Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Shutterstock

Rett til logoped etter hjerneslag

Hvis din tale- og kommunikasjonsevnen er blitt dårligere etter hjerneslaget vil logoped være til hjelp.

Du har rett til logoped hvis du har fått afasi som følge av hjerneslag. I den første tiden etter skaden er det logopeder ved sykehus som skal ta seg av kartlegging og utredning. Sykehuset skal vurdere om pasienten har behov for behandling av logoped under innleggelsen og i så fall sørge for dette.

Behandlingen må være av vesentlig betydning for å bedre funksjonsnivået.

Noen personer med afasi henvises videre til opphold ved rehabiliteringssentre, hvor de også har et tilbud om logopedisk behandling. Det vil være behov for intensiv og langvarig språktrening hos logoped.

Rett til kommunal logoped

Etter utskrivning fra sykehus er det kommunen som har ansvar for å gi et logopedtilbud. Alle kommuner skal ha et tilbud til voksne med ervervede språk- og kommunikasjonsvansker. Du kan selv søke deg dit eller du kan få andre til å søke for deg. Mange kommuner har søknadskjema liggende på nettsiden sin. Kommunen skal gi deg en sakkyndig vurdering og et skriftlig enkeltvedtak. Dette gjelder enten kommunen kan eller ikke kan gi deg et tilbud.

Rettigheter til opptrening av språkfunksjon etter sykdom eller skade er hjemlet i opplæringsloven kap. 4 A-2. Opplæringsloven.

Klage

Dersom du ikke er fornøyd med kommunens vedtak, kan du klage til den instans som har fattet vedtaket. Dersom klagen ikke fører til endring av vedtak, kan klagen sendes videre til neste instans som er utdanningsavdelingen hos fylkesmannen. Hos den kommunale opplæringsetaten kan du få veiledning om adgangen til å klage og reglene for saksbehandlingen.

Slik får du dekket utgifter til logoped gjennom folketrygden

  1. Du må ha henvisning fra lege der det fremgår at behovet for behandling er som ledd i behandling eller etterbehandling av hjerneslaget. Kravet om uttalelse fra spesialist kan fravikes om forholdene gjør det særlig vanskelig å innhente uttalelse.
  2. Når du har henvisning og uttalelse fra spesialist, kan du ta direkte kontakt med logoped. Logopeden tar stilling til om kravene for å få dekket utgiftene er oppfylt

Dekking av reiseutgifter til logopedtime

Reiseutgifter dekkes etter reglene for reise til undersøkelse og behandling i helsevesenet. Det betyr at også reiseutgifter til nødvendig ledsager dekkes. Hvis helsetilstanden din etter hjerneslaget er slik at du må få behandling hjemme, skal kommunen dekke reiseutgifter for logopeden.

Rett til logoped ved opphold på sykehjem og opptreningsinstitusjon

Folketrygden dekker utgifter til logoped hvis kommunen ikke gir noe tilbud på sykehjem eller rehabiliteringsinstitusjon.

Private opptreningsinstitusjoner som har driftsavtale med det offentlige og som yter logopedisk behandling som en del av sitt tilbud, skal ha egen logoped eller kjøpe tjenester fra privatpraktiserende logoped. I disse tilfellene dekker ikke folketrygden utgifter til logoped.

Rett til privat logoped

Dersom kommunen ikke har kapasitet eller kompetanse til å gi et slikt tilbud, kan man ta kontakt med fastlegen sin og få rekvisisjon til behandling hos en privatpraktiserende logoped.

Folketrygden dekke utgifter til behandling hos privat logoped (Folketrygdloven kap. 5 § 5-10).

Antall behandlinger det gis stønad til:

Pasienten må ha henvisning fra en lege ved oppstart av behandling, men det kreves ikke ny henvisning eller ny vurdering etter 25 behandlinger. Det er logopedens ansvar fortløpende å vurdere om behandlingen er nødvendig, og å avslutte behandling som ikke har ønsket eller hensiktsmessig effekt. Rundskriv §3: https://lovdata.no/nav/rundskriv/r05-10

I utgangspunktet gis det stønad til individuell behandling, men hvis logopeden har anbefalt gruppebehandling kan du også få stønad til dette.

Mer informasjon:

  • Voksnes rettigheter til spesialundervisning (udir.no)
  • En innføring i spesialundervisning for voksne, ord og uttrykk, og hva du kan forvente av kommunen din:
    Last ned brosjyre: Voksne: Spesialundervisning (pdf)
  • Veilederen Spesialundervisning for voksne
    Utdanningsdirektoratets veileder gir informasjon om retten til grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne og redegjøre nærmere for rettighetene til spesialundervisning:  
  • Kommunens ansvar for å ha oversikt over rehabiliteringsbehov, samt sørge for tilbud om utredning og oppfølging er hjemlet i forskrift for habilitering og rehabilitering §5.

 

Les mer om når du kan få støtte til logoped

Pasientombud

Bistanden er gratis, og omfatter områder som trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv.

Atle Larsen

Atle Larsen

Pasientombud
22 79 90 10

Kan bistå med blant annet trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem i LHL.

Pasientombudet holder også kurs om rettigheter.

I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter og medlem av Pasientskadenemnda.