Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Shutterstock

Dekning av tannlegeutgifter

Relevante regler om dekning av utgifter til tannbehandling.

Dekning av utgifter til tannbehandling etter folketrygdloven § 5-6

Hovedreglene om dekning av utgifter til tannbehandling står i folketrygdloven § 5-6 med forskrift og rundskriv.

Du kan få dekket utgifter til behandling av karies (tannråte) dersom munntørrhet (hyposalivasjon) som følge av medisinbruk eller sykdom har medvirket til tannråten. Som hovedregel må det dokumenteres at munntørrheten har vart i minimum et år. Det kan gjøres unntak når det foreligger svært forhøyet kariesaktivitet. (Når verdier for ustimulert salvia er >0,10ml/min og for stimulert salvia er <0,70ml/min.)

Du kan få stønad til konserverende tannbehandling for påførte kariesskader.

Har du også tapt tenner kan det gis stønad til protetisk behandling.

Det er ikke nok at du bruker medisiner som påfører deg munntørrhet. Munntørrheten må også dokumenteres ved kliniske funn. Det vil normalt bety ved en spyttprøve.

Du kan også få dekket utgifter til behandling av tannkjøttsykdom (periodontitt). Det er et krav at behandlingen er målrettet, faglig strukturert og går fortløpende. Har du etter 1.mai 2002 mistet tenner som følge av tannkjøttsykdom kan det gis stønad til innsetting av implantat.

Les mer om diagnoser og tilstander hvor Helfo dekker tannlegekostnadene (helsenorge.no)

Utgifter til tannlege dekkes ved allergi

Må du på grunn av allergi skifte ut tannrestaureringer og proteser, kan disse utgiftene bli dekket. Din allergi mot det aktuelle materiale må være sannsynliggjort ved erklæring fra spesialist i hudsykdom og tannlegen må velge alternativt materiale i samråd med hudspesialist. Ved utskifting av tannmateriale på grunn av allergi må du alltid innhente forhåndsgodkjennelse fra trygdekontoret.

Infeksjonsforebyggende behandling

Det kan gis dekning av utgifter til nødvendig forebyggende tannlegebehandling ved forberedelse til hjerteoperasjon og større organtransplantasjoner, som hjertetransplantasjon.

Hvis det er nødvendig å fjerne tenner før en hjerteoperasjon, for eksempel, vil dette utgiftene bli dekket. I tillegg vil utgifter til protetisk behandling, inklusive eventuelle implantater etter operasjonen, bli dekket.

Hjerte- og lungetransplanterte er avhengig av infeksjonsforebyggende behandling resten av livet. All tannlegebehandling som er infeksjonsforebyggende blir derfor dekket. Det vil si behandling som skal forebygge infeksjonsspredning fra munnhulen til andre steder i kroppen. For eksempel vil ikke utgifter til estetisk tannbehandling bli dekket. Også hjerte- og lungetransplanterte får dekket utgifter til protetisk behandling.

Fra 2019 er det nye krav til dokumentasjon. I rundskrivet står:

Personens tilstand og risikovurdering av infeksjonsspredning skal være dokumentert skriftlig ved erklæring fra lege/sykehusavdeling før den infeksjonsforebyggende behandlingen starter.

Tannlegeutgiftene dekkes etter faste takster

Takstene er delt inn i honorartakst og refusjonstakst: 

  • Honorartakst gir best dekning.
  • Refusjontakst utgjør en del av honorartaksten.

Tannlegen står fritt til å kreve en høyere pris for behandlingen enn det som dekkes gjennom de faste takstene. Det er derfor viktig å være oppmerksom på at de utgiftene som overstiger takstene må du fullt ut betale selv.

Dette gjelder også ved infeksjonsforebyggende behandling og for de med sjeldne medisinske tilstander. Den tannlegeregningen du får må derfor spesifiseres etter disse takstene. Dette må du ta opp med din tannlege.

Her er et eksempel:

Du har fått utført tannlegearbeide for 8 000 kroner. Etter de offentlige satsene dekkes det utførte arbeidet med 6 500 kroner. Du må selv betale 1 500 kroner.

Krav om refusjon av utgifter

Det er tannlegen som skal vurdere om du har krav på å få dekket hele eller deler av tannbehandlingen. Mener tannlegen at du er omfattet av reglene som gir rett til stønad skal tannlegen sende regning til HELFO.  

Dekning av tannlegeutgifter når du er yrkesskadet

Har du en godkjent yrkesskade/yrkessykdom vil alle nødvendige tannlegeutgifter som har sammenheng med yrkesskaden bli dekket fullt ut innenfor satsene i den offentlige tannhelsetjenesten.

Spesielle regler hvis du bor i institusjon eller mottar hjemmesykepleie

Eldre, langtidssyke eller uføre som bor i institusjon eller mottar hjemmesykepleie skal ikke betale for tannhelsetjenester, inklusive tanntekniske arbeider. Dette følger av lov om tannhelsetjenesten.

For å få dekket utgiftene må du ha bodd sammenhengende i 3 måneder eller mer på institusjonen eller fått sammenhengende pleie i 3 måneder fra hjemmesykepleien. Har tannbehandlingen sammenheng med eller påvirker den sykdommen som er grunn til at du er i institusjon eller mottar hjemmesykepleie, dekkes utgiftene selv om det ikke har gått 3 måneder.

Frikort for utgifter til tannbehandling

Egenandel du har betalt for behandling av enkelte typer tannkjøttsykdom er omfattet av egenandelsordningen med frikort. Egenandelsgrensen er 3 165 kroner. Egenandelen omfattet ikke den delen av utgiften som overstiger den offentlige taksten.

Mer om egenandeler på https://www.helfo.no/regelverk/egenandeler-for-helsetjenester

Pasientombud

Bistanden er gratis, og omfatter områder som trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv.

Atle Larsen

Atle Larsen

Pasientombud
22 79 90 10

Kan bistå med blant annet trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem i LHL.

Pasientombudet holder også kurs om rettigheter.

I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter og medlem av Pasientskadenemnda.