Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Støtte til logoped etter hjerneslag

Opplever du at tale- og kommunikasjonsevnen din har blitt dårligere etter hjerneslaget? Da vil en logoped kunne være til stor hjelp.

Du kan få støtte til logoped hvis du har fått afasi som følge av hjerneslag.

Behandlingen må være av vesentlig betydning for å bedre funksjonsnivået.

Det er primært kommunen som skal tilby logoped. Men har ikke kommunen et slik tilbud kan du få støtte til logoped gjennom NAV. 

Slik får du dekket utgifter til logoped gjennom folketrygden

  1. Du må ha henvisning fra lege og uttalelse fra spesialist der det fremgår at behovet for behandling er som ledd i behandling eller etterbehandling av hjerneslaget. Kravet om uttalelse fra spesialist kan fravikes om forholdene gjør det særlig vanskelig å innhente uttalelse.
  2. Når du har henvisning og uttalelse fra spesialist, kan du ta direkte kontakt med logoped. Logopeden tar stilling til om kravene for å få dekket utgiftene er oppfylt

Antall behandlinger det gis stønad til:

I utgangspunktet gis det stønad til individuell behandling, men hvis logopeden har anbefalt gruppebehandling kan du også få stønad til dette.

Du kan få støtte for inntil 25 logopedbehandlinger på 30 eller 55 minutter. Hvis legen eller logopeden gir en god begrunnelse, kan du få stønad til flere timer.

Dekking av reiseutgifter til logopedtime

Reiseutgifter dekkes etter reglene for reise til undersøkelse og behandling i helsevesenet. Det betyr at også reiseutgifter til nødvendig ledsager dekkes. Hvis helsetilstanden din etter hjerneslaget er slik at du må få behandling hjemme, skal kommunen dekke reiseutgifter for logopeden.

Støtte til logoped ved opphold på sykehjem og opptreningsinstitusjon

Folketrygden dekker utgifter til logoped hvis kommunen ikke gir noe tilbud på sykehjem eller rehabiliteringsinstitusjon.

Private opptreningsinstitusjoner som har driftsavtale med det offentlige og som yter logopedisk behandling som en del av sitt tilbud, skal ha egen logoped eller kjøpe tjenester fra privatpraktiserende logoped. I disse tilfellene dekker ikke folketrygden utgifter til logoped.

Logoped etter opplæringslova

Har du rett til opplæring etter opplæringslova sine regler om voksenopplæring, kan du også ha rett til spesialundervisning etter reglene om spesialundervisning.

Les mer om når du kan få støtte til logoped

Pasientombud

Bistanden er gratis og omfatter områder som trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem i LHL.

Atle Larsen

Atle Larsen

Pasientombud. Personvernombud
41 54 69 63

Pasientombudet holder også kurs om rettigheter for hjerte- og lungesyke.

I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFO's Rettighetssenter, medlem av Pasientskadenemnda og Helsepersonellnemnda og leder av Brukerutvalget ved Lovisenberg sykehus.