Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
To kvinner, ung og gammel,  sitter på benk
Foto: Shutterstock

Sett helse i et kjønnsperspektiv

Kvinnehelseutvalget jobbet i to år for å utrede kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Rapporten viser at det er stor forskjell blant kjønn innen helse. LHL ønsker å belyse kjønnsforskjeller i våre medlemmers diagnosegrupper; samtidig savner vi mer forskning med dette perspektivet i bunn.

Både sosialt og biologisk kjønn er sentrale faktorer for helse, og det finnes spesielt mye kunnskap om rollen som biologiske kjønnsforskjeller spiller for en rekke sykdomsgrupper, deriblant hjerte- og karsykdom, lungesykdom, hjerneslag og afasi, samt astma og allergi, som vi i LHL jobber med.  

Utvalgets betydning for våre medlemmer 

Kvinnehelseutvalget løfter frem flere eksempler av kjønnsforskjeller blant våre diagnosegrupper. Rapporten viser spesielt til forskjeller i alt fra risikofaktorer, symptombildet og sykdomsforløpet blant kvinner som opplever hjerte- og karsykdommer i forhold til menn. Ved hjerneslag viser kvinner ofte andre, mindre kjente symptomer. Merkbare kjønnsforskjeller fremheves også blant de andre diagnosegruppene.  

Funnene understreker nok en gang at kjønn er en viktig faktor for helse, og at det er vesentlig å ta med et kjønnsperspektiv inn i både det forebyggende folkehelsearbeidet og inni helsetjenestene. Ved å øke bevisstheten blant befolkningen generelt og blant helsepersonell slik at man øker kunnskapen om kjønnsforskjeller, kan vi som samfunn bedre sørge for at kvinner får gode tilbud og oppfølging på lik linje med menn i tilsvarende diagnosegrupper.  

Styrk kjønnsperspektivet i forskningen 

Det finnes allerede mye forskning om kjønnsforskjeller i helse, men for å likestille kunnskapsnivået om kvinners og menns helse er det viktig å bygge på det eksisterende arbeid. Det er nemlig kun en start. Å bygge opp kunnskapen i fagmiljøene er vesentlig for å fortsette det gode arbeidet med å bygge bevisstheten i samfunnet og i helsetjenestene.  

Av den grunn burde kjønnsperspektivet i helseforskning styrkes. For våre diagnosegrupper kan dette føre til livsviktige forbedringer i gjenkjennelse av risikofaktorer og symptomer, samt bedre behandling og oppfølging i sykdomsløpet. I tillegg burde kjønnsperspektivet bli en viktig del av folkehelsearbeidet som sørger for en helhetlig tilnærming til forebygging av sykdom. 

Vi i LHL har i mange år jobbet med å løfte kjønnsdimensjonen i helse, blant annet innen hjerte- og karsykdom. Kvinnehelseutvalget bekrefter viktigheten av å fortsette dette arbeidet. 

Kronisk syke skal prioriteres i fastlegetilskuddet