Hopp direkte til innhold

Styrende organer og styringsdokumenter

Lokallaget er grunnorganisasjonen i LHL. Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet. Sentralstyret styrer LHLs organisasjon og virksomheter i landsmøteperioden.

Styrende organer

Lokallaget er grunnorganisasjonen i LHL. Fylkesstyret velges av lokallagene i fylket eller av lokallagene i de fylker som velger å samarbeide. Samarbeidende fylker med ett felles fylkesstyre er å forstå som ett fylke i LHLs vedtekter. Sentralstyret står for den daglige styringen av organisasjonen. Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet.

Lokallag

Lokallagene er selve grunnmuren i vår organisasjon. Alle medlemmer er med i et lokallag. Lokallaget er en åpen og inkluderende møteplass for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi - samt deres pårørende.

Lokallagene har ulike tilbud til medlemmene: treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter, samlinger, samt turer og sosiale tilstelninger. De har brukerrepresentanter, deltar i LHLs kampanjer, jobber med å påvirke prioriteringer i lokalsamfunnet til det beste for våre pasientgrupper og pårørende. LHL har omlag 250 lokallag.

Fylkesstyre

Fylkesstyrene bistår lokallagene, gjennom å arrangere lagsamlinger samt tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse for likepersoner, studiearbeid, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesstyret består av fire til åtte personer, samt to vararepresentanter.

Sentralstyret

Sentralstyrets oppgave er å iverksette landsmøtets beslutninger, samt styre LHLs organisasjon og virksomheter.

Landsmøtet

Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet og holdes årlig. Landsmøtets oppgaver er å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere resultatene og foreta valg.

Styringsdokumenter

LHLs styringsdokumenter består av vedtekter (felles for alle organisasjonsledd), strategiplanen for inneværende landsmøteperiode og interessepolitisk program. I tillegg gjelder våre etiske retningslinjer med tilhørende vedlegg.

Vedtekter

Vedtektene inneholder blant annet organisasjonens formålsparagraf, beslutningsregler og bestemmelser om medlemskap og ulike organisasjonsledd.

Strategi

Strategidokumentet inneholder blant annet LHLs verdier, strategisk retning og posisjon, og LHLS målsettinger for perioden 2021-2024.

Interessepolitisk program

LHLs interessepolitiske program gir svar på hva LHL mener. Programmet vedtas av landsmøtet, og er styrende for all politisk virksomhet i organisasjonen.

 

Lokalpolitisk plattform

Den lokalpolitiske plattformen er LHLs vedtatte politikk for tiltak i kommunesektoren, og skal være et verktøy for lokalledd i organisasjonen i arbeidet til det beste for våre pasientgrupper.

Hvordan få gjennomslag for LHLs saker på 1-2-3?

Praktisk veileder i lokalpolitisk arbeid. Veilederen inneholde tips til hvordan man finner lokale saker, verktøy man kan bruke for å få gjennomslag og eksempler på saker som kan være til inspirasjon.

 

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer gjelder for hele LHL, og andre som opptrer på vegne av LHL.

Mari Larsen

Mari Larsen

Assisterende generalsekretær
97 73 03 02

Kan bistå med spørsmål om interessepolitikk, vedtekter, drift av fylkesstyre og lokallag.

Retningslinjer for samarbeid med legemiddelindustrien

LHL tilslutter seg ”Anbefalte retningslinjer mellom FFO og LMI for kontakt og samarbeid mellom brukerorganisasjonene og legemiddelindustrien” utarbeidet av FFO og LMI i april 2008.

Kontakt og utarbeidelse av enkeltavtaler mellom LHL og LMI skal administrativt håndteres av den generalsekretær utpeker og skal presenteres LHLs ledergruppe for endelig godkjenning.

LHLs institusjoner skal følge de retningslinjer og avtaler som det enkelte RHF (regionale helseforetak) har med LMI for foretak i sin region.

For leger ansatt i LHL gjelder ”Avtale mellom Legemiddelindustriforeningen og Den norske lægeforening om retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Legeforeningen og legemiddelindustrien” innført 1.1.2005.

For sykepleiere ansatt i LHL gjelder ”Avtale mellom Norsk sykepleierforbund (NSF) og LMI om retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom sykepleiere, NSF og LMI” fra september 2006.

Ved fremtidige revisjoner av overnevnte avtaler og retningslinjene skal nyeste versjon være gjeldende.