nødvendig trygd, og de ville bygge et tjenestetilbud til mennesker som trengte det.

Krokeide Yrkesskole

Tuberkulosesyke var utestengt fra arbeidslivet. Første mål for THO var å gjøre det mulig for dem å skaffe seg en jobb, og de opprettet derfor Krokeide Yrkesskole. Skolen tilbyr den dag i dag yrkesopplæring for voksne elever fra hele landet og har også startet enda en skole ved LHLs tidligere klinikk på Feiring – Feiring videregående skole.

1. januar 2015 ble aksjene i Krokeide videregående skole overdratt fra LHL til Stiftelsen Krokeide. I dag er det skoleeierselskapet VIDEREskolene AS som eier Krokeide videregående skole som ligger i Bergen kommune, og Feiring videregående skole som ligger i Eidsvoll kommune. Feiring vgs drives i de tidligere lokalene til Feiringklinikkken.

THO blir LHL

Nye medisiner, massevaksinasjon og bedre levekår førte til at færre fikk tuberkulose etter krigen. Samtidig oppdaget man at andre sykdomsgrupper, som hjerte-, kar og lungesykdom også medførte blant annet uførhet. Dette resulterte i at THO skiftet navn til Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).

Hjertebroen til England 

På 1970-tallet var ventetiden for hjerteoperasjoner så lange at pasienter døde i køen. I 1977 foreslo LHL å sende hjertepasienter til utlandet, men fikk nei av helsemyndighetene. 1978 etablerte LHL likevel "Hjertebroen" til England for å redusere hjertekøen. Utgiftene ble i sin helhet dekket av LHL. I løpet av vel 11 år fikk over 2 000 mennesker hjelp fra LHLs hjertebro, og LHL brukte ca. 20 millioner kroner på tiltaket.

Lov om pasientrettigheter

Helt siden 1980-tallet har LHL kjempet for bedre pasientrettigheter. En underskriftkampanje startet av LHL i 1993, ga hele 250 000 signaturer og resulterte i Lov om pasientrettigheter som ble vedtatt 10. juni 1999. Dette ble en merkedag for LHL. Lov om pasientrettigheter trådte i kraft 1.1.2001.

Fra klinikk til sykehus

Hjertekøene fortsatte å øke, og i 1986 sendte LHL et brev til Sosialdepartementet og tilbød å bygge et hjertekirurgisk senter tilknyttet Feiring kurssenter. Til tross for sterk motstand fra myndighetene, sto Feiringklinikken klar sommeren 1989. Siden oppstarten har det blitt gjennomført 70 000 hjerteundersøkelser og over 50 000 hjertebehandlinger på Feiring.

Behandlingstilbudet for lungesyke var heller ikke noe bedre, og pasienter ble sendt på rehabilitering til Jugoslavia (lungebroen). Når så staten ikke lenger ønsket å drive Glittre sanatorium i Hakadal, tok LHL over bygningsmassen i 1991. I løpet av 1990 og tidlig 2000-tallet åpner og overtar LHL flere klinikker og rehabiliteringssentre i Norge, deriblant Røros og Nærland.

Både Glitre og Feiring var og forblir klinikkene som forblir synonymt med kunnskap og pasienttilfredshet. I 2018 ble de to klinikkene samlet under samme tak i tillegg til å etablere nye helsetjenester som etterspørres. Gjennom åpningen av LHL-sykehuset Gardermoen styrket LHL, som ideell helseaktør, sitt bidrag til å løse landets samlede helseutfordringer.

LHL-sykehuset Gardermoen er nå Cathinka Guldbergs sykehus: Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg overtar LHL-sykehuset på Gardermoen.

LHL er en medlemsbasert, ideell og helhetlig helseorganisasjon bestående av medlemmer, frivillige, tillitsvalgte og ansatte.

Formål

Vedtektene § 2 - Formål

Vedtekter

Vedtektene inneholder blant annet organisasjonens formålsparagraf, beslutningsregler og bestemmelser om medlemskap og ulike organisasjonsledd.

Last ned

LHL er en medlemsstyrt interesseorganisasjon for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi og deres pårørende.

LHL skal:

 • jobbe for samfunnsmessig likestilling og deltakelse
 • være en pådriver for god folkehelse
 • skape nettverk og møteplasser
 • drive likepersontilbud
 • sikre brukermedvirkning på system-, tjeneste- og individnivå
 • drive interessepolitisk arbeid

Visjon: Et bedre liv

Mange rammes av hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi og astma. Vår ambisjon er derfor å være Norges spesialist på sykdommer i vår formålsparagraf og gi landets beste og mest helhetlige helse, behandlings- og oppfølgingstilbud til disse.  Det skal vi oppnå gjennom vår innsats på områdene forebygging, behandling, rehabilitering og ivaretakelse.

Verdigrunnlag

LHL er en verdibærende medlems- og interessepolitisk organisasjon, og verdiforankringen har røtter tilbake til stiftelsen i 1943.

LHLs verdier bygger på respekt for menneskerettighetene, ønske om fellesskap mellom mennesker og forsvar for menneskelig mangfold og variasjon.

Våre verdier stiller krav om at LHLs prioriteringer må fremme utviklingen av et solidarisk samfunn. LHL skal derfor tilstrebe et helhetssyn i politikken, og målene og oppgaven i LHLs samfunnspolitiske program skal derfor være viktige ikke bare for mennesker i vårt formålsfelt og for mennesker med kronisk sykdom og funksjonshemning, men også for samfunnet som helhet.

Solidaritet, kunnskap og handlekraft er våre verdier og skal være en viktig rettesnor for frivillige, tillitsvalgte og ansatte.

LHL skal vise sin solidaritet til den sårbare, tilegne seg kunnskapen om den sårbare og dens sykdom, deretter å handle for og på vegne av den sårbare.

Hvordan arbeider vi med verdiene?

 1. Solidaritet – et mål
  Vårt mål er å vise solidaritet til målgruppen.
 2. Kunnskap – et middel
  Vi skal tilegne oss kunnskap om målgruppen og deres sykdommer. Kunnskapen blir vårt middel til å nå målet.
 3. Handlekraft – en metode
  I vårt arbeid skal vi være handlekraftige.

Våre metoder

Gjennom forskning, politisk påvirkning, folkeopplysning, profesjonell behandling og tett oppfølging har LHL siden 1943 bidratt til å gi folk et bedre liv. Det skal vi fortsette med ved å fortsette satsning i våre arbeidsfelt.  

Likepersonarbeid 

Likepersonarbeid handler om utveksling av erfaringer om det å bli syk, å leve med sykdom, eller å være pårørende til en som er syk. Det bærende prinsippet i likepersonsarbeid bygger på en aktiv og målrettet bruk av egenbasert erfaring. Likepersonarbeid kan foregå mellom personer med mest mulig likhet i diagnose, eller som befinner seg i noenlunde samme livssituasjon. Likepersonarbeidet vil normalt ha som utgangspunkt at en av dem som inngår i samhandlingen har en lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige.

Interessepolitikk

LHL er en partipolitisk uavhengig organisasjon. Interessepolitisk påvirkning har lang tradisjon i LHL og er en grunnstein i organisasjonen. Utgangspunktet er de hindringer hjerte-, kar- og lungesykdom, hjerneslag, allergisyke og andre mennesker med kronisk sykdom og funksjonshemning møter i samfunnet. LHL påvirker samfunnet til full likestilling og deltakelse for alle, og jobber for at det offentlige skal ta ansvar for forebygging, rehabilitering og behandling. LHLs arbeid i forkant av lov om pasientrettigheter viser at det nytter med påvirkningsarbeid.

Kampanjer og aksjoner

Kampanjer og aksjoner er viktige for LHL når vi skal sette viktige saker på dagsorden. Det har blitt viktig å markere seg i sosiale medier, noe LHL har gjort gjennom sine kampanjer og aksjoner siste årene.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er når en bruker eller brukerrepresentanter går i dialog med politikere og/eller tjenesteytere og på like fot med dem tilbyr kompetanse og spesialkunnskap – basert på egne og /eller andres erfaringer – for å løse ulike samfunnsoppgaver.

Studiearbeid

Opplæring er sentralt i LHL, og kompetanse- og kunnskapsutvikling i organisasjonen er av avgjørende betydning for å bygge opp og videreutvikle et korps av dyktige tillitsvalgte og medlemmer. Det å møte andre for å utveksle erfaringer og lære noe nytt, skaper mening og glede. LHL setter fokus på læring og mestring av en ny livssituasjon. LHL tilbyr kurs og opplæring for både medlemmer, tillitsvalgte og andre interesserte.

Pasientombud

LHL har ansatt et pasientombud som kan bistå med juridiske råd, veiledning eller konkret bistand i saker som har sammenheng med hjerte-, kar- og lungesykdom, hjerneslag, afasi eller allergi.

Dine rettigheter

Rådgivning

Alle medlemmer kan få gratis rådgivning på telefon om sykdom eller plager knyttet til allergi, eksem eller inneklima, hjerte, kar eller lungesykdom, hjerneslag, fysisk aktivitet eller rehabilitering.

Vår rådgivningstjeneste er bemannet av våre erfarne helsefaglige rådgivere.

Forskning

LHL bidrar til forskning på forebygging av sykdom, pasienter med kronisk sykdom, pasientforløp og effekter av behandling. LHL genererer kunnskap gjennom forskning som gir oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Ny kunnskap fra forskning kan gi grunnlag for utredning, behandling og rehabilitering med god effekt og på den måten kan forsknings- og utviklingsprosjektene bidra til å gi personer med kroniske sykdommer et nytt liv med aktiv deltagelse i samfunnet.

Utvidede interessefelt for politisk og sosialt arbeid

Ulike sykdommer henger i mange tilfeller nært sammen, og mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom har også andre diagnoser. En rekke sykdommer øker også risikoen for hjerte-, kar- og lungesykdom. Det er derfor naturlig at LHL også er en medlems- og helseorganisasjon for dem som er berørte av hjerneslag, astma og allergi.

LHL Astma og allergi

LHL er brukerorganisasjon for personer med astma og allergi og kommuniserer dette utad som LHL Astma og allergi.

Astma forekommer i alle aldersgrupper og debuterer gjerne tidlig i livet. Astma er også en av de vanligste lungesykdommene vi har. Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom astma og allergi, og barn med allergi er mer utsatt for å få astma. I tillegg viser forskning at en risikofaktor for å utvikle kols, er astma fra tidlig alder. For at LHL skal kunne drive god og forbyggende aktivitet innen lungesykdommer er vi nødt til å tilegne oss mer kunnskap og for å tilrettelegge for gode aktiviteter, også for dem som er berørt av allergi og astma.

I 2015 ble LHL Astma og allergi etablert som et svar på et vedtak på landsmøtet om å engasjere seg sterkere på astma- og allergiområdet. Siden den gang har LHL Astma og allergi fremstått som en kunnskapsbasert, aktiv og inkluderende organisasjon.

Hva gjør vi – nasjonalt

LHL Astma og allergi ønsker å gi et tilbud til de som er berørt av allergi, astma og eksem, deres pårørende og helsepersonell.  LHL Astma og allergi skal ivareta målgruppenes interesser, tilby fellesskap med andre i samme situasjon og gi tilbud som bidrar til en enklere hverdag og et bedre liv.

LHL Astma og allergi sprer informasjon og kunnskap via sosiale medier, egne nettsider, podkast og webinarer, informasjonsbrosjyrer, nyhetsbrev, kurs og konferanser samt bistår lokallagene å arrangere temakvelder.

Hvordan arbeider vi lokalt

At lokallaget engasjerer også innen fagfeltet astma og allergi gir lokallaget mulighet til å nå frem til en enda større del av lokalbefolkningen. Noen eksempler på hvordan lokallagene engasjerer seg på dette fagfeltet er for eksempel å invitere til temakvelder for foreldre til barn med atopisk eksem, allergi og astma eller temakveld for medlemmer. Åpne temakvelder kan ofte resultere til at flere melder seg inn, så ha vervekupongene klare. Administrasjonen til LHL og LHL Astma og allergi bistår gjerne lagene i å arrangere slike aktiviteter.

Astma forekommer i alle aldersgrupper og debuterer gjerne tidlig i livet. Astma er også en av de vanligste lungesykdommene vi har. Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom astma og allergi, og barn med allergi er mer utsatt for å få astma. I tillegg viser forskning at en risikofaktor for å utvikle kols er astma fra tidlig alder. For at LHL skal kunne drive god og forbyggende aktivitet innen lungesykdommer er vi nødt til å tilegne oss mer kunnskap og for å tilrettelegge for gode aktiviteter, også for dem som er berørt av allergi og astma. 

Lokallagenes rolle

LHL Astma og allergi er ikke en egen organisasjon, men en del av LHL. Navnet brukes når man skal være tydelig på hvilken gruppe man kommuniserer til. LHLs lokallag er lokallag for astmatikere og allergikere, som for alle de andre diagnosegruppene. LHLs lokallag har ansvar for å organisere alle medlemmer og pårørende uansett sykdom/ diagnose eller interessefelt.

LHL Hjerneslag og Afasi

LHL er brukerorganisasjon for slagrammede, personer med annen ervervet hjerneskade og pårørende, og kommuniserer dette utad som LHL Hjerneslag og Afasi. LHL Hjerneslag og Afasi består av alle LHLs 250 lokallag og nettverkene LHL Hjerneslag Ung og LHL Hjerneslag Barn og Ungdom. LHL skal ha samme tilbud og aktiviteter for slagrammede, personer med annen ervervet hjerneskade og pårørende som for hjerte- og lungesyke.

1. januar 2023 ble Afasiforeningen i Norge del av LHL: Afasiforbundet blir en del av LHL

Som for andre grupper, kan det være behov for å legge til rette for egne aktiviteter for enkelte grupper når de har andre behov og ønsker enn øvrige grupper.

Viktige tilbud for slagrammede, personer med annen ervervet hjerneskade og pårørende er møteplasser og samtalegrupper, fysisk aktivitet og trimgrupper, temamøter med relevant innhold og kontakt med likepersoner. Slagrammede og personer med annen ervervet hjerneskade er like forskjellige som hjerte- og lungesyke, hvor det er hver enkelt sin individuelle situasjon som er avgjørende.

Noen utfordringer angår flere:

 • Fatigue (utmattelse)
 • Synsutfordringer
 • Afasi (språkforstyrrelser)
 • Bevegelsesutfordringer
 • Lydsensivitet

for å nevne noen. Møter og aktiviteter må for alle grupper i LHL legges opp i tråd med målgruppenes situasjon og forutsetninger.

Lokallagenes rolle

LHL Hjerneslag og Afasi er ikke en egen organisasjon, men en del av LHL. Navnet brukes når man skal være tydelig på hvilken gruppe man kommuniserer til. LHLs lokallag er lokallag for slagrammede og personer med annen ervervet hjerneskade, som for alle de andre diagnosegruppene. LHLs lokallag har ansvar for å organisere alle medlemmer og pårørende uansett sykdom/ diagnose eller interessefelt.

Mer enn 80 prosent av de slagrammede er over 65 år, og omfattes ikke av ung-nettverkene.

 • Medlemsverving
 • Etablere likepersonstilbud
 • Etablere aktiviteter og tilbud
 • Gjennomføre kampanjer

Interessegrupper og nettverk

LHLs interessegrupper er sammenslutninger av medlemmer med særskilte behov og interesser, deriblant knyttet til diagnose og alder. Interessegruppene tilbyr fellesskap for å utveksle erfaring, gi hverandre støtte og spre informasjon. Interessegruppene har også egne likepersoner som du kan ringe. Alle som er medlem i LHL er medlem av lokallaget de geografisk tilhører. I tillegg kan en være med i en interessegruppe / nettverk.

LHL Alfa-1

En av interessegruppene i LHL for mennesker som er rammet av sykdommen Alfa-1-antitrypsinmangel.

A1AT-mangel er en arvelig sykdom. Når du anstrenger deg, blir det tungt å puste og du får åndenød. Du blir trøtt og mindre opplagt fordi lungene ikke lenger tar opp like mye oksygen som før. Interessegruppen ønsker å tilby et fellesskap der de som er rammet kan utveksle erfaringer, gi hverandre støtte og skaffe og spre informasjon.

Interessegruppens visjon er at alle med AAT-mangel (Alfa-1 antitrypsinmangel) skal få tidlig og riktig diagnose og at det i tråd med forskning blir gitt relevant behandling.

LHL Alfa-1 skal bidra til å ivareta medlemmenes interesser og bl.a.:

 • Gjennom medlemsmøter og personlig kontakt å gi råd, støtte og skape fellesskap blant pasienter og pårørende
 • Samle og spre kunnskap om AAT-mangel ved temamøter, brosjyrer, media og internett
 • Påvirke til å fokusere på det friske og skape et godt liv på tross av AAT-mangel
 • Drive nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • Påvirke helsevesenet til å gi kvalifisert pleie og behandling og støtte forskning

Interessegruppen har et arbeidsutvalg bestående av personer som selv har erfaring med sykdommen.

LHL Covid-19 

I forbindelse med pandemien som kom til landet i 2020 fikk LHL-sykehuset Gardermoen pasienter inn til rehabilitering etter gjennomgått Covid-19 sykdom. I forbindelse med den første gruppen som var inne tipå rehabiliteringsopphold på LHL-sykehuset, ble det dannet en interessegruppe for pasienter som er behandlet for eller har symptomer på Covid-19, og deres pårørende.

Interessegruppen tilbyr et fellesskap for å utveksle erfaring, gi støtte og innhente og spre informasjon.

Arbeidsområder interessegruppen samler og sprer kunnskap om Covid-19 gjennom temamøter, brosjyrer, media og internett. De ønsker å fokusere på det friske og skape et godt liv på tross av gjennomgått Covid-19. Interessegruppen bidrar til brukermedvirkning i flere relevante fora og prosjekter, og de har til formål og påvirke helsetjenesten og politiske myndigheter til å gi nødvendig behandling og rehabilitering samt bidra til forskning på området.

Fremdeles er mye fortsatt uklart når det gjelder hvilke senskader som kan oppstå som følge av Covid-19. Sykdommen er enda en ny sykdomsgruppe i Norge og i verden og det er viktig at interesser innen behandling, rehabilitering, forhold knyttet til jobb, familie, helserettigheter og så videre ivaretas og følges opp. LHL følger denne gruppens behov opp overfor helsevesen og politiske myndigheter.

LHL ICD

En av interessegruppene i LHL for mennesker med ICD (Implanterbar Cardioverter Defibrillator).

Dersom du har hatt hjertestans, eller du har eller kan få farlig hjerterytme, kan det være behov for å implantere en hjertestarter (ICD). (Pacemaker og hjertestarter er ikke det samme. En pacemaker har som oppgave å gi elektrisk impuls slik at hjertet kan pumpe selv om hjertets egne impulser faller vekk). Alle hjertestartere fungerer som pacemakere, og vil stimulere hjertekamrene hvis hjerterytmen blir for langsom. Men hvis hjertet slår for raskt eller uregelmessig, kan hjertestarteren gi små elektriske støt så hjertet kan slå regelmessig igjen. Hvis hjertet stanser gir hjertestarteren et kraftig elektrisk støt slik at hjertet igjen begynner å slå

Les mer om hjertestarter / ICD

Det kan være behov for å snakke med andre i samme situasjon og LHL har en egen hjertestartergruppe som bidrar til å skape møteplasser for mennesker med hjertestarter og deres pårørende.

Gruppens formål:

 • Å utvikle og gjennomføre aktiviteter for målgruppen.
 • Å bidra til etablering og gjennomføring av kurs for ICD-bærere og deres pårørende på sykehusenes lærings- og mestringssenter.
 • Synliggjøre LHL som organisasjon for ICD-bærere og deres nærmeste.

LHL IPF – Idiopatisk lungefibrose

Interessegruppen i LHL for mennesker med idiopatisk lungefibrose (IPF) og deres pårørende.

Idiopatisk lungefibrose (IPF), også kalt idiopatisk pulmonal fibrose, er en kronisk sykdom som kun rammer lungene. IPF er en av mange tilstander som hører inn under gruppen interstituelle lungesykdommer. Felles for disse lungesykdommene er at det utvikles arrdannelse (fibrose) i lungevevet. Arrdannelsen i lungevevet er omtrent som et arr i huden og gjør at surstoffopptaket blir langsommere. IPF er en lungesykdom som blir verre eller mer alvorlig over tid. Det er ingen behandling i dag som kan gjøre IPF pasienter friske. Nye medikamenter kan bremse sykdomsutviklingen og det er derfor viktig at diagnosen stilles tidlig i forløpet.

Det antas at 100–300 nye pasienter diagnostiseres med IPF i Norge hvert år og kanskje nettopp derfor er en interessegruppe viktig for de som er rammet av sykdommen og deres pårørende.

Alle som har IPF samt pårørende, kan være medlem hos LHL IPF – Idiopatisk lungefibrose. Det kan være behov for å snakke med noen som har vært eller er i samme situasjon som deg.

LHL Kystenforeningen

LHL Kystenforeningen er en gruppe for tidligere tuberkulosepasienter på Kysthospitalet i Tromsø. I kjølvannet av Nordlys-saken i 1998 ble Kystenforeningen dannet. På vegne av barna som ble utsatt for overgrep på Kysthospitalet, ble det søkt om billighetserstatning. De berørte i Kystenforeningen møtes en gang i året.

LHL PAH - Pulmonal hypertensjon

Interessegruppen i LHL for mennesker som har PAH - Pulmonal hypertensjon og deres pårørende.

Pulmonal Hypertensjon (PHA) rammer kun et fåtall mennesker i Norge og Norden. Kanskje nettopp derfor er en interessegruppe viktig for dem som er rammet av sykdommen og deres pårørende.

Pulmonal Hypertensjon (PH) er en alvorlig lunge- og hjertesykdom. De små kapillærårene i lungene snevres inn, og blodet har vanskelig for å strømme fritt igjennom lungene på en PH-pasient. Høyre side av hjertet, som pumper blodet igjennom lungene, er ikke laget for å måtte pumpe hardt slik som venstre side av hjertet gjør når blodet pumpes ut i kroppen. Blodtrykket i lungene er m.a.o. normalt veldig lavt i forhold til det blodtrykket som man måler på armen. Hos en PH-pasient er imidlertid blodtrykket i lungene høyt, og det medfører at høyre del av hjertet sliter. Hvis trykket i lungepulsåren overstiger 25 mmHg i hvile, har du pulmonal hypertensjon. Ubehandlet fører pulmonal hypertensjon etter lengre tid til høyresidig hjertesvikt.

Alle som har Pulmonal Hypertensjon (PH) samt pårørende, kan være medlem i LHL PAH - Pulmonal hypertensjon. Det kan være behov for å snakke med noen som har vært eller er i samme situasjon som deg.

LHL Sepsis og Meningitt

Sepsis (blodforgiftning) er en livstruende tilstand der immunforsvarets reaksjon på en infeksjon fører til organsvikt.

Septisk sjokk er en særlig alvorlig form for sepsis som oppstår når sirkulasjonssystemet ikke greier å opprettholde blodtilførselen til kroppens organer.

Meningitt (hjernehinnebetennelse) er en betennelse i hinnene som dekker hjernen og ryggmargen. Hvert år rammes over 5 millioner mennesker over hele verden av hjernehinnebetennelse. Meningitt kan være forårsaket av bakterier, virus, sopp og parasitter.

LHL Transplantert

Å være transplantert er å være akkurat like unik som alle andre - med et nytt organ i kroppen. Det betyr at det er like mange måter å oppfatte det transplanterte livet på, som det finnes transplanterte.

Foreningen for hjerte- og lungetransplanterte har som hovedformål å ivareta interessene til personer som har fått nytt hjerte og/eller nye lunger, eller venter transplantasjon, og deres pårørende.

Alle som har gjennomgått en hjerte- og/eller lungetransplantasjon eller som står på venteliste for en slik operasjon, samt pårørende, kan være medlem hos LHL Transplantert. Det kan være behov for å snakke med noen i samme situasjon om du skal bli, eller har blitt transplantert.

LHL Hjerneslag Ung

LHL Hjerneslag Ung er et nettverk i LHL som består av lokale og regionale nettverksgrupper. De er lokallagenes nettverk for slagrammede, personer med annen ervervet hjerneskade og pårørende medlemmer i alderen ca. 18-55 år. Nettverkene skal tilby fellesskap, møteplasser og aktiviteter på tvers av lokallagsgrenser. LHLs lokallag skal sammen med LHL sentralt finansiere driften av ung-nettverkene, da det er lokallagene som har de som er aktive i nettverkene som medlemmer.

LHL Hjerneslag Barn og Ungdom

Hjerneslag kan også ramme personer under 18 år. Interessegruppen LHL Hjerneslag Barn og Ungdom er et nettverk for slagrammede barn og unge, barn og unge med annen ervervet hjerneskade, og deres pårørende. Interessegruppa sprer informasjon, legger til rette for erfaringsutveksling og jobber interessepolitisk.

Møteplass for personer med spasmeangina

LHL har på bakgrunn av forespørsler opprettet en møteplass for personer med spasmeangina. Tilstanden er lite utbredt og nettopp derfor kan en slik møteplass være til god hjelp for personer med spasmeangina.

Foreløpig er det kun en lukket Facebook-gruppe, der formålet er å dele erfaringer og hjelpe hverandre. Hvis vi får flere frivillige kan denne utvides til en egen interessegruppe.

Stiftelser

Krokeide videregående skole

Tuberkulosesyke var utestengt fra yrkeslivet og første mål for THO (opprinnelsen til LHL) var å gjøre det mulig for dem å skaffe seg arbeid. Skolen åpnet i 1946, og tilbyr i dag yrkesopplæring for personer med lærevansker eller psykiske/fysiske funksjonsutfordringer.

I 2015 ble aksjene i Krokeide videregående skole overdratt fra LHL til Stiftelsen Krokeide. I dag er det VIDEREskolene AS som eier skolen, dette er en non-profit stiftelse.

Skolen er landsdekkende og godkjent for 220 elever som tilbys yrkesrettet fagutdanning og påbygging til generell studiekompetanse. Skolen gir opplæringstilbud til elever med dokumentert tilretteleggingsbehov.

Skolen har hybler til 115 elever, og skolens virksomhet er finansiert gjennom elevtilskudd fra Utdanningsdirektoratet og rammetilskudd til internatet som er tildelt gjennom statsbudsjettet.

Feiring videregående skole

Skolen eies av VIDEREskolene AS. Skolen er landsdekkende og godkjent for å tilby videregående opplæring til ungdom og unge voksne som har behov for særskilt tilrettelagt opplæring for å nå sine mål om å ta en yrkesfaglig utdanning eller kvalifisere seg for videre studier på universitet eller høyskole.

Skolen har hybeltilbud til ca 2/3 av elevene og har også et eget sosialmedisinsk hjelpeapparat til de elevene som har behov for det. Skolegang på Feiring vgs er kostnadsfritt for elevene. Skolen holder til i de gamle lokalene til Feiringklinikken.

LHL Internasjonal

LHL Internasjonal er en egen organisasjon, som viderefører LHL sitt arbeid mot tuberkulose. Stiftelsen ble opprettet av LHL 1. januar 2013.

Det er en klar sammenheng mellom tuberkulose og fattigdom. De som ikke har tilgang til et balansert kosthold og som har begrenset tilgang til helsetjenester, rammes hardest av tuberkulose. Sykdommen bidrar også til økt fattigdom fordi tuberkulosesyke ofte ikke er i stand til å jobbe når de er syke, eller de mister jobben på grunn av frykt for smitte og stigmatisering.

Kampen mot tuberkulose

LHL Internasjonale tuberkulosestiftelse arbeider i dag med bekjempelse av tuberkulose i Malawi, Sudan, Tanzania, Zambia, Nepal, Romania, Russland og Norge. Sammen med samarbeidspartnere i de nevnte landene og andre større organisasjoner arbeider LHL Internasjonal innenfor disse satsningsområdene:

 • Nye og bedre vaksiner
 • Resistent tuberkulose
 • Migrasjon og tuberkulose
 • Bekjempe stigma
 • God kommunikasjon
 • Pasientmedvirkning
 • Anti-korrupsjon
 • Likepersonsarbeid
 • Tuberkulose og hiv
Irene Skaret Sørensen

Irene Skaret Sørensen

Organisasjonsrådgiver / Likepersonsansvarlig
91 70 55 56

Kan bistå med likepersonstilbud og opplæring av likepersoner.