Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Forskning og utvikling

Ny kunnskap fra forskning kan gi grunnlag for utredning, behandling og rehabilitering med god effekt. På den måten kan forsknings- og utviklingsprosjekter bidra til å gi personer med kroniske sykdommer et nytt liv med aktiv deltagelse i samfunnet.

LHL bidrar til forskning på forebygging av sykdom, pasienter med kronisk sykdom, pasientforløp og effekter av behandling. LHL genererer kunnskap gjennom forskning som gir oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam er frivillighetens egen stiftelse. Som en sentral aktør innen frivillighet og helse bidrar stiftelsen til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

Se LHL sin side på dam.no

Alt som kan knyttes opp mot hjerte-, kar- og lungesykdom, hjerneslag, afasi og slagrammede, kan være tema for en søknad via søkerorganisasjonen LHL.

Slik søker du midler fra Stiftelsen DAM

 

Forskningsprosjekter som LHL deltar i

RegTool AFNOR: Registerbasert verktøy for forebygging av hjerneslag ved atrieflimmer i Norge

Prosjektet har fått støtte fra Forskningsrådet. Målet er å identifisere angrepspunkter og bedre verktøy for mer effektiv, presis og persontilpasset forebygging av hjerneslag hos pasienter med atrieflimmer.

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere innen epidemiologi, statistikk og helseøkonomi og samarbeidsaktører som skal bruke kunnskapen, fra pasientorganisasjoner til allmennpraktikere. Et langsiktig mål for prosjektet er å kunne bidra til innovative registerbaserte verktøy som kan brukes som beslutningsstøtte av allmennpraktikere innenfor rammene av eksisterende elektronisk pasientjournal. Det vil også utforskes hvorvidt pasienter selv kan ha nytte av tilgang til slik informasjon.

Les mer om prosjektet på FHI

Lipoprotein(a) – impact on cardiovascular disease, public health and potential as preventive health measure

Prosjektet har fått støtte fra Forskningsrådet. Prosjektet ledes av Eirin Beate Haug, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. 

CoTech

Prosjektet CoTech har fått 28 millioner kroner fra Forskningsrådet. Fram til april 2028 skal universiteter, helseforetak, næringsliv, brukerorganisasjoner, kommuner og fylkeskommuner samarbeide med Universitetet i Sørøst-Norge om å utvikle, teste og implementere ny helseteknologi.

LHL bidrar innen forskning på digital hjemmeoppfølging.

Les mer på https://www.usn.no/nyhetsarkiv/28-millioner-til-storprosjekt-ved-usn

Finansiert av LHLs Hjertefond

Fettsyrer, blodlipider og hjerte- og karsykdom i Norge

Hovedmålet med prosjektet er å identifisere kostholdsfaktorer som er knyttet til død av hjerte- og karsykdom. Til tross for den sterke sammenhengen mellom kosthold, blodlipider og hjerte- og karsykdom finnes det ikke et nasjonalt system for å overvåke denne viktige risikofaktoren. I dette prosjektet ønsker vi å utvikle et nytt system for en nasjonal, årlig overvåking av kolesterolnivåer i befolkningen, og videre å knytte dette til kostholdet.

LHLs Hjertefond fullfinansierer lønnsmidler til en stipendiatstilling for Erik Arnesen.

Stipendiaten vil samtidig følge Ph.D.-programmet med de påkrevde kurs ved UiO.

Prosjektleder og hovedveileder er Kjetil Retterstøl (professor, dr. med.), og arbeidet skjer i samarbeid med Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitet i Oslo, Folkehelseinstituttet og Fürst Medisinsk Laboratorium, Oslo.

Doktorgradsprosjekter

Cerebral venetrombose i Norge – en langtidsoppfølging

Ekstern instans: Akershus Universitetssykehus.
Brukerorganisasjon: LHL Hjerneslag og Afasi.

Cerebral venetrombose (CVT) er den vanligste årsaken til hjerneslag hos unge voksne. Flest kvinner og yngre mennesker i de mest produktive familie- og arbeidsår rammes.

Hovedmålet med denne studien (NoCVT) er å beskrive forløpet og langtidsprognosen etter CVT i en representativ norsk befolkning og dermed bidra til bedre pasientbehandling og oppfølging etter CVT.

Les mer om prosjektet Cerebral venetrombose i Norge – en langtidsoppfølging (Stiftelsen Dam)

 

Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt

Ekstern instans: Universitetet i Stavanger. Det helsevitenskapelige fakultetet

Prosjektet kan gi økt kunnskap om hvordan digital hjemmeoppfølging av pasienter med hjertesvikt kan støtte pasientenes egenomsorg etter utskrivelse fra sykehus, og positive samfunnsøkonomiske konsekvenser i form av færre konsultasjoner og innleggelser på sykehus.

Les mer om prosjektet: Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt

 

Hjerte-lungeredning i sykehjem - beslutninger og samhandling

Ekstern instans: Universitetet i Oslo, Senter for medisinsk etikk (SME)

Etiske problemstillinger er vanlige mot livets slutt i sykehjem. Vi tror at spørsmål om man skal starte hjerte-lungeredning (HLR), eller ikke, er sentralt. Vi tror også at helsepersonell opplever slike diskusjoner som krevende. Prosjektet skal undersøke hvordan beslutninger om HLR tas, etiske problemer som er forbundet med HLR, og samarbeidet mellom helsepersonell og mellom sykehus og sykehjem.

Om prosjektet: Hjerte-lungeredning i sykehjem - beslutninger og samhandling

 

LAST-long: Nytten av en kommunalt ansatt slagkoordinator
Ekstern instans: NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap

Mestring av fatigue etter hjerneslag med e-helseapp
Ekstern instans: Lovisenberg Diakonale Sykehus

 

Forskningsprosjekter

 • Hjerte-karsykdom og seksualfunksjon
  Ekstern instans: Sørlandet sykehus Arendal, Avdeling for obstetrikk og gynekologi

 • Pårørende til kritisk syke – Veien videre
  Ekstern instans: Oslo Universitetssykehus, Medisinsk klinikk, avdeling for digital helseforskning

 • App-basert oppfølging etter hjerterehab
  Ekstern instans: OsloMet – storbyuniversitetet. Fakultetet for helsevitenskap

 • Etikk i kommunale hjemmetjenester
  Ekstern instans: Universitetet i Oslo, Senter for medisinsk etikk (SME)

 • Medisinsk behandlingskvalitet på KAD
  Ekstern instans: Høgskolen i Østfold/Sykehuset Østfold

 • Fatigue etter hjerneslag
  Ekstern instans: Universitetssykehuset i Nord-Norge. Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken

 • Nøkkelen til helse for personer med KOLS
  Ekstern instans: Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for helsefag 

 • Mikrobiota ved akutt hjertesvikt
  Ekstern utfører: Akershus Universitetssykehus, medisinsk divisjon, avdeling for lungemedisin

Utviklingsprosjekter