Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

En folkehelsemelding med få konkrete tiltak

I dag la regjeringen frem sin folkehelsemelding, hvor utjevning av sosiale helseforskjeller er en rød tråd. Forventningene til innholdet var store, men utenom tiltakene på tobakksområdet ble få nye tiltak lagt på bordet. LHL er skuffet over forsiktigheten og manglende handlekraft.

Norge står ovenfor stadig større utfordringer i helsetjenestene med storstilte demografisk endringer som fører til færre yrkesaktive, flere eldre og pleietrengende, og et medførende stort underskudd på personell. LHL mener noe av det viktigste som kan gjøres for å håndtere denne situasjonen er å gjennomføre kraftfulle grep for bedre folkehelse, som tar fatt i grunnleggende årsaker til dårlig helse og gir hver enkelt person et bedre liv, som reduserer presset på helsetjenestene.

Denne meldingen var en stor mulighet hvor regjeringen kunne stake ut en konkret plan for bedre folkehelse, men dessverre inneholder meldingen få nye tiltak og mange nye utredninger.

LHL mener at god folkehelse krever at vi sikrer forutsigbare tilbud og omgivelser over hele landet som er inkluderende, forebyggende og helsefremmende. Ved å satse på konkrete tiltak legger man til rette for bedre helse i hele befolkningen, og letter dermed trykket på helsevesenet.

Å satse på folkehelse er også god samfunnsøkonomi

Vaner og atferd – i tillegg til omgivelsene våre – har store betydninger for forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer. I Norge skyldes nesten 90 prosent av alle dødsfall disse sykdommene, som inkluderer hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer og kreft. Disse kan i stor grad forebygges og spare folk for lidelser og samfunnet for enorme kostnader. En økning i forekomsten av slike sykdommer forventes. Siden behovet for behandling og oppfølging blir mindre jo mer vi forebygger, hadde LHL forvente konkrete tiltak for å redusere denne utviklingen i stortingsmeldingen.

Den inneholder dessverre få konkrete tiltak med snarlig iverksettelse. I stedet peker meldingen frem mot andre prosesser, og det varsles om en ny utredning om forhold det allerede foreligger gode kunnskapsgrunnlag om. Slik LHL ser det er dette en forspilt mulighet til å sette føre-var-prinsippet først ved å ta tak i de tiltakene vi allerede vet er effektive, og som ville ha bidratt til å bedre folkehelsen betraktelig allerede nå. 

LHLs ønskede hovedgrep:

Sunn skatteveksling

LHL har løftet frem betydningen av sunn skatteveksling, hvor man bruker avgifter og subsidier til å gjøre det sunne mer tilgjengelig og det usunne mer utilgjengelig. Dette er effektive tiltak som vi savner i denne meldingen. Når regjeringen legger til at sosiale helseforskjeller skal utjevnes, er det naturlig å forvente at de iverksetter tiltak som gjør sunne produkter billigere og tilgjengelig for alle, samtidig som at det vil dempe bruken av usunne produkter. Dette vil bidra både til å fremme sunne kosthold og lavere inntak av usunne varer.

LHL mener at ytterlige utredningsarbeid om virkemidler for å fremme et sunt kosthold er unødvendig.

Sunn skolemat

Regjeringen gikk til valg på å innføre skolemat til alle norske skolebarn. I stedet for å gjennomføre politikken, velger regjeringen heller en nøktern tilnærming som utsetter en nasjonal innføring sunn og gratis skolemat for alle. LHL savner en mer konkret melding der det ble tydeliggjort når skolemat innføres i alle skoler. Enn så lenge må vi vente på det i påvente av ytterligere kunnskapsgrunnlag.

God folkehelse er et livslangt løp, og LHL hadde håpet at folkehelsemeldingen ville løfte frem betydningen av å innføre sunn og gratis skolemat som et krav til kommunene. Det er et enkelttiltak som vil ha stor effekt, og virke forebyggende og helsefremmende.

LHL mener at dette burde inkluderes når meldingen skal behandles videre i Stortinget. 

Markedsføring mot barn og unge  

Det er tydelige koblinger mellom markedsføring av usunne produkter rettet mot barn og unge og mengden de konsumerer, spesielt usunn mat og drikke. Derfor er det naturlig å innføre tiltak som faktisk beskytter målgruppen.

Vi savner kraftfulle tak som erstatter dagens selvjustisordning i industrien med regulering av markedsføring av usunne produkter, slik at samfunnet er rustet til å beskytte de yngre generasjonene både i fysiske butikker som på digitale flater. Helsefremmende matmiljøer skaper tryggere omgivelser for barn og unge.

Nå må barn og unge beskyttes mot usunn markedsføring

Bruk frivilligheten i folkehelsearbeidet  

Regjeringen ønsker å styrke samarbeid og bygge partnerskap med frivillig sektor og andre interessenter. Dette mener LHL er positivt, da samhandling tilrettelegger for å avdekke muligheter og løse felles utfordringer. Frivillige i lokalsamfunnene er allerede drivkraften bak mange gode tilbud og aktiviteter for innbyggere som har sosiale, forebyggende og helsefremmende dimensjoner.

Å tilrettelegge for bedre samhandling mellom statlige aktører og frivilligheten kan gi dette viktige folkehelsearbeidet et stort løft. Regjeringens nye folkehelsepolitiske råd må inkludere aktører som representerer involverte og berørte på tvers av interesseområder og bredden av våre lokalsamfunn.  

Gode intensjoner, men overforsiktig melding  

Det ligger mange gode intensjoner i meldingen, og konsekvensene ved dårlig folkehelse belyses i stor grad gjennom meldingen. Skal vi løse de store samfunnsutfordringene vi står ovenfor må det likevel tas konkrete grep og gjennomføres tiltak som er beviselig effektive.

Regjeringen skal ha ros for forslagene for å redusere passiv røyking og tobakksbruk, men det er lite utover det som kan løftes frem og som umiddelbart kan gi en bedre folkehelse i Norge.  

Dersom meldingen hadde vært tydeligere på hvordan man skal legge til rette for å gjøre det sunne – både med tanke på kosthold og fysisk aktivitet – til enklere, naturlige valg, ville vi ha vært på rett veg mot en bedre folkehelse.   

LHL har løftet frem betydningen av sunn skatteveksling – en ordning hvor man bruker avgifter og subsidier til å oppnå en veksling mellom det sunne og det usunne. Det er et tiltak vi gjerne skulle sett i denne meldingen.

Vi er inne i en tid med økt press på helsetjenesten der vi er flere som blir eldre. Da trengs det et krafttak for bedre folkehelse, sånn at vi unngår å overbelaste helsetjenesten. Denne meldingen skyver viktige grep ut i tid.

Kilde

Folkehelsemeldingen:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20222023/id2969572/