Hopp direkte til innhold

Korona

Se vår temaside om koronavirus

Viktig melding

LHLs landsmøte 2020 - LHLs 26. ordinære landsmøte

Koronavirus: Vi innkaller til landsmøtet ihht. våre vedtekter, men må ta forbehold om at gjennomføring av landsmøtet vurderes løpende ut fra situasjonen knyttet til koronapandemien.

 

Praktisk info

Tid: 23. oktober kl. 10.00 til 25. oktober kl 14.00

Sted: Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Pris per delegat er kr 3800,-. Observatører må selv dekke alle kostnader for reise og hotellopphold. 

Kontaktperson: Birgit Stræde, telefon 930 22 445, Birgit.Straede@lhl.no.

Av hensyn til deltakerne ber vi om at det ikke benyttes parfymeholdige produkter under oppholdet.

Påmelding til landsmøtet

Påmelding til landsmøtet skjer elektronisk. Påmeldingsfrist er 15. mai 2020.

DIGITAL PÅMELDING KOMMER

Laget blir fakturert for deltagelse i etterkant av landsmøtet.

Observatører må selv dekke alle kostnader for reise og hotellopphold. Oppgjør av hotellutgifter skjer direkte til hotellet ved utsjekk.

Foreløpig saksliste for landsmøtet

 1.  Åpning
 2. Navneregistrering/fullmakter
 3. Konstituering
 4. Orientering om aktiviteter i landsmøteperioden
 5. Orientering om de økonomiske resultatene i perioden
 6. Kontrollkomiteens rapport
 7. Forslag til LHLs strategi 2021-2023
 8. Planer for neste landsmøteperiode /generalsekretærens tale
 9. Forslag til LHL interessepolitiske program for kommende landsmøteperiode
 10. Arbeidsvilkår og honorering av sentralt tillitsvalgte
 11. Innkomne forslag
 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter
 13. Valg
 14. Redaksjonskomiteens innstillinger til uttalelser
 15. Avslutning

Forslag til saker, inklusiv vedtektsendringer

I henhold til LHLs vedtekter § 11 skal saker som lagene ønsker behandlet på landsmøtet, være sentralstyret i hende 2 måneder før landsmøtet.

Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må derfor være sentralstyret i hende innen 23. august 2020. Forslag innkommet etter dette vil ikke kunne bli behandlet.

Det er svært viktig at fristene overholdes. Dette for å kunne følge opp bestemmelsene i LHLs vedtekter § 11 som sier at alt materiell skal være lagene i hende senest 1 måned før landsmøtet, dvs. senest 23. september 2020.

Hvem kan møte på landsmøtet?

I henhold til § 11 består landsmøtet av en utsending fra hvert lokallag samt landsstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen. Lagenes utsendinger har tale-, forslags- og stemmerett. Landsstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen har tale- og forslagsrett. For hver av representantene fra lagene skal det velges 2 vararepresentanter.

I henhold til § 14 kan tilsluttede organisasjoner møte med en representant hver og har tale-, forslag- og stemmerett. Interesseorganisasjonene kan stille med en representant hver med tale- og forslagsrett.

Det er mulig å delta som observatør på landsmøtet. Her er det et begrenset antall plasser.

Om saker til landsmøtet

Interessepolitisk program

Invitasjon til å komme med innspill til LHLs interessepolitiske program for perioden 2021-2023 ble sendt til alle lag i LHL per e-post den 5. februar 2020. Frist for tilbakemelding er satt til 1. april 2020.

LHLs vedtekter

Invitasjon til å komme med forslag til endringer i LHLs vedtekter ble sendt til alle lag i LHL per e-post den 16. januar 2020. Frist for tilbakemelding er satt til 21. mai 2020.

LHLs strategi

Forslag til LHLs strategi 2021-2023 er under arbeid og vil bli sendt på høring til alle lag i LHL i løpet av våren.

Utsendelse av saker

Orientering om de økonomiske resultatene i perioden, forslag til LHLs strategi 2021-2023, forslag til LHLs interessepolitiske program samt forslag til endringer i LHLs vedtekter sendes ut til landsmøtedeltakerne etter behandling i sentralstyret.

Alle saker skal være landsmøtedelegatene i hende senest 1 måned før landsmøtet.
Det er viktig at laget tar sikte på å avholde et møte i løpet av høsten der landsmøtesakene blir diskutert.

Om landsmøtet

Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet og holdes hvert tredje år. Landsmøtets oppgaver er å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere resultatene og foreta valg.

Les mer om LHLs styrende organer