Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
pensjonister
Foto: Shutterstock

Økonomiske ytelser ved sykdom

Når du blir syk vil dette ofte medføre at du får en dårligere økonomi, for eksempel fordi du får utgifter til behandling og redusert inntekt. Her er en oversikt over ulike økonomiske ytelser du kan ha rett til.

Medisiner

Er du minstepensjonist (uføre eller alder) skal du ikke betale egenandel for medisin eller sykepleieartikler på blå resept.

Nærmere informasjon om resepter får du på helsenorge.no. Du skal ikke betale egenandel for medisiner som du bruker på grunn av en godkjent yrkessykdom.

Hjelpestønad

Har du behov for særskilt pleie og tilsyn kan du har rett til hjelpestønad. Denne stønaden skal gjøre det mulig for deg å betale for nødvendig pleie og tilsyn. Stønaden utgjør 1 346 kroner per måned. Hjelpestønad søker du om gjennom NAV.

Transport, diett og klesslitasje

Hvis du på grunn av sykdommen har ekstrautgifter til transport, diett eller klesslitasje kan du søke trygdekontoret om å få grunnstønad. Utgiftene må hver for seg eller samlet utgjøre minst 752 kroner per måned. Grunnstønad søker du om gjennom NAV.

De fleste fylkeskommuner har en egen transportordning for de som på grunn av sykdom eller skade har vanskelig for å reise med offentlige transportmidler. Ordningen varierer fra fylke til fylke. Din fastlege eller sosialtjenesten i kommunen kan gi deg nærmere informasjon. Transportutgifter du har som refererer seg til undersøkelse eller behandling (fastlege, fysioterapeut, sykehus) dekkes etter egne regler.

Les mer om dekning av utgifter til transport

Hjelpemidler

Med unntak av hvitevarer, brunevarer og alminnelig kjøkkenutstyr yter trygden stønad til hjelpemidler som vil bidra til å bedre din funksjonsevne i daglig- eller arbeidslivet.

Hvis du for eksempel ikke kan reise med offentlige kommunikasjonsmidler kan du søke NAV om stønad til kjøp av motorkjøretøy. Er du i arbeid eller i utdanning kan du få tilskudd til å kjøpe personbil. Er du rullestolbruker kan du få tilskudd til kjøp av kassebil. Her er det ikke krav om at du må være i arbeid eller utdanning. Ordningen med stønad til motorkjøretøy er økonomisk behovsprøvd. Det maksimale tilskuddet som gis til kjøp av personbil 175 603 kroner og kassebil 165 001 kroner.

Finn ut av hvilke regler som gjelder når du søker om trygdebil

Fysikalsk behandling

Det er kun barn under 16 år og de som får fysikalsk behandling for en godkjent yrkesskade/yrkessykdom som får gratis fysikalsk behandling fra første time. Alle andre må betale en egenandel på inntil 3 165 kroner. 

Det er viktig å være klar over at folketrygden kun dekker utgifter til fysikalsk behandling hos fysioterapeuter som har driftstilskudd fra kommunen.

Les mer: Egenandel hos fysioterapeut og manuellterapeut (helsenorge.no).

Yrkessykdom/yrkesskadeerstatning

Når du har en godkjent yrkessykdom vil du i forhold til mange av ytelsene i folketrygden komme bedre ut. Om den medisinske invaliditeten settes til minst 15 prosent vil du også ha rett til mènerstatning. Arbeidsgivere er lovpålagt å tegne en egen yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Etter denne ordningen vil du få dekket tap av arbeidsinntekt og utgifter du har på grunn av yrkessykdommen.

Tannlegebehandling

Det kan gis stønad til tannbehandling dersom du på grunn av munntørrhet har fått økt kariesaktivitet (tannråte). Før stønad gis må det tas en spyttprøve som viser om du er tilstrekkelig munntørr. Munntørrheten må ha sammenheng med sykdom eller medisinbruk. Spyttprøven tas normalt hos tannlegen.

Det kan også gis stønad for å dekke utgifter til behandling av periodontitt (tannkjøttsykdom). Det gis også stønad til forebygging og behandling av tannkjøttsykdom hos tannpleier.

Les mer om dekning av tannlegeutgifter

Arbeidsavklaringspenger

Hvis du på det tidspunktet sykepengene opphører ikke klarer å gå tilbake til arbeid, kan du ha rett til arbeidsavklaringspenger. Vilkåret er at du er under medisinske eller yrkesrettede tiltak som kan bidra til at bedrer din arbeidsevne. Det kan innvilges arbeidsavklaringspenger for inntil 3 år, med forlengelse  inntil 2 år. Du bør søke om arbeidsavklaringspenger i god tid før sykepengene opphører.

Beregning av arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger ytes med 66 prosent av inntekten året før du ble minst 50 prosent ufør, eller hvis dette gir et høyere grunnlag, 66 prosent av gjennomsnittlig inntekt de siste 3 år. Det maksimale beregningsgrunnlag er 6 G. Uansett tidligere inntekt er du garantert minst 2 G.

Se også: Arbeidsavklaringspenger (nav.no)

Uføretrygd

Reglene om uføretrygd står i kapittel 12 i folketrygdloven. Det fremgår av loven at formålet med uføretrygd er å sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne eller arbeidsevne varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte. Er din inntektsevne varig redusert med minst halvparten vil du ha rett til uføretrygd. Hva du får i uføretrygd vil avhenge av din tidligere inntekt.

Les mer om beregning av uføretrygd og andre pensjonsrettigheter

Bolig

Bostøtte:

Har du boutgifter som er urimelige høye i forhold til husstandens inntekt kan du søke om bostøtte.

Her finner du mer informasjon og bostøttekalkulator.

Se også lov om bustøtte og offentlig utredning om bostøtte på regjeringen.no.

Boligtilskudd:

Må du på grunn av din sykdom/funksjonshemming spesialtilpasse nåværende eller ny bolig og du har svak økonomi, kan du søke kommunen om boligtilskudd. Normalt ytes det inntil 40 000 kroner i tilskudd. I spesielle tilfeller kan det ytes høyere tilskudd.

Les mer om boligtilskudd (husbanken.no)

Startlån:

Må du på grunn av din funksjonshemming ha en spesielt tilrettelagt bolig kan du søke kommunen om startlån. Du får imidlertid ikke høyere lån enn hva du er i stand til å betjene.

Les mer om startlån (husbanken.no)

Økonomisk sosialhjelp

Hvis du ikke selv klarer å sørge for ditt livsopphold kan du søke NAV om økonomisk stønad. Stønad til livsopphold kan for eksempel bli aktuelt mens du venter på at trygdeetaten skal behandle ferdig ditt krav om uførepensjon. Stønaden skal gjøre deg i stand til å dekke utgifter til bolig, mat og klær. Du vil imidlertid også kunne få dekket utgifter til for eksempel strøm, innkjøp av medisiner, nødvendig innbo og TV-lisens.

Staten har gitt veiledende satser for stønadsnivået (regjeringen.no). Er du enslig er satsen 7 850 kroner. Har du ektefelle/samboer er satsen 13 100 kroner. Dine boutgifter vil for øvrig ofte bli dekket individuelt etter de reelle kostnader.

Se rundskriv om veiledende retningslinjer for økonomisk stønad.

Gjeldsordning

Hvis du får alvorlige problemer med å klare dine regninger kan du søke Namsmannen om å få en gjeldsordning slik at du kan få kontroll på din økonomi.

For å få gjeldsordning må du være varig ute av stand til å oppfylle dine økonomiske forpliktelser. Ta kontakt med Namsmannen for nærmere informasjon.

Pasientombud

Bistanden er gratis, og omfatter områder som trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv.

Atle Larsen

Atle Larsen

Pasientombud
22 79 90 10

Kan bistå med blant annet trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem i LHL.

Pasientombudet holder også kurs om rettigheter.

I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter og medlem av Pasientskadenemnda.