Hopp direkte til innhold
Fra LHLs landsmøte i 2013
Foto: Anders Bergersen

LHLs styrende organer

Landsmøtet, Landsstyret og Sentralstyret.

Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet. Landsstyret er LHL høyeste myndighet mellom landsmøtene. Sentralstyret styrer LHLs organisasjon og virksomheter i landsmøteperioden.

Landsmøtet

Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet og holdes hvert tredje år. Landsmøtets oppgaver er å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere resultatene og foreta valg. Landsmøtet består av en utsending fra hvert lag, samt landsstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen.

Interessegrupper og tilsluttede organisasjoner møter på landsmøtet med én representant hver. På landsmøtet har tilsluttede organisasjoner stemmerett med én stemme hver.

Landsstyret

Landsstyret er LHL høyeste myndighet mellom landsmøtene. Det har ansvar for at organisasjonens virksomhet blir drevet i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak. Landsstyret ledes av sentralstyrets leder, og består av sentralstyret og to representanter fra hvert fylke. Det skal holdes minimum to møter i landsstyret i året. Interessegrupper og tilsluttede organisasjoner møter på landsstyremøtet med én representant hver.

Sentralstyret

Sentralstyrets oppgave er å iverksette landsmøtets beslutninger, samt styre LHLs organisasjon og virksomheter. Sentralstyret består av leder, første- og andre nestleder og åtte styremedlemmer med åtte varamedlemmer. I tillegg kommer to representanter med to varamedlemmer for de ansatte.

Fylkesutvalg

Fylkesutvalgene skal bygge nettverk gjennom å arrangere lagsamlinger samt tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer. Fylkesutvalget består av tre til fem personer, samt to vararepresentanter.

Lokallagene

Medlemmene samles i lokallag, som er LHLs grunnorganisasjon. Lokallaget er en åpen og inkluderende møteplass for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, hjerneslag og slagrammede, og deres pårørende.

Lokallagene skal bygge nettverk ved å arrangere samlinger, likepersonstilbud, studietiltak, foreslå brukerrepresentanter og delta i LHLs kampanjer. Lokallaget skal påvirke prioriteringer i lokalsamfunnet til det beste for våre pasientgrupper og pårørende. LHL har omlag 250 lokallag.

 

Se også våre Styringsdokumenter