Hopp direkte til innhold

LHLs landsmøte 2020 - LHLs 26. ordinære landsmøte

LHLs landsmøte er utsatt til høsten 2021.

Dette er besluttet etter gjennomført elektronisk votering blant lagenes valgte landsmøtedelegater.

Basert på den total vurdering av koronasituasjonen, anbefalte sentralstyre våren 2020 landsmøtedelegatene til LHLs landsmøte 2020 å utsette LHLs landsmøte til høsten 2021. 

Viktig melding

Elektronisk votering

LHLs landsmøte er utsatt til høsten 2021. Dette er besluttet etter gjennomført elektronisk votering blant lagenes valgte landsmøtedelegater.

Basert på den total vurdering av koronasituasjonen, anbefalte sentralstyre våren 2020 landsmøtedelegatene til LHLs landsmøte 2020 å utsette LHLs landsmøte til høsten 2021. I e-posten av 8. mai ble lagene bedt om å registrere lagets valgte landsmøtedelegat med tanke på gjennomføring av en votering pr e-post over sentralstyrets forslag. Totalt 127 lag registrerte seg for å delta i voteringen. Voteringsforslag ble sendt ut på sms til de registrerte landsmøtedelegatene torsdag 18. juni. I forbindelse med påminning sendt ut tirsdag 23. juni ble utvidet svarfrist satt til 24. juni. Totalt 70 landsmøtedelegater avga stemme.

Resultatet av stemmegivningen ble som følger:

• Ja til utsettelse: 63
• Nei til utsettelse 4
• Avholdende 3

Voteringen er nå avsluttet og landsmøtet er vedtatt utsatt til 2021.

Fullstendig utsettelsesvedtak

• LHLs landsmøte 2020 utsettes til høsten 2021. LHLs landsmøteperioder forskyves tilsvarende slik at neste landsmøteperiode blir fra høsten 2021 til høsten 2024.

• LHLs vedtekter, LHLs strategi og LHLs interessepolitiske program videreføres uten endringer til landsmøtet høsten 2021.

• LHL Viken som har gjennomført fylkesårsmøte videreføres som LHL Viken. Øvrige fylker videreføres som i dag inntil det blir mulig å gjennomføre fylkesårsmøter og de planlagte fylkessammenslåingene.

• Styrene i fylkesutvalgene blir sittende inntil det blir mulig å avholde fylkesårsmøter. I tilfeller der ett eller flere styremedlemmer i fylkesutvalgene trekker seg, rykker de valgte varamedlemmene inn. I tilfeller der også de valgte varamedlemmene er brukt, gis fylkesutvalgene myndighet til å holde ekstraordinært skriftlig årsmøte for å supplere med styremedlemmer. Fylkesutvalgets valgkomite forbereder valgene i det aktuelle fylket. Valget i det aktuelle fylket skal skje ved at stemmene blir sendt til valgkomiteens leder, og valgkomiteen fungerer som tellekorps. Utsettelsen av fylkesårsmøter vil i enkelte tilfeller medføre brudd på 8-års regelen (§ 10). Medlemmene dette angår blir sittende i sine verv inntil nytt fylkesårsmøte. Administrasjonen bes om å vurdere å legge til rette for digital gjennomføring av fylkesårsmøtene.

• Valgte medlemmer og varamedlemmer i sentralstyret, kontrollkomite og valgkomite blir sittende til LHLs landsmøte høsten 2021. I tilfeller der ett eller flere medlemmer i sentralstyret, kontrollkomiteen eller valgkomiteen trekker seg, rykker varamedlemmer (personlig eller i nummerert rekkefølge) inn. En utsettelse av landsmøtet til høsten 2021 vil i enkelte tilfeller medføre brudd på 9-års regelen (§ 13). Medlemmene dette angår blir sittende i sine verv inntil LHLs landsmøte høsten 2021.

Hvem kan møte på landsmøtet?

I henhold til § 11 består landsmøtet av en utsending fra hvert lokallag samt landsstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen. Lagenes utsendinger har tale-, forslags- og stemmerett. Landsstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen har tale- og forslagsrett. For hver av representantene fra lagene skal det velges 2 vararepresentanter.

I henhold til § 14 kan tilsluttede organisasjoner møte med en representant hver og har tale-, forslag- og stemmerett. Interessegruppene kan stille med en representant hver med tale- og forslagsrett.

Det er mulig å delta som observatør på landsmøtet. Her er det et begrenset antall plasser.

Om landsmøtet

Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet og holdes hvert tredje år. Landsmøtets oppgaver er å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere resultatene og foreta valg.

Les mer om LHLs styrende organer