Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Jente / Ung kvinne, hjerneslag
Foto: Shutterstock

Unge mennesker skal ikke bo på sykehjem

I dag vet vi at det finnes unge mennesker som bor på sykehjem i mangel av et annet tilpasset botilbud. Det er en ordning vi må komme bort fra. Nå kan det endelig skje noe.

Ved årsskiftet 2021/2022 ble det rapportert at åtte barn under 18 år, og 91 personer i alderen 18–49 år var plassert på sykehjem. Dette er mennesker med behov for et godt tilpasset og  omfattende behandlingstilbud. For mange kommuner har dette vært krevende å imøtekomme, og løsningen har vært å plassere brukeren på sykehjem. 

LHL har tatt kampen 

Helt siden 1990-tallet har Stortinget uttrykt intensjon om at barn og unge voksne ikke skal plasseres på sykehjem. Likevel har praksisen fortsatt.

LHL er tydelige på at dette er en uakseptabel ordning. Nå har Helse- og omsorgsdepartementet sendt ut lovforslag som skal forhindre langtidsopphold for personer under 50 år i sykehjem.

Forslag om å lovfeste at unge ikke kan bosettes i sykehjem mot sin vilje (regjeringen.no)

Dette er lovendringer LHL og LHL Hjerneslag og afasi har jobbet for over lang tid.

Å plassere unge mennesker på sykehjem er uverdig. LHL mener det er avgjørende at vi får et tydelig og forpliktende lovverk som gjør at barn og unge voksne ikke plasseres på sykehjem mot sin vilje.

LHL påpeker at dersom lovforslaget skal sikre unge pasienter et annet tilbud enn sykehjem må brukerne og deres pårørende presenteres for reelle alternativer. Det vil kreve at kommunene i årene fremover må gjøre et løft for å få på plass egnede botilbud, boligtilpasninger og nok kvalifisert personell til å gi en god oppfølging.

Vi er også opptatt av at dersom det ikke finnes andre alternativer enn sykehjem må det uttrykkelig og eksplisitt være basert på samtykke og frivillighet. Men, vårt utgangspunkt er at det må finnes andre og bedre boliger. Dette må kommunene sikre pasientene.

Aldergrensen må heves  

LHL mener høringsnotatet som er sendt ut i for stor grad tar utgangspunkt i tjenesteyter og kommunens utfordringer og i mindre grad sikrer brukerperspektivet.

Vi er opptatt av at pasienter i alle aldre skal ha mulighet til å leve et verdig liv og at pasientens egen vilje må være avgjørende for boform. Vi reagerer derfor på at lovforslaget begrenser seg til forbud for personer under 50 år. Vi ønsker at grensen heves.  

Derfor mener LHL at definisjonen av ung i sykehjemsammenheng moderniseres og tilpasses dagens samfunn og oppfatninger og viser til FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og likestillings- og diskrimineringsloven. I sitt høringssvar har derfor LHL vært tydelige på at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få et selvstendig liv og kunne delta fullt ut på alle livets områder.