Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

E-post for tillitsvalgte

Tillitsvalgte med verv "Leder" og "It-kontakt / Medlemsansvarlig" får e-postkonto av LHL, med tilgang til lagets e-post. Slik får du tilgang til epost

Økonomi i studiearbeidet

Det er en rekke muligheter for å få økonomisk støtte til kurs, blant annet gjennom det offentlige.

Som medlem av Studieforbundet Funkis har alle LHLs kursarrangører krav på økonomisk tilskudd etter Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven).

Krav for å få økonomisk støtte:

 • Må følge en godkjent studieplan
 • Må være innmeldt og godkjent av Studieforbundet Funkis
 • Må være offentlig kunngjort og åpent for alle
 • Minst 4 kurstimer

Disse utgiftene kan dekkes av tilskuddene:

 • materiell
 • honorar/lønn
 • administrasjon
 • pausemat
 • leie av lokale
 • reisegodtgjørelse
 • etc

Større investeringer kan avskrives, men dette må være godkjent av Funkis på forhånd.

Det er tre typer tilskudd

 1. Timetilskudd
 2. Minstesats
 3. Tilretteleggingstilskudd

1: Timetilskudd (opplæringstilskudd / OT)

140 kr per time når kurset har dokumenterte utgifter tilsvarende dette eller mer.
Eksempel: dere gjennomfører et kurs på 10 timer og har utgifter på 1 960 kr som dere fører inn i regnskapet i FunkisKurs.
Da vil dere få utbetalt 1 400 kr. Dersom utgiftene deres bare hadde vært på 630 kr, er det dette beløpet dere ville fått i timetilskudd.

"Dokumenterte utgifter" vil si at dere har kvitteringer dere kan vise til dersom dere får revisorettersyn.

NB: Kvitteringene skal ikke sendes inn til Funkis eller LHL, men oppbevares i lagets regnskap. Lag gjerne en kursperm for hvert år med skilleark for hvert kurs – der kan dere lagre blant annet kvitteringer på utgifter til kurset.

2: Minstesats

800 kr per kurs når kurset ikke har dokumenterte utgifter, eller utgiftene er svært lave, kurset går med overskudd eller dere ikke har ført inn utgifter i regnskapet i FunkisKurs.

Det betyr at ALLE kurs som meldes inn og rapporteres i FunkisKurs får økonomisk tilskudd!

3: Tilretteleggingstilskudd (TRT)

Tilretteleggingstilskuddet (TRT) skal brukes til å dekke konkrete tilretteleggingsutgifter også kalt merkostnader, som er knyttet til gjennomførte tilretteleggingstiltak i det enkelte kurset. Hva det koster å legge kurset ekstra til rette for personer eller grupper.

Hvilken sum hvert enkelt kurs kan få, avhenger av hvor store kostnader kursarrangør eller enkeltdeltakere har hatt i forbindelse med tilrettelegging eller gjennomføring av kurset.

Den enkelte søker, må kunne dokumentere tilretteleggingskostnadene med bilag/kvitteringer, om det kommer en stikkprøvekontroll.

Slik gjør du:

 1. TRT søkes ved at dere krysser av for at dere vil søke TRT i Rapportdelen i FunkisKurs.
 2. Når dere har gjort dette vil dere få opp de søkbare kategoriene automatisk, slik som det tidligere var på TRT-skjema.
 3. Den som søker, krysser av for hvilken kategori TRT som søkes, hvor mange det er av hvert kjønn og summen de søker.
 4. Hvis summen er under 3 000 kroner godkjennes eller avslås søknaden av Funkis.
 5. Om søknadsummen er over 3 000 kroner , vil det automatisk gå en epost til LHLs administrasjon, med en oppgave om å godkjenne eller avslå søknaden.

 

Hva betyr «avkorting» av et kurs?

Funkis har en hovedregel om at kurs ikke skal gå med overskudd.

Kurs som har høyere inntekter enn utgifter, får minstetilskudd på kr. 1000 

Om et kurs går med overskudd, avkortes kurset til det går i balanse/går i null. Noen ganger er det umulig å få til dette fordi minste TRT-tilskudd kan være på 400 kr, og opplæringstilskuddet bare kan reduseres til minstetilskuddet (kr. 1000). Dette medfører at kurs på tross av få utgifter kan gå med overskudd (inntil 1400 kr = 1000 + 400).

Avkortningen gjøres av saksbehandlere i Funkis.

Penger å hente!

Eksempel på aktiviteter som et lokallag melder inn kurs på våren: (her uten TRT)

Aktivitet Periode Antall timer Støtte
Fysisk aktivitet nivå 2 9. jan - 29. mai 18 uker x 2 timer = 36 5040
"LHL - en åpen og inkluderende organisasjon" 3. mars - 14. mai 4 ganger x 2 timer = 8 1 120
Vanntrimmen 18. jan - 13. juni 21 uker x 2 timer = 42 5 880
Zumba-gruppen 2. feb - 24. mai 15 uker x 1 time = 15 2100
Akvarellmaling 7. april - 16. juni 7 uker x 3 timer = 21 2940
Totalt økonomisk støtte til laget (voksenopplæringsmidler) 17 080

Andre viktige forhold knyttet til finansiering av kurs

Voksenopplæringsloven er tydelig og god, men det er allikevel nødvendig at enkelte forhold presiseres i forskriftene til loven. Dette gjelder blant annet:

 • Kursavgift – hvem bestemmer?
 • Gratis bruk av undervisningsrom – hva ligger i dette?

I tillegg til offentlig støtte til kurs, er det viktig at dere som studieledere lærer dere å sette opp et budsjett, og også søke eksterne midler der det er mulig.

Kursavgift

 • Det er vanlig at deltakerne må betale en kursavgift for å kunne delta på kurs.
 • Kursarrangøren står fritt til å bestemme størrelsen på kursavgiften.
 • La ikke kursavgiften bli så høy at den blir et hinder for at folk kan delta – eller at inntektene blir så høye at dere ikke får full offentlig støtte.

La det bli et ”medlemsgode” med lavere kursavgift for medlemmer – på den måten kan dere verve nye medlemmer!

Gratis bruk av undervisningslokaler

Offentlige undervisningslokaler = GRATIS for kurs som rapporteres gjennom et studieforbund. Normalt i «åpningstiden» frem til kl. 21.00.

Etter bruk skal lokaler og utstyr være i samme stand som ved overtakelsen.

Kursarrangør er økonomisk ansvarlig for skader på utstyr og materiell.

Spesialrom: må avtales hensiktsmessige kontrollordninger.

Vi skal ikke betale for:

 • lokaler - renhold
 • lys - nettverk
 • varme - tilsyn
 • tilsyn og bruk av utstyr

Må vi bruke av lagets midler?

Svaret er JA!

 • Opplæring er en god investering for laget
 • Mange blir medlemmer i laget gjennom studiearbeidet
 • Kursene har ofte en positiv innflytelse på miljøet i laget

Lagene bør derfor sette av midler til kurs. Selv om dere får en del inntekter på kursvirksomheten, vil disse sjelden dekke alle lagets utgifter i forbindelse med kurs og opplæring

Budsjett, regnskap og statistikk

Statistikk og regnskap for kursaktivitetene bør legges fram for årsmøtet.

Studieleder (eller studieutvalget) bør lage forslag til rammebudsjett for lagets kursaktiviteter som godkjennes av årsmøtet.

Andre finansieringskilder

Kommunale tilskudd

De fleste kommuner og fylkeskommuner har egne budsjettposter for voksenopplæring. Søknadsfristene varierer fra kommune til kommune.

Administrasjonen søker om midler til bl.a. kurs hos fylkeskommunen og helseforetakene på vegne av fylkesutvalgene.

Banker, foreninger og legater

Det kan lønne seg å ta kontakt med lokale foreninger, banker eller liknende og undersøke mulighetene for å få tilskudd til spesielle tiltak.

Det kan lønne seg å søke om støtte til spesielle arrangementer eller materiell i stedet for en generell søknad om penger.

Tine Iselin Løvhøiden

Tine Iselin Løvhøiden

Organisasjonsrådgiver / Studiearbeid
46 66 45 00

Kan bistå med studiearbeid og spørsmål angående Hjertekampen.

 

Frøydis Myrhaug Danielsen

Frøydis Myrhaug Danielsen

Organisasjonsrådgiver / Studiearbeid
98 84 65 52

Kan bistå med studiearbeid og opplæring av studieledere.