Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Egenandeler

Det finnes en rekke ulike typer egenandeler. I denne artikkelen skal vi se på noen av dem og gjøre rede for hvordan de beregnes.

Egenandeler til medisin

Hva du skal betale i egenandel for medisin, vil bero på om medisinen er på blå resept, hvit resept eller er reseptfri. Du betaler egenandel for medisin på blå resept til du når grensen for å få frikort. Du skal maksimalt betale 520 kroner pr. utlevering, svarende til 3 måneders forbruk.

Egenandeler til legehjelp, fysioterapi og lignende

Størrelsen på egenandelen du skal betale hos lege vil blant annet bero på om du oppsøker legen på dag eller kveldstid og om legen er spesialist.

  • Egenandel for konsultasjon hos allmennlege på dagtid er 170 kroner og på kveldstid 266 kroner.
  • Er allmennlegen spesialist i allmennmedisin er egenandelen 224 kroner og 320 kroner.
  • Hos annen legespesialist er egenandelen 375 kroner.
  • Egenandelen for 30 minutters undersøkelse hos fysioterapeut/manuellterapeut 192 kroner.
  • Egenandel for inntil 20 minutter behandling hos fysioterapeut, 139 kroner + 43 kroner per påbegynte minutter etter dette
  • Støtte til behandling hos manuell terapeut gis med 182 kroner for inntil 20 minutter + 66 kroner per påbegynte 10 minutter etter dette.
  • Støtte til behandling hos kiropraktor er 107 kroner for førstegangsundersøkelse og deretter 46 kroner for behandlingene etterpå.

Barn under 16 år har gratis fysioterapi. Det samme gjelder de som får behandling for en godkjent yrkesskade eller yrkessykdom.

Egenandel på reise til undersøkelse og behandling

Reiseutgifter i forbindelse med reise til lege, sykehus og fysioterapi dekkes etter en fast sats kr 3,00 per kilometer når det er mindre enn 300 km fra oppholdssted til behandlingssted. Dette gjelder uavhengig av om du bruker egen bil eller offentlige transportmidler. Må du du bruke egen bil på grunn av din helsetilstand eller fordi det ikke går offentlige transportmidler, får du i tillegg dekket bompenger og parkering. 

Til du får frikort er egenandelen 171 kroner hver vei.

Egenandel på reiseutgifter i forbindelse med bruk av fritt sykehusvalg utenfor egen helseregion er på 400 kroner hver vei. Denne egenandelen kan ikke føres på egenandelskortet.

Er du borte mer en 12 timer kan du få kostgodtgjørelse på 264 kroner pr. døgn og overnattingsgodtgjørelse på inntil 683 kroner pr. døgn.

Les mer om pasientreiser på helsenorge.no

Egenandel til tannlegebehandling

Utgangspunktet er at du selv fullt ut må betale dine utgifter til tannlegebehandling. Men det finnes noen unntak.

Har du mer karies (tannråte) en normalt og dette har sammenheng med munntørrhet (hyposalivasjon) som følge av medisinbruk, kan du få dekket utgifter til bevarende tannbehandling. Mister du tenner på grunn av munntørrhet og karies kan også utgifter til protetisk behandling bli dekket.

Du kan også delvis få dekket utgifter til behandling av tannkjøttsykdom (periodontitt). Stønad ytes når behandlingen er målrettet, faglig strukturert og fortløpende. Når det gjelder tap av tenner som følge av tannkjøttsykdom kan stønad til implantat ytes dersom tennene er tapt etter 1. mai. 2002.

Stønaden gis innenfor fastsatte takster. Det er tannlegen som skal vurdere om vilkårene for å få stønad er oppfylt og sende inn regning til Helfo.

Egenandel på sykehjem eller bolig med heldøgns omsorgstjenester

Beboere på sykehjem eller bolig med heldøgns omsorgstjenester skal betale egenandel i forhold til inntekt. Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (124 028) kroner fratrukket et fribeløp på 10 000 kroner per år), kan det kreves en egenbetaling på 75 %. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %.

Her er et eksempel: Eneste inntekt er en netto (etter skatt) pensjon på 260 000 kroner. I løpet av ett år blir egenbetalingen 201 097 kroner. Som inntekt regnes ikke kun pensjon. Også næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter, regnes som inntekt.

Her er et eksempel:

  • Netto (etter skatt) pensjon er 300 000 kroner. 
  • Netto leieinntekt er 20 000 kroner. 
  • Netto avkastning av formue er 25 000 kroner.

I løpet av ett år blir egenbetalingen 273 371 kroner.

Det beregnes egenandel av avkastning av formue, men ikke av selve formuen.

Beboeren skal i tillegg til fordelen med fribeløpet på 91 000 kroner, alltid minst sitte igjen med 25 % av folketrygdens grunnbeløp til eget bruk. Med nåværende grunnbeløp blir det 31 007 kroner. Har beboeren hjemmeværende ektefelle, skal det gjøres et fradrag i beregningsgrunnlaget.

Langtidsbeboer som legges på dobbetrom uten selv å ønske dette, skal ha et fribeløp på 48 300 kroner.

Ved korttidsopphold kan det kreves en egenbetaling med inntil 193 kroner per døgn og med inntil 110 kroner for den enkelte dag- eller nattopphold.

Egenandel på hjemmehjelp

Egenandelen på hjemmehjelp beregnes i forhold til inntekt. Generelt gjelder også at egenandelen ikke må være høyere enn hva det koster kommunen å gi hjemmehjelp.

Er skattbar nettoinntekt før særfradrag mindre enn 2 G (G pr. 1. januar legges til grunn) skal du maksimalt betale 230 kroner i måneden i egenandel.

Egenandel på opptreningsinstitusjon

Opptreningsinstitusjoner som har avtale med det offentlige, kan ta en egenandel på 163 kroner døgnet. Ikke alle opptreningsinstitusjoner har egenandel. Det gjelder for eksempel Cathinka Guldberg sykehus som tilbyr rehabilitering til hjerte- og lungesyke på det tidligere LHL-sykehuset.

Frikort

Fra 2024 er det en frikortsordning. Denne er på 3 165 kroner. Egenandelsordningen omfatter egenandeler til medisin på blå resept, egenandeler hos lege og psykolog og egenandel til reise i forbindelse med undersøkelse og behandling, egendeler til fysioterapi, noen former for tannlegebehandling, som for eksempel behandling av tannkjøttsykdom, egenandel på opptreningsinstitusjon og egenandel på behandlingsreise til utlandet (kun aktuelt for voksne med revmatisme, psoriasis og post polio.)

Yrkesskade

Har du en godkjent yrkesskade vil du en del tilfeller slippe å betale egenandel. Dette gjelder i hovedsak for medisiner, legebesøk og tannlegebehandling. Forutsetningen er at behandlingen har sammenheng med yrkesskaden.

Pasientombud

Bistanden er gratis, og omfatter områder som trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv.

Atle Larsen

Atle Larsen

Pasientombud
22 79 90 10

Kan bistå med blant annet trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem i LHL.

Pasientombudet holder også kurs om rettigheter.

I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter og medlem av Pasientskadenemnda.