Hopp direkte til innhold

Egenandeler

Det finnes en rekke ulike typer egenandeler. I denne artikkelen skal vi se på noen av dem og gjøre rede for hvordan de beregnes.

Egenandeler til medisin

Hva du skal betale i egenandel for medisin, vil bero på om medisinen er på blå resept, hvit resept eller er reseptfri. Du betaler egenandel for medisin på blå resept til du når grensen for å få frikort. Du skal maksimalt betale 520 kroner pr. utlevering, svarende til 3 måneders forbruk.

Når det gjelder medisin på hvit resept skal du i utgangspunktet selv betale fullt ut for medisinen. Men fikk du bidrag i 2017, 2018 og 2019 etter folketrygdloven § 5-22 til dekning av utgifter til samme medisin på hvit resept, vil også kunne få det i 2020. I 2019 gis det bidrag til utgifter som overstiger kroner 1927. Bidraget utgjør   90 % av overskytende utgifter.

Egenandeler til legehjelp, fysioterapi og lignende

Størrelsen på egenandelen du skal betale hos lege vil blant annet bero på om du oppsøker legen på dag eller kveldstid og om legen er spesialist. Egenandel for konsultasjon hos allmennlege på dagtid er 155 kroner og på kveldstid 262 kroner. Er allmennlegen spesialist i allmennmedisiner egenandelen 204 kroner og 311 kroner. Hos annen legespesialist er egenandelen 351 kroner.

Egenandelen for 30 minutters undersøkelse hos fysioterapeut/manuellterapeut 173 kroner.

Behandling inntil 20 minutter hos fysioterapeut, 123 kroner + 37 kroner per påbegynte minutter etter dette

Støtte til behandling hos manuell terapeut gis med 163 kroner for inntil 20 minutter + 59 kroner per påbegynte 10 miutter etter dette.

Støtte til behandling hos kiropraktor er 147 kroner for undersøkelse og 68 kroner for behandling. 

Barn under 16 år har gratis fysioterapi. Det samme gjelder de som får behandling for en godkjent yrkesskade eller yrkessykdom.

Egenandel på reise til undersøkelse og behandling

Reiseutgifter i forbindelse med reise til lege, sykehus og fysioterapi dekkes etter en fast sats kr 2,60 per kilometer når det er mindre enn 300 km fra oppholdssted til behandlingssted. Dette gjelder uavhengig av om du bruker egen bil eller offentlige transportmidler. Må du du bruke egen bil på grunn av din helsetilstand eller fordi det ikke går offentlige transportmidler, får du i tillegg dekket bompenger og parkering. 

Egenandel på reiseutgifter i forbindelse med bruk av fritt sykehusvalg er på 400 kroner hver vei. Denne egenandelen kan ikke føres på egenandelskortet.

Er du borte mer en 12 timer kan du få kostgodtgjørelse på 232 kroner pr. døgn og overnattingsgodtgjørelse på inntil 598 kroner pr. døgn.

Les mer på pasientreiser.no.

Egenandel til tannlegebehandling

Utgangspunktet er at du selv fullt ut må betale dine utgifter til tannlegebehandling. Men det finnes noen unntak.

Har du mer karies (tannråte) en normalt og dette har sammenheng med munntørrhet (hyposalivasjon) som følge av medisinbruk, kan du få dekket utgifter til bevarende tannbehandling. Mister du tenner på grunn av munntørrhet og karies kan også utgifter til protetisk behandling bli dekket.

Du kan også delvis få dekket utgifter til behandling av tannkjøttsykdom (periodontitt). Stønad ytes når behandlingen er målrettet, faglig strukturert og fortløpende. Når det gjelder tap av tenner som følge av tannkjøttsykdom kan stønad til implantat ytes dersom tennene er tapt etter 1. mai. 2002.

Stønaden gis innenfor fastsatte takster. Det er tannlegen som skal vurdere om vilkårene for å få stønad er oppfylt og sende inn regning til Helfo.

Egenandel på sykehjem eller bolig med heldøgns omsorgstjenester

Beboere på sykehjem eller bolig med heldøgns omsorgstjenester skal betale egenandel i forhold til inntekt. Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (kr 101 351,– fratrukket et fribeløp på kr 8 700,– pr. år), kan det kreves en egenbetaling på 75 %. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %.

Her er et eksempel: Eneste inntekt er en netto (etter skatt) pensjon på 180 000 kroner. I løpet av ett år blir egenbetalingen 136 334 kroner. Som inntekt regnes ikke kun pensjon. Også næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter, regnes som inntekt.

Her er et eksempel: Netto (etter skatt) pensjon er 200 000 kroner. Netto leieinntekt er 20 000. Avkastning av formue er 25 000 kroner. I løpet av ett år blir egenbetalingen 191 590 kroner.

Det beregnes egenandel av avkastning av formue, men ikke av selve formuen.

Beboeren skal i tillegg til fordelen med fribeløpet på 8 700 kroner, alltid minst sitte igjen med 25 % av folketrygdens grunnbeløp til eget bruk. Med nåværende grunnbeløp (per 1. mai 2019) blir det 25 338 kroner. Har beboeren hjemmeværende ektefelle, skal det gjøres et fradrag i beregningsgrunnlaget.

Langtidsbeboer som legges på dobbetrom uten selv å ønske dette, skal ha et fribeløp på 41 600 kroner.

Ved korttidsopphold kan det kreves en egenbetaling med inntil 170 kroner per døgn og med inntil 85 kroner for den enkelte dag- eller nattopphold.

Egenandel på hjemmehjelp

Egenandelen på hjemmehjelp beregnes i forhold til inntekt. Generelt gjelder også at egenandelen ikke må være høyere enn hva det koster kommunen å gi hjemmehjelp.

Er skattbar nettoinntekt før særfradrag mindre enn 2 G (G pr. 1. januar legges til grunn) skal du maksimalt betale 210 kroner i måneden i egenandel.

Egenandel på opptreningsinstitusjon

Opptreningsinstitusjoner som har avtale med det offentlige, kan ta en egenandel på 140 kroner døgnet. Ikke alle opptreningsinstitusjoner har egenandel. Det gjelder for eksempel LHL-sykehuset Gardermoen og Granheim lungesykehus.

Frikort

Det er to frikortsordninger. Egenandelstak 1 er på kr 2 460,-. Denne egenandelsordningen omfatter egenandeler til medisin på blå resept, egenandeler hos lege og psykolog og egenandel til reise i forbindelse med undersøkelse og behandling.

Egenandelstak 2 er på kr 2 176,-. Denne egenandelsordningen omfatter egendeler til fysioterapi, noen former for tannlegebehandling, som for eksempel behandling av tannkjøttsykdom, egenandel på opptreningsinstitusjon og egenandel på behandlingsreise til utlandet (kun aktuelt for voksne med revmatisme, psoriasis og post polio.)

Yrkesskade

Har du en godkjent yrkesskade vil du en del tilfeller slippe å betale egenandel. Dette gjelder i hovedsak for medisiner, legebesøk og tannlegebehandling. Forutsetningen er at behandlingen har sammenheng med yrkesskaden.

Sist endret 13.09.20

Pasientombud

Bistanden er gratis og omfatter områder som trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem i LHL.

Pasientombudet holder også kurs om rettigheter for hjerte- og lungesyke.

I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFO's Rettighetssenter, medlem av Pasientskadenemnda og Helsepersonellnemnda og leder av Brukerutvalget ved Lovisenberg sykehus.

Du kan treffe pasientombudet på telefon 415 46 963 og e-post al@lhl.no.