Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Jus
Foto: Shutterstock

Spesialisthelsetjenesten

Her får du en oversikt over de viktigste rettighetene dine innen spesialisthelsetjenesten.

Etter kapittel 2 pasient- og brukerrettighetsloven har du rett til helsehjelp. Her skilles det mellom den helsehjelp som din kommune skal yte, og helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. 

Spesialisthelsetjenesten

Først og fremst er det de regionale helseforetakene. I tillegg er noen private sykehus og virksomheter omfattet. Det samme gjelder private legespesialister som mottar offentlig driftsstøtte. Staten har det overordnede ansvar for at befolkningen gis nødvendig spesialisthelsetjeneste.

Rett til nødvendig helsehjelp

Legene foretar først en medisinsk faglig vurdering av din sykdom. Denne vurderingen skal bestemme type behandling og fastsette en frist for når det senest er forsvarlig at du får behandlingen.

Det skal da fastsettes en konkret individuell frist for når du senest skal få behandling. Er du ikke behandlet innen den satte fristen får du en umiddelbar rett til behandling på annet sykehus i Norge eller utlandet. Dette gjelder selv om legene mener at det er fullt forsvarlig å vente med behandlingen.

Blir det aktuelt med behandling i utlandet, blir reise- og oppholdsutgifter dekket. Dette gjelder også for nødvendig ledsager.

Når du oppsøker lege og denne henviser deg til sykehus, spesialistpoliklinikk eller privat spesialist som har avtale med det offentlige, har de 10 virkedager på seg til å vurdere henvisningen. Når det har gått 10 virkedager skal du, om de mener du har behov for det, få time for nærmere utredning eller behandling.

Tidsfristen for når du senest skal ha behandling må vurderes fortløpende. Dersom din sykdomstilstand forverrer seg kan det være at det må fastsettes en ny og kortere frist.

Rett til fornyet vurdering

Hvis du ikke er overbevist om at sykehuset har vurdert din sykdomstilstand korrekt, for eksempel at det ikke er stilt riktig diagnose eller valgt riktig behandlingsform, kan du be din fastlege om henvise deg til en ny vurdering.

Hvis fastlegen mener at din sykdomstilstand er så godt opplyst at du ikke har noe å vinne på en ny undersøkelse, kan legen nekte deg fornyet vurdering.

Du har som hovedregel kun rett til fornyet vurdering én gang for samme sykdomstilstand. Du har rett til å få vurderingen ved et nytt sykehus. Kan det foretas en reell fornyet vurdering ved å gå igjennom sakens dokumenter, vil du ikke kunne kreve en ny klinisk undersøkelse.

Behandlingsfrist skal overholdes

Fra 01.11.2015 har alle en juridisk rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Det betyr at det skal fastsettes en dato for når helsehjelpen senest skal være i gang. Klarer ikke sykehuset å gi behandling innen denne datoen, skal de, om du ønsker det, kontakte HELFO. HELFO skal da gi deg tilbud om behandling et annet sted, som regel i utlandet.

Rehabilitering er også omfattet av retten til nødvendig helsehjelp.

Helsedirektoratet har laget egne prioriteringsveiledere for hjertesykdommer og lungesykdommer. Veilederne skal bidra til at de pasientene som trenger det mest, skal komme raskest til den riktige helsehjelpen.

Her er noen eksempler fra prioriteringsveilederne om veiledende frister for utredning:

  • Astma – ukontrollert: 4 uker.
  • Kols stadium 1 og 2: 24 uker. Stadium 3 og 4: 10 uker.
  • Respirasjonssvikt: 12 uker.
  • Hjertesvikt: 12 uker.
  • Klaffsykdommer/bilyder med symptomer: 12 uker.
  • Koronarsykdom/brystsmerter: 12 uker.

Fritt sykehusvalg

Det er din fastlege som skal henvise deg til det sykehuset du velger. Er du allerede registrert på venteliste på et sykehus, kan du be sykehuset sende henvisningen videre til det nye sykehuset.

Du kan velge hvilket sykehus legen skal sende henvisningen til. Men sykehuset må ha fått myndighet til å tildele rett til helsehjelp. Det vil gjelde alle offentlige sykehus og noen private.

Når det er avklart at du trenger en utredning eller behandling, kan du velge mellom et offentlig sykehus, et privat sykehus eller virksomhet som har avtale med regionalt helseforetak (helseregionen).

Fritt sykehusvalg gjelder for private opptreningsinstitusjoner som har avtale med regionalt helseforetak.

Se oversikt over behandlingssteder på helsenorge.no eller ring gratis telefon 800 43 573. Alternativt kan du ta direkte kontakt med aktuelle sykehus for å få nærmere informasjon om ventetider osv.

Se også: Pasient og brukerrettighetsloven § 2-1 b. Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.

Klage

For å sikre at du som pasient får de rettigheter som følger av loven, er du gitt klagerett. Det er statsforvalteren som er klageinstans. Klagen skal være skriftlig og det bør fremgå av klagen hvilke forhold som påberopes som grunnlag for klagen.
Les mer på statsforvalteren.no

Bruk loven!

Ikke vær redd for å bruke de rettighetene du har fått i loven.

  • Går det mer enn 10 virkedager uten at du har hørt noe fra sykehuset, så ta kontakt med dem og vis til loven.
  • Mener du at din sykdom ikke er godt nok utredet, så be din fastlege om å henvise deg til en ny undersøkelse ved et annet sykehus.
  • Benytt fritt behandlingsvalg til å skaffe deg rett behandling til rett tid.

Pasientombud

Bistanden er gratis, og omfatter områder som trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv.

Atle Larsen

Atle Larsen

Pasientombud
22 79 90 10

Kan bistå med blant annet trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem i LHL.

Pasientombudet holder også kurs om rettigheter.

I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter og medlem av Pasientskadenemnda.