Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

E-rehabilitering etter hjerneslag

Sykehuset i Vestfold HF setter nå i gang et e-rehabiliteringsprosjekt etter hjerneslag. LHL Hjerneslag deltar som brukerorganisasjon.

– Gjennom bruk av velferdsteknologi og nye måter å organisere tjeneste på skal vi gi tverrfaglig tilbud for personer med lette til moderate hjerneslag og «usynlige plager», sier psykologspesialist klinisk nevropsykologi og klinisk voksenpsykologi, Hans J Johansen, ved Sykehuset i Vestfold.

Usynlige plager etter hjerneslag er svært vanlige, og omfatter kognitive utfordringer, fatigue, følelsesmessige reaksjoner og andre tilpasningsreaksjoner. Johansen mener at det trengs økt kompetanse i diagnostikk og behandling av slike tilstander, og påpeker at sentrale faggrupper som logopeder, ergoterapeuter, nevropsykologer og psykologer ofte mangler i både kommune- og spesialist helsetjenesten.

Gevinster

Målet med prosjektet er å bidra til mer likeverdige helsetjenester uavhengig av geografi, bedre kapasitetsutnyttelse og mer effektive tjenester. Prosjektet skal også bidra til økt kvalitet i rehabiliteringen og økte helseøkonomiske gevinster ved at helsetjenester kan gis på mest ressurs-effektive nivå, og det skal medføre økt bruk av selvbetjeningsteknologi, mindre forbruk av helsetjenester, sykemeldinger og trygdeytelser.

Både Johansen og LHL Hjerneslag er opptatt av at "eRehabilitering", som er arbeidstittelen på prosjektet støttet  med 750 000 kroner fra Helse Sør-Øst, skal være et pasientsentrert tilbud, som skal integrere ulike typer av velferdsteknologier som nettbasert behandlerstøttet e-mestringsprogram, sikker digital samhandling og sosial erfaringsdeling i gruppe og tjenester innen telemedisin/videokonferanse, og digital selvrapportering.

Brukertilpasning

"eRehabilitering" skal, når det er ferdig utviklet, gjøres tilgjengelig via en internettportal som både er et lavterskel selvbetjeningstilbud (e-mestringsprogram) – hvor brukere vil kunne tilpasse progresjonen og repetere det digitaliserte innholdet så ofte som ønskelig – og en ambulant helsetjeneste som involverer tverrfaglig personell i spesialisthelsetjeneste og/eller kommune etter en henvisningskontakt. Tilbudet kan gis individuelt eller organisert som et gruppetilbud.

Etter utprøving og evaluering i klinisk drift vil "eRehabilitering" breddes ut til andre helseforetak, kommunehelsetjenesten og brukerorganisasjoner.

Samarbeidspartnere til Sykehuset Vestfold i tillegg til LHL Hjerneslag, er Sykehuset Telemark (ST), Regional Rehabiliteringstjeneste i Rehabilitering HSØ (RKR), Vikersund Kurbad (VK) og CheckWare (CW).