Hopp direkte til innhold

Korona

Se vår temaside om korona

Viktig melding

LHLs landsmøte 2020 - LHLs 26. ordinære landsmøte, 23.–25. oktober på Gardermoen

Viktig melding

Det vises til tidligere utsendt innkalling til LHLs landsmøte. I innkallingen fremkom at LHLs sentralstyre løpende vil vurdere situasjonen knyttet til koronapandemien og komme med ny informasjon dersom landsmøtet må utsettes.

LHLs sentralstyre gjorde en ny vurdering av situasjonen på sitt møte mandag 4. mai. Basert på en total vurdering har sentralstyret fattet vedtak om å anbefale landsmøtedelegatene til LHLs landsmøte 2020 om å utsette LHLs landsmøte til høsten 2021.

Viktig melding

Det er på nåværende tidspunkt uklart om situasjonen knyttet til koronapandemien vil medføre at landsmøtet må utsettes.

Sentralstyret har derfor besluttet at det innkalles til ordinært landsmøte som opprinnelig planlagt. Sentralstyret vil løpende vurdere situasjonen og komme med ny informasjon dersom landsmøtet må utsettes. Det bes derfor om at påmeldingsfristen den 15. mai overholdes, men at det inntil videre avventes med å bestille billetter inntil nærmere beskjed blir gitt.

Praktisk info

Dato: 23. oktober kl. 10.00 til 25. oktober kl. 14.00

Sted: Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Pris per delegat er kr 3 800,-.
Observatører må selv dekke kostnader til reise og opphold.

Kontaktperson: Birgit Stræde, telefon 930 22 445, Birgit.Straede@lhl.no.

Av hensyn til deltakerne ber vi om at det ikke benyttes parfymeholdige produkter under oppholdet.

Påmelding til landsmøtet

Påmelding til landsmøtet skjer elektronisk. Påmeldingsfrist er 15. mai 2020.

 

Laget blir fakturert for deltagelse i etterkant av landsmøtet.

Foreløpig saksliste for landsmøtet

 1. Åpning
 2. Navneregistrering/fullmakter
 3. Konstituering
 4. Orientering om aktiviteter i landsmøteperioden
 5. Orientering om de økonomiske resultatene i perioden
 6. Kontrollkomiteens rapport
 7. Forslag til LHLs strategi 2021-2023
 8. Planer for neste landsmøteperiode / Generalsekretærens tale
 9. Forslag til LHL interessepolitiske program for kommende landsmøteperiode
 10. Arbeidsvilkår og honorering av sentralt tillitsvalgte
 11. Innkomne forslag
 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter
 13. Valg
 14. Redaksjonskomiteens innstillinger til uttalelser
 15. Avslutning

Forslag til saker, inklusiv vedtektsendringer. Frister.

I henhold til LHLs vedtekter § 11 skal saker som lagene ønsker behandlet på landsmøtet, være sentralstyret i hende 2 måneder før landsmøtet. Frist er dermed 23. august 2020. Forslag innkommet etter dette blir ikke behandlet.

Lokallagene skal ha alt materiell til landsmøtet i hende senest 1 måned før landsmøtet, dvs. senest 23. september 2020.

Hvem kan møte på landsmøtet?

I henhold til § 11 består landsmøtet av en utsending fra hvert lokallag samt landsstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen. Lagenes utsendinger har tale-, forslags- og stemmerett. Landsstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen har tale- og forslagsrett. For hver av representantene fra lagene skal det velges 2 vararepresentanter.

I henhold til § 14 kan tilsluttede organisasjoner møte med en representant hver og har tale-, forslag- og stemmerett. Interessegruppene kan stille med en representant hver med tale- og forslagsrett.

Det er mulig å delta som observatør på landsmøtet. Her er det et begrenset antall plasser.

Om saker til landsmøtet

Interessepolitisk program

Invitasjon til å komme med innspill til LHLs interessepolitiske program for perioden 2021-2023 ble sendt til alle lag i LHL per e-post den 5. februar 2020. Frist for tilbakemelding var satt til 1. april 2020.

LHLs vedtekter

Invitasjon til å komme med forslag til endringer i LHLs vedtekter ble sendt til alle lag i LHL per e-post den 16. januar 2020. Frist for tilbakemelding er satt til 21. mai 2020.

LHLs strategi

Forslag til LHLs strategi 2021-2023 er under arbeid og vil bli sendt på høring til alle lag i LHL i løpet av våren.

Utsendelse av saker

Orientering om de økonomiske resultatene i perioden, forslag til LHLs strategi 2021-2023, forslag til LHLs interessepolitiske program samt forslag til endringer i LHLs vedtekter sendes ut til landsmøtedeltakerne etter behandling i sentralstyret.

Alle saker skal være landsmøtedelegatene i hende senest 1 måned før landsmøtet.
Det er viktig at laget tar sikte på å avholde et møte i løpet av høsten der landsmøtesakene blir diskutert.

Om landsmøtet

Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet og holdes hvert tredje år. Landsmøtets oppgaver er å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere resultatene og foreta valg.

Les mer om LHLs styrende organer