LHL

Hopp direkte til innhold

Økonomisk støtte

Det er en rekke muligheter for å få økonomisk støtte til kurs, blant annet gjennom det offentlige.

Som medlem av Studieforbundet Funkis, har alle LHLs kursarrangører krav på økonomisk tilskudd etter Lov om voksenopplæringen. 

Krav

For å få økonmisk støtte er det noen kriterier som må innfris:

  • kurset skal være innmeldt og godkjent av Studieforbundet Funkis
  • kurset må gå over minimum 8 timer, og det legges inn et kvarters pause for hver klokketime
  • kurset skal følge en studieplan som er godkjent av Funkis
  • det er studieplanen som angir hvor mange timer et kurs kan gå over (men det kan godt lages oppfølgingskurs, videregående kurs og så videre)

Type tilskudd

En kan søke to typer tilskudd. En får utbetalt en sum per time (fastsatt av Funkis) , i tillegg kan en søke for å dekket hele eller deler av kostnader tilknyttet ekstra tilrettelegging av kurset. Se funkis sine nettsider for til enhver tid oppdatert informasjon om timesats og tilretteleggingstilskudd.

Opplæringstilskudd (timesats)

Satsene er for tiden 100 kroner per studietime når utgiftene er tilsvarende store eller større. Har kursarrangør derimot mindre enn 100 kroner i utgifter pr time, blir summen redusert til faktiske utgifter.

Eksempel: Dere gjennomfører et kurs på 10 timer og har utgifter på 1160kr som dere fører inn i regnskapet under «økonomi-fanen» i KursAdmin. Da vil dere få utbetalt 1000kr. Dersom utgiftene deres bare hadde vært på 630 kr, er det dette beløpet dere ville fått i timetilskudd

Dersom laget har et kurs med få eller ingen utgifter i det hele tatt, føres det 0 i utgifter. Allikevel mottar laget 400 kroner som en minstesats.

Les mer om Studieforbundet Funkis og Voksenopplæringsloven her.

Tilretteleggingstilskudd

Kurset skal tilpasses kursdeltakernes spesielle behov, slik at alle får anledning til å delta i opplæring. Kursdeltakere i organisasjoner for mennesker med funksjonsnedsettelser og syke kan ha behov for spesielt utstyr, ekstra kursassistent, ledsager eller hyppige pauser for fullt utbytte av kurset. Kursarrangør må ta hensyn til disse behovene og tilby tilrettelagte kurs til alle. Dette koster ofte ekstra for kursarrangør.

Tilrettelegging er lovfestet i Lov om voksenopplæring og utbetales som et eget tilskudd til studieforbund, som kan dokumentere at de har behov for tilrettelegging for sine medlemmer. Dette for at de skal få en kompensasjon for de tilleggsutgiftene tilrettelegging medfører.

Økonomisk støtte fra LHL

For ekstra kostbare kurs kan søke LHL om økonomisk støtte.

Organisasjonskurs med overnatting

For organisasjonskurs med overnatting og minimum 25 deltakere. Med organisasjonskurs meners alle temaer som kan knyttes til drift av lokallaget, tema knyttet til LHLs diagnosegrupper eller tema knyttet til LHLs kampsaker.

  • Opptil 30 000 kr pr kurs (50% opptil 60 000)

Eksempel: Kursarrangør har 75 000 kr i utgifter til kurset og får dekket 30 000 fra LHL. Dersom utgiftene hadde vært på 44 000 kr, hadde tilskuddet vært på 22 000 kr. Midlene går direkte fra LHL, og er ikke knyttet til opplæring -eller tilrettelegginsgstilskudd.