Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Shutterstock

Rett til helsehjelp

Oversikt over hvordan helsetjenestene er organisert, hvem som har ansvar for å yte nødvendig helsehjelp og hvordan reglene om egenbetaling er.

Helsetjenester i kommunen

Kommunenes ansvar for å yte helsetjenester er regulert i helse- og omsorgstjenesteloven.

Kommunen er blant annet pålagt å ha et tilbud om fastlegetjeneste, legevaktsordning, fysioterapi, rehabilitering, hjemmesykepleie og sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie.

Kommunen har en lovpålagt plikt til å yte helsehjelp til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Utgangspunktet er at kommunen bestemmer hvilke helsetjenester som skal ytes. Dersom du har behov for hjemmesykepleie, kan kommunen isteden tilby en sykehjemsplass. Er det en ledig plass på sykehjemmet, kan det være mindre kostbart for kommunen å tilby den ledige plassen, enn å gi hjemmesykepleie. Den helsehjelpen som gis, skal imidlertid være innenfor en forsvarlig minstestandard.

Søker du om sykehjemsplass og kommunen på sin side tilbyr hjemmesykepleie, må det for det første være helsefaglig forsvarlig å få pleien i hjemmet og for det andre må det gis hjemmesykepleie i et slikt omfang at man kommer innenfor den forsvarlige minstestandarden. Hvor denne minstestandarden ligger, må vurderes individuelt i den enkelte sak.

Egenbetaling for kommunale helsetjenester

Her er noen eksempler på egenandeler:

Egenandel hos fastlege på dagtid er 170 kroner. Ved enkel pasientkontakt som ikke medfører at det blir skrevet ut resept, henvisning eller sykemelding, er egenandelen 61 kroner. Egenandel for fysioterapi er 192 kroner for undersøkelse og 139 kroner for inntil 20 minutters behandling. Deretter 43 kroner per påbegynte 10 minutter.

Det er ikke egenandel for hjemmesykepleie.

Spesialisthelsetjenesten

Den del av helsetjenesten som kommunen ikke har ansvaret for, kalles spesialisthelsetjenesten. Den er delt inn i fire helseregioner med regionale og lokale helseforetak. Helseforetakene er de sykehusene som finnes i helseregionen. Ditt bosted bestemmer hvilken helseregion du tilhører og hvilket sykehus som har ansvar for å behandle deg.

Mer om spesialisthelsetjenesten

Helseregionene gir et tilbud om helsehjelp gjennom egne sykehus eller private helsetilbydere som de har inngått avtale med. Et helseforetak kan ha fått et nasjonalt ansvar for en bestemt type behandling. Det gjelder for eksempel Rikshospitalet som utfører all hjerte- og lungetransplantasjon i Norge. Merk deg at Rikshospitalet nå er en del av Oslo universitetssykehus.

Pasient- og brukerrettighetsloven

Pasient- og brukerrettighetsloven gir deg som pasient en rekke rettigheter i forhold til helsevesenet.

Her er noen eksempler:

En undersøkelse i spesialisthelsetjenesten vil normalt komme i stand ved at din fastlege henviser deg til en undersøkelse. Senest 10 virkedager etter at spesialisthelsetjenesten har mottatt henvisningen, skal du få tilbakemelding om at den er vurdert og time for nærmere utredning.

Alle som har behov for behandling i spesialisthelsetjenesten, får status som rettighetspasient. Det skal da fastsettes en konkret frist for når du senest skal få behandling. Er for eksempel fristen satt til 1. juni, og du 1. juni ennå ikke er i gang med behandling, kan du kreve å få behandling på et annet sykehus i Norge eller utlandet. Helseforetaket som har ansvaret for deg skal om du ønsker det, ta kontakt med HELFO, som vil gi deg tilbud om behandling et annet sted.

Retten til å velge behandlingssted (erstatter ordningen fritt behandlingsvalg) innebærer at en pasient som skal til behandling i spesialisthelsetjenesten, har mulighet til å velge mellom offentlige behandlingssteder og private behandlingssteder som har avtale med det offentlige.

Egenbetaling i spesialisthelsetjenesten

I utgangspunktet er det meste av undersøkelse og behandling på offentlige sykehus gratis. Egenandel hos spesialist er 375 kroner. Reiseutgifter for å komme til undersøkelse eller behandling, dekkes med 3,00 kroner per kilometer uavhengig av reisemåte om det er mindre enn 300 km en vei. Må du bruke drosje eller fly, dekkes de faktiske utgiftene. Til du får frikort er egenandelen 171 kroner hver vei. 

NB! Disse reglene for dekning av reiseutgifter gjelder også ved undersøkelse og behandling som kommunen har ansvar for. Benytter du deg av ordningen med fritt sykehusvalg utenfor egen helseregion, er egenandelen 400 kroner hver vei.

Spesielt om rehabilitering

Både kommune - og spesialisthelsetjenesten har ansvar for å gi et tilbud om rehabilitering. I kommunehelsetjenesten vil tilbudet om rehabilitering som hovedregel gis gjennom de fysioterapeutene som har avtale med kommunen. Rehabiliteringen kan bestå av individuell behandling eller gruppebehandling, som for eksempel bassengtrening. Helseregionene (spesialisthelsetjenesten) gir et tilbud om rehabilitering gjennom egne sykehus, for eksempel hjerte- eller lungeskole. I tillegg har de inngått avtale med offentlige godkjente opptreningsinstitusjoner.

Opptreningsinstitusjonene kan mer eller mindre ha spesialisert seg på noen typer diagnoser og former for opptrening. Du bør derfor undersøke grundig å hvem som har et tilbud som passer deg.

Det finnes også to helsesportssentre, Valnesfjord og Beitostølen, som gir behandlingstilbud med hovedvekt på fysikalsk medisin og rehabilitering med tilpasset fysisk aktivitet som hovedvirkemiddel. Når det gjelder lungesyke kan de også søke om å få rehabilitering på Cathinka Guldbergs Sykehus eller Granheim lungesenter. Dette er spesialinstitusjoner for lungesyke.

På opptreningsinstitusjon er egenandelen 163 kroner døgnet. Ved de to helsesportssentrene, samt Cathinka Guldbergs Sykehus og Granheim er det ikke egenandel.

Må du betale egenandel for oppholdet, så omfattes den av frikortgrensen på 3 165 kroner.

Som hovedregel dekkes ikke reiseutgifter til en opptreningsinstitusjon som ligger i en annen helseregion enn der du bor. Men har ikke din helseregion et opptreningstilbud til deg, kan du få dekket reiseutgifter til en opptreningsinstitusjon i en annen helseregion. Cathinka Guldbergs Sykehus og Granheim er landsdekkende. Derfor blir reiseutgiftene dekket uavhengig av hvor i landet du bor.

Hvordan du søker om opphold på en opptreningsinstitusjon beror på type institusjon. Du kan få lege til å søke deg direkte inn til Cathinka Guldbergs Sykehus. For de fleste andre private opptreningsinstitusjoner er det et felles henvisningsmottak for private opptreningsinstitusjoner i helseregionen. Men sykehuslege kan normalt henvise pasienten direkte til opptreningsinstitusjonen.

Private opptreningsinstitusjoner er omfattet av retten til å velge behandlingssted.

Pasientombud

Bistanden er gratis, og omfatter områder som trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv.

Atle Larsen

Atle Larsen

Pasientombud
22 79 90 10

Kan bistå med blant annet trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem i LHL.

Pasientombudet holder også kurs om rettigheter.

I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter og medlem av Pasientskadenemnda.