Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Ta vare på kvinnehjertet

Kvinner har ofte andre og svakere symptomer enn menn på hjerte- og karsykdommer. Derfor bør kvinner være særlig oppmerksomme på diffuse symptomer.

I Norge ble kvinnedagen 8. mars markert for første gang i 1915, og siden 1975 har dagen vært internasjonal. Kvinnedagen har gjennom tidene blitt brukt til å gå i tog for kvinners rettigheter og andre saker som opptar kvinner.

LHL har i mange år jobbet for økt bevissthet om at hjerte- og karsykdom også rammer kvinner.

Sykdommene som rammer hjerte- og karsystemet, med angina pectoris, hjerteinfarkt, hjertesvikt og hjerneslag som viktige hovedgrupper, har ofte ulike symptombilder, og kvinner har ofte andre og svakere symptomer enn menn. Derfor bør kvinner være særlig oppmerksomme på diffuse symptomer.

Forskning på kvinner og hjertehelse

Kvinnehelseutvalget har pekt på at det ikke har blitt tatt tilstrekkelig hensyn til kjønn som variabel i medisinsk forskning, og kvinner har tidligere vært betydelig underrepresentert i store, randomiserte kliniske studier blant annet knyttet til hjerte- karsykdommer. I 2001 utviklet Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag retningslinjer for inkludering av begge kjønn i medisinsk forskning. I tilfeller hvor det ene kjønnet utelates fra studien, må det gis en holdbar begrunnelse for dette både etisk og vitenskapelig. Heller ikke gravide skal ekskluderes fra studier som er relevante for dem (1).

Det er fortsatt behov for fokus på kvinners helse i forskningen. Helsedirektoratets vurdering etter gjennomgangen av kvinnehelsestrategien viste et særlig behov for økt forskning på kjønn og helse samt arbeidsliv og helse.

Kvinners helse og livskvalitet

Hjerte- og karsykdom er den sykdomsgruppen som fører til flest dødsfall totalt i befolkningen. Mange av disse dør i høy alder, særlig kvinner. Hjerte- karsykdommen er den vanligste dødsårsaken blant kvinner over 75 år (2). I 2013 døde 5975 menn og 7035 kvinner av hjerte- og karsykdommer (3).

Mye tyder på at sykdommen har et kjønnsspesifikt forløp. Andel eldre i befolkningen øker. Det er stort behov for kunnskap om eldre kvinners helse og livskvalitet. Det er derfor viktig å bedre kunnskapsgrunnlaget for å fremme behandling, omsorg, og livskvalitet hos eldre.

Fra fylte 40 år anbefales det å sjekke blodtrykk, kolesterol og blodsukker hos fastlegen med noen års mellomrom.

Les også

Kilder

  1. Meld. St. 7 (2015–2016). Likestilling i praksis – Like muligheter for kvinner og menn
  2. Høringsuttalelse kvinnehelsestrategien, legeforeningen.no
  3. Hjerte- og karsykdommer i Norge. fhi.no

Risikofaktorer for hjerte- og karsykdom