Hopp direkte til innhold

Økonomisk støtte til opplæring og aktivitet

Det er en rekke muligheter for å få økonomisk støtte til kurs, blant annet gjennom det offentlige.

Som medlem av Studieforbundet Funkis, har alle LHLs kursarrangører krav på økonomisk tilskudd etter Lov om voksenopplæringen. 

Krav

For å få økonomisk støtte er det noen kriterier som må innfris:

  • kurset skal være innmeldt og godkjent av Studieforbundet Funkis
  • kurset må gå over minimum 8 timer, og det legges inn et kvarters pause for hver klokketime
  • kurset skal følge en studieplan som er godkjent av Funkis
  • det er studieplanen som angir hvor mange timer et kurs kan gå over (men det kan godt lages oppfølgingskurs, videregående kurs og så videre)

Last ned:  Økonomi og tilskudd - November 2019.pdf

Type tilskudd

En kan søke to typer tilskudd. En får utbetalt en sum per time (fastsatt av Funkis) , i tillegg kan en søke for å dekket hele eller deler av kostnader tilknyttet ekstra tilrettelegging av kurset. Se funkis sine nettsider for til enhver tid oppdatert informasjon om timesats og tilretteleggingstilskudd.

Opplæringstilskudd (timesats)

Satsene er for tiden 100 kroner per studietime når utgiftene er tilsvarende store eller større. Har kursarrangør derimot mindre enn 100 kroner i utgifter pr time, blir summen redusert til faktiske utgifter.

Eksempel: Dere gjennomfører et kurs på 10 timer og har utgifter på 1160 kr som dere fører inn i regnskapet under «økonomi-fanen» i KursAdmin. Da vil dere få utbetalt 1000 kr. Dersom utgiftene deres bare hadde vært på 890kr, er det dette beløpet dere ville fått i timetilskudd

Dersom laget har et kurs med få eller ingen utgifter i det hele tatt, føres det 0 i utgifter. Allikevel mottar laget 800 kroner som en minstesats.

Les mer om Studieforbundet Funkis og Voksenopplæringsloven her.

Tilretteleggingstilskudd

Kurset skal tilpasses kursdeltakernes spesielle behov, slik at alle får anledning til å delta i opplæring. Kursdeltakere i organisasjoner for mennesker med funksjonsnedsettelser og syke kan ha behov for spesielt utstyr, ekstra kursassistent, ledsager eller hyppige pauser for fullt utbytte av kurset. Kursarrangør må ta hensyn til disse behovene og tilby tilrettelagte kurs til alle. Dette koster ofte ekstra for kursarrangør.

Tilrettelegging er lovfestet i Lov om voksenopplæring og utbetales som et eget tilskudd til studieforbund, som kan dokumentere at de har behov for tilrettelegging for sine medlemmer. Dette for at de skal få en kompensasjon for de tilleggsutgiftene tilrettelegging medfører.

KursAdmin - vårt elektroniske verktøy

Som medlem av Funkis benytter vi KursAdmin for å få økonomisk støtte til aktiviteter og kurs i regi av LHL. Ta kontakt med studieleder for få opplæring og tilgang. LHL bruker kurs- og administrasjonsprogrammet KursAdmin. Lokale studieledere kan gå på kurs for å lære dette dataprogrammet, eller få opplæring av fylkesstudieleder.

https://www.kursadmin.org/

Studieforbundet Funkis

Er en paraplyorganisasjon for funksjonshemmede, mennesker med langvarige helseproblemer og deres pårørende. Funkis er i dag et av landets største studieforbund med voksenopplæring som hovedformål. Vi fordeler statlige voksenopplæringsmidler til medlemmer som driver kursvirksomhet utenfor det formelle utdanningssystemet.

https://funkis.no/

Funkis 25 år