Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Shutterstock

Arbeidsavklaring - yrkesrettede tiltak

Hvis du på grunn av skade eller sykdom ikke klarer å arbeide, kan ulike yrkesrettede tiltak som kurs og skole være aktuelle.

Vurdering av aktuelle tiltak

Arbeidsavklaringstiltak må være nødvendig for at du skal beholde eller skaffe deg arbeid. Når det skal vurderes hvilke tiltak som er aktuelle for deg, vil dette bli sett i sammenheng med det som er formålet med tiltakene, at du skal få et hensiktsmessig arbeid. Med hensiktsmessig arbeid menes et arbeid du er i stand til å utføre selv om du er syk. Det vil bli lagt særlig vekt på dine fysiske og psykiske forutsetninger.

Det må da avklares hvilke tiltak som er mulig for deg å gjennomføre. Det vil bli lagt vekt på medisinske forhold, utdannelse og praksis, ressurser, egnethet, alder, motivasjon og andre utdannings- og arbeidshindrende faktorer. Selv om et tiltak er hensiktsmessig for deg er det ikke sikkert det er nødvendig. Når det skal vurderes om et tiltak er nødvendig vil det bli stilt spørsmål om hvor omfattende tiltaket må være for at du skal oppnå målet, hensiktsmessig arbeid. En lang og kostbar utdannelse kan være hensiktsmessig for deg. Men dersom du gjennom et kortere kurs kan få høvelig arbeid, er den lange utdannelsen ikke nødvendig.

I noen tilfeller kan du få innvilget en mer omfattende tiltak enn det som generelt sett ville vært nødvendig. Dette gjelder hvis du har en særlig tung funksjonshemming. Det antas at du i et slikt tilfelle må være bedre kvalifisert enn friske søkere for å kunne konkurrere om en stilling innenfor det aktuelle yrket.

Noen gode råd

Før du går til ditt første møte med NAV så tenk nøye igjennom hva slags tiltak du mener er nødvendig og hensiktsmessig for deg. Det vil bli lagt vekt på din motivasjon og begrunnelse for hvorfor du ønsker akkurat dette tiltaket. Vær realistisk, for mange vil sykdommen sette en grense. Får du innvilget et attføringstiltak du er motivert for å gjennomføre vil også mulighetene for at det skal lykkes være større.

Eksempler på aktuelle tiltak

Skole med et offentlig godkjent undervisningsopplegg. Alle skoler som gir rett til støtte fra Statens Lånekasse er offentlig godkjent. Når det gjelder skolegang som arbeidsrettet tiltak kan du, dersom det er nødvendig og hensiktsmessig, få innvilget alt fra grunnutdannelse til en lengre universitetsutdannelse.

Kurs som gir deg formalkompetanse i forhold til et yrke. For eksempel bransjekurs innen ulike yrkesområder. Kurs kan innvilges som brevkurs/korrespondansekurs.

Arbeidstrening for å gjøre deg bedre kvalifisert til et yrke. Det mest vanlige er da at du hospiterer ved en arbeidsplass. Hospitering gi normalt for inntil 12 måneder. For personer mer nedsatt arbeidsevne kan perioden forlenges med inntil 6 måneder.

Økonomiske ytelser

Arbeidsavklaringspenger (AAP): Den viktigste formen for økonomisk støtte er arbeidsavklaringspenger. I forbindelse med at du gjennomgår et arbeidsavklaringstiltak kan det ytes ulike former for økonomisk støtte. Denne støtten skal gjøre det lettere for deg å fullføre tiltaket.

Du kan få arbeidsavklaringspenger både før, under og etter at tiltaket er fullført. Arbeidsavklaringspenger er en livsoppholdsytelse som skal dekke utgifter til mat, husleie osv. Arbeidsavklaringspenger beregnes etter den inntekten du hadde kalenderåret før din inntektsevne ble nedsatt med minst halvparten eller etter gjennomsnittet av inntekten din de siste tre årene. Nav skal legge til grunn det av alternativene som gir høyest inntektsgrunnlag.

Det beregnes ikke arbeidsavklaringspenger av inntekter som overstiger 6 G (grunnbeløpet i folketrygden (1 G) er per 1. mai 2024 kr 124 028 Arbeidsavklaringspengene vil utgjøre 66 prosent av inntektsgrunnlaget.

Har du ikke hatt inntekt er du allikevel garantert å få arbeidsavklaringspenger som tilsvarer 2 G.
Les mer om grunnbeløpet i folketrygden

Dekning av utgifter til barnepass: Har du behov for pass av barn for å kunne gjennomføre et arbeidsavklaringstiltak, kan du få stønad til dekning av dokumenterte utgifter til barnepass. Dette gjelder både barnehage og kommunal dagmamma/-pappa. Utgiftene dekkes etter faste satser.

Stønaden til bøker og undervisningsmateriell: Du kan få støtte til bøker og undervisningsmateriell, skolepenger og semesteravgift. Stønaden til bøker og undervisningsmateriell utgjør de samme satser som de Statens lånekasse bruker. Har du på grunn av din funksjonshemming høyere utgifter til skolemateriell enn andre elever så kan du få dekket de faktiske utgifter til skolemateriell.

Transportutgifter: Transportutgifter du måtte ha i forbindelse med tiltaket kan dekkes med det beløp reisen koster med billigste rutegående transportmiddel. Må du på grunn av din funksjonshemming ha annen transport kan det ytes et høyere stønadsbeløp. Det kan ytes stønad til bruk av egen bil.

Stønad til hjemreiser: Må du bo borte under arbeidsavklaringen får du stønad til 4 hjemreiser per år. Har du barn under 10 år er antall hjemreiser 8 per år. Etter en konkret vurdering kan det gis stønad til flere hjemreiser.

Boutgifter for å bo borte: Har du ekstra boutgifter fordi du må bo borte fra hjemmet i forbindelse med gjennomføringen av tiltaket kan det ytes støtte til å dekke disse utgiftene. Støtten gis i form av et standard beløp som ikke blir behovsprøvd. Dette kan bety at du ikke vil få dekket dine reelle boutgifter.

Attføring på Krokeide vgs og Feiring vgs

Stiftelsen Krokeide ble opprettet av LHL 1. januar 2015. Stiftelsen driver Krokeide videregående skole og Feiring videregående skole.

Tilbudet er gratis og landsdekkende med internatrom på skoleområdet. Begge skolene tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring for mennesker med lærevansker eller psykiske eller fysiske utfordringer.

Pasientombud

Bistanden er gratis, og omfatter områder som trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv.

Atle Larsen

Atle Larsen

Pasientombud
22 79 90 10

Kan bistå med blant annet trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem i LHL.

Pasientombudet holder også kurs om rettigheter.

I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter og medlem av Pasientskadenemnda.