Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Styringsdokumenter og styrende organer

Lokallaget er grunnorganisasjonen i LHL. Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet. Sentralstyret styrer LHLs organisasjon og virksomheter i landsmøteperioden.

Styrende organer

Lokallaget er grunnorganisasjonen i LHL. Fylkesstyret velges av lokallagene i fylket eller av lokallagene i de fylker som velger å samarbeide. Samarbeidende fylker med ett felles fylkesstyre er å forstå som ett fylke i LHLs vedtekter. Sentralstyret står for den daglige styringen av organisasjonen. Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet.

Lokallag

Lokallagene er selve grunnmuren i vår organisasjon. Alle medlemmer er med i et lokallag. Lokallaget er en åpen og inkluderende møteplass for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi - samt deres pårørende.

Lokallagene har ulike tilbud til medlemmene: treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter, samlinger, samt turer og sosiale tilstelninger. De har brukerrepresentanter, deltar i LHLs kampanjer, jobber med å påvirke prioriteringer i lokalsamfunnet til det beste for våre pasientgrupper og pårørende. LHL har ca. 240 lokallag.

Fylkesstyre

Fylkesstyrene bistår lokallagene, gjennom å arrangere lagsamlinger samt tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse for likepersoner, studiearbeid, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesstyret består av fire til åtte personer, samt to vararepresentanter.

Sentralstyret

Sentralstyrets oppgave er å iverksette landsmøtets beslutninger, samt styre LHLs organisasjon og virksomheter.

Landsmøtet

Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet og holdes årlig. Landsmøtets oppgaver er å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere resultatene og foreta valg.

Kontrollkomite

Kontrollkomiteen er LHLs kontrollorgan og skal påse at organisatoriske og økonomiske disposisjoner er i samsvar med LHLs vedtekter og vedtak. Kontrollkomiteen velges på landsmøtet, og rapporterer til landsmøtet.

Valgkomite

Landsmøtets valgkomite innstiller til valg av sentralstyre, valgkomité og kontrollkomité. Valgkomiteen har medlemmer fra hver landsdel.

Det skal etterstrebes kjønnsbalanse og mangfold i LHLs styrende organer.

Styringsdokumenter

LHLs styringsdokumenter består av vedtekter (felles for alle organisasjonsledd), strategiplanen for inneværende landsmøteperiode og interessepolitisk program. I tillegg gjelder våre etiske retningslinjer med tilhørende vedlegg.

Visjon

Et bedre liv.

Verdier

Solidaritet, kunnskap, handlekraft.

FNs bærekraftmål

LHL støtter FNs bærekraftsmål og vil særlig bidra på følgende områder:

  • Mål 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
  • Mål 10: Redusere ulikhet i og mellom land
  • Mål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

LHL strategi

  • Organisere LHLs målgrupper til aktivitet og sosialt fellesskap lokalt.
  • Styrke målgruppenes interesser gjennom aktivt sosialpolitisk arbeid.
  • Gi gode og relevante tilbud til våre medlemmer.

Dette tydeliggjøres gjennom følgende tre posisjoner, som beskriver hva LHL ønsker å være ved strategiperiodens utløp:

  • Sterk organisasjonsbygger.
  • Helsepolitisk pådriver.
  • Leverandør av relevante tilbud til medlemmer.

 

Vedtekter

Vedtektene inneholder blant annet organisasjonens formålsparagraf, beslutningsregler og bestemmelser om medlemskap og ulike organisasjonsledd.

Last ned

Strategi

Strategidokumentet inneholder blant annet LHLs verdier, strategisk retning og posisjon, og LHLS målsettinger for perioden 2023-2026.

Last ned

Interessepolitisk program

LHLs interessepolitiske program gir svar på hva LHL mener. Programmet vedtas av landsmøtet, og er styrende for all politisk virksomhet i organisasjonen.

Last ned

 

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer gjelder for hele LHL, og andre som opptrer på vegne av LHL.

Last ned
Mari Larsen

Mari Larsen

Generalsekretær
97 73 03 02
Simen Brændhaugen

Simen Brændhaugen

Organisasjonssjef
91 15 45 29

Retningslinjer for samarbeid med legemiddelindustrien

LHL tilslutter seg ”Anbefalte retningslinjer mellom FFO og LMI for kontakt og samarbeid mellom brukerorganisasjonene og legemiddelindustrien” utarbeidet av FFO og LMI i april 2008.