Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Dame på sykehjem
Foto: Shutterstock

Sykehjem etter hjerneslag

Hvis man ikke kan fortsette å bo i egen bolig etter slaget, skal kommunen tilby korttidsopphold eller permanent plass, basert på behovet.

Det er mulig få få korttidsopphold på sykehjem, eller en permanent plass, dersom det er enighet om at dette er det beste for den slagrammede.

Hvis det ikke er mulig å gi nødvendige helse- og omsorgstjenester i hjemmet, skal kommunen tilby plass på sykehjem eller tilsvarende. Sykehjem er også aktuelt når den slagrammede selv eller pårørende mener dette er det beste for brukeren.

Brukerens synspunkt skal vektlegges

Det kan være uenighet mellom kommunen og bruker og/eller pårørende om tjenestene skal gis i hjemmet eller på sykehjem. Etter regelverket er det slik at kommunen oppfyller sin plikt dersom tjenesten de tilbyr holder en forsvarlig standard ut fra en individuell helsefaglig vurdering. Men samtidig følger det av lovverket at brukerens/pårørendes synspunkter skal vektlegges.

Hvis for eksempel sykehjemsplass er det eneste forsvarlige tilbudet, er kommunen nødt til å gi et slikt tilbud.

Egenandel for sykehjem

For langtidsopphold er egenandelen etter skatt folketrygdens grunnbeløp (nå 124 028) med fradrag av 10 000 kroner x 75 % + 85 % av all nettoinntekt over grunnbeløpet. Har sykehjemsbeboeren hjemmeboende ektefelle/samboer skal kommunen trekke fra i beregningsgrunnlaget det den hjemmeboende ville fått i gjenlevendeytelse fra Nav om ektefellen døde.

For korttidsopphold, mindre enn 60 døgn i året, eller plass på ubestemt tid, er det i 2023 en egenandel på kroner 193 per døgn.

Mange kommuner har et eget bestillerkontor. Hvis du har behov for hjelp kan du ta kontakt med bestillerkontoret som vil svare på spørsmål, gi veiledning og ta imot søknader om helse- og velferdstjenester.

Fagpersonell behandler søknaden og fatter vedtak om tildeling av hjelp eller eventuelt avslag.

Les også: Hjemmesykepleie etter hjerneslag.

Pasientombud

Bistanden er gratis, og omfatter områder som trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv.

Atle Larsen

Atle Larsen

Pasientombud
22 79 90 10

Kan bistå med blant annet trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem i LHL.

Pasientombudet holder også kurs om rettigheter.

I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter og medlem av Pasientskadenemnda.