Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Omsorgspenger ved sykdom og kronisk sykdom hos barn

Er du yrkesaktiv og har barn under tolv år? Da har du rett til omsorgspenger hvis du må være borte fra arbeid på grunn av sykdom hos barnet eller barnepasser.

Hovedregelen er at foreldre med ett eller to barn har rett til ti dager hver. Har dere flere barn har dere rett til 15 dager hver. Er du alene om omsorgen til barna har du rett på henholdsvis 20 eller 30 dager.

Hvis barnet ditt har astma eller kronisk lungesykdom kan du få ti ekstra dager med omsorgspenger. Er du aleneforsørger får du 20 dager ekstra. Når du oppfyller kravene til ekstra dager kan du søke om å få omsorgspenger frem til barnet fyller 18 år.

Du kan også bruke omsorgspenger hvis du må ta fri fra jobben for å ha møte med lege, fysioterapeut, skole eller andre instanser som følge av barnets sykdom. Trenger du bare en halv dag kan du avtale dette med arbeidsgiver, så slipper du å ta ut en hel arbeidsdag.

Les mer på nav.no: Omsorgspenger (hjemme med sykt barn-dager).

Pleiepenger

I enkelte perioder kan barnet oppleve en forbigående forverring av astmaen. Hvis dette fører til at du må være borte fra jobben kan du ha krav på pleiepenger. Har barnet fått poliklinisk behandling eller vært innlagt på helseinstitusjon kan du få pleiepenger fra den åttende dagen.

Hvis dere er to som deler på omsorgen kan dere selv velge om dere vil ta ut 100 prosent pleiepenger til en av dere, eller fordele pengene med for eksempel 50 prosent til hver. Er barnet kritisk syk kan dere få 100 prosent pleiepenger hver fra første dag.

Pleiepenger utgjør det samme beløpet som sykepenger ved egen sykdom. Det er ikke fastsatt et maksimalt antall dager, men pleiepenger er ikke ment å være en varig ordning.

Helseinstitusjonen som har behandlingsansvaret for barnet skal fylle ut legeerklæring i søknadsskjemaet, og den som søker om pleiepenger skal skrive under.

Les mer på nav.no: Pleiepenger for sykt barn

Opplæringspenger

Å ha et sykt barn fører ofte til ekstra behov for informasjon og opplæring for foreldrene. Hvis du må ta fri fra jobben for å delta på kurs i regi av en helseinstitusjon eller spesialpedagogisk senter kan du ha rett til opplæringspenger.

Blir du med barnet ditt på behandlingsreise til utlandet gjennom Rikshospitalet kan du få opplæringspenger for inntil to uker. Varer reisen lenger, og du ikke har brukt opp kvoten med omsorgspenger kan du søke om å få omsorgspenger for de resterende dagene.

Les mer på nav.no: Opplæringspenger

Hjelpestønad

Hjelpestønad er en skattefri månedlig ytelse fra NAV som blir innvilget når barnet har et større behov for pleie og tilsyn enn andre barn på samme alder. Bruker du mer enn syv timer ekstra i uken på dette kan du få innvilget forhøyet hjelpestønad.

Ifølge retningslinjene fra NAV vil moderat astma kunne gi rett til hjelpestønad sats 1, mens alvorlig astma kan gi rett til sats 2, 3 eller 4. Har barnet ditt astma i kombinasjon med allergi/eksem kan du ha rett til hjelpestønad også ved lett astma, og en høyere sats ved moderat eller alvorlig astma.

Les mer på nav.no: Hjelpestønad

Omsorgslønn

Kommunene kan innvilge omsorgslønn til personer som yter ulønnet omsorg, men ingen har krav på omsorgslønn. For å få omsorgslønn må omsorgsbehovet være av et visst omfang. Timelønnen vil normalt tilsvare lønnen til en ufaglært i hjemmehjelpstjenesten. Hvis du har fått innvilget hjelpestønad vil det redusere utbetalingen ved en eventuell omsorgslønn.

Søknad om omsorgslønn sender du til Bestillerkontoret i hjemkommunen din.

Avlastning

Hvis omsorgen for barnet ditt er svært krevende kan du søke kommunen om å få avlastning i eller utenfor hjemmet. Avlastning er gratis.

Søknad om avlastning sender du til Bestillerkontoret i hjemkommunen din.

Rett til ulønnet permisjon

Noen ganger trenger barn med astma ekstra tid og oppfølging. Ifølge Arbeidsmiljølovens § 10-2 kan du ha rett til å jobbe redusert en periode hvis du av sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det. At barnet har astma og trenger mye oppfølging kan være en slik vektig velferdsgrunn. Arbeidsgiveren din kan imidlertid avslå søknaden hvis en reduksjon av stillingen vil medføre vesentlig ulempe for virksomheten.

Når den avtalte perioden for redusert arbeidstid er over, har du rett til å gå tilbake til den arbeidstiden du hadde tidligere.

Pensjonsopptjening for omsorgsarbeid

Er du helt eller delvis hjemme med barnet ditt er du garantert pensjonsopptjening tilsvarende en inntekt på 4,5 G (Grunnbeløpet i folketrygden) frem til barnet fyller seks år. Når barnet blir eldre må omsorgsarbeidet utgjøre minst 22 timer i uken. Får du innvilget hjelpestønad sats 3 eller 4 sørger NAV for automatisk beregning av pensjonsopptjeningen din.

Hvis du har egen inntekt høyere enn 4,5 G er det kun denne inntekten som gir pensjonsopptjening.

Medisiner på blå resept

Blå resept er en ordning hvor folketrygden yter stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr og forbruksmateriell. De aller fleste betaler en egenandel på 38 prosent av reseptkostnaden per gang. Barn under 16 år et fritatt fra å betale egenandel.

Her finner du mer informasjon om egenandeler